URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Procedura uchwalania budżetu

Uchwała  Nr XI/68/03
Rady  Gminy  Domaradz 
z  dnia   14  października 2003 r.

   w  sprawie  procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości  
  materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.


   Na  podstawie  art. 18 ust. 2 , pkt 15, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. samorządzie  gminnym  (  tekst  jednolity  Dz. U. z  2001 r. Nr  142 ,  poz. 1591 z  późn. zm)

Rada  Gminy  uchwala
co  następuje :

§ 1

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, referatów i pracownicy samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy plany rzeczowe zadań oraz projekty planów finansowych. 

   § 2

Projekty planów finansowych o których mowa w § 1 opracowuje się na podstawie :
1. wskazówek Rady Gminy do projektu,
2. stawek podatkowych , opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy,
3. prognozy cen w roku budżetowym,
4. przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy i limitów zatrudnienia na rok następny,
5. wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy
+ 2 % wzrostu ponad przewidywaną inflację.

§ 3

Radni, przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy oraz przedstawiciele społecznych komitetów mogą składać Skarbnikowi Gminy wnioski do projektu budżetu w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 4

Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały i wnioski, a także obliczone kwoty :
1. dochodów własnych gminy,
2. dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej,
3. informacji o części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin oraz części podstawowej subwencji ogólnej dla gmin
opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu.

§ 5

Wójt Gminy opracowuje projekt budżetu na podstawie materiałów przygotowanych przez Skarbnika Gminy.
Projekt budżetu oraz informacje o stanie mienia komunalnego z objaśnieniami Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 6

1. Przewodniczący Rady Gminy przesyła w ciągu 7 dni projekt budżetu wraz z materiałami do zaopiniowania stałym Komisjom Rady.
2. Komisje Rady w terminie 14 dni odbywają posiedzenia, na których
formułowane są na piśmie wnioski do projektu budżetu.
W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do budżetu nowego  
wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w budżecie istnieje
obowiązek wskazania przez Komisję źródła jego sfinansowania.
3. Opinie poszczególnych Komisji są podstawą do sformułowania w terminie 14 dni od daty przedstawienia  ich Komisji Budżetowej ostatecznej opinii o projekcie budżetu.
4. W posiedzeniu Komisji Budżetu , na którym opiniowany jest projekt
budżetu mogą uczestniczyć przewodniczący pozostałych Komisji.

§ 7

1. Niezwłocznie po sporządzeniu przez Komisję Budżetu opinii na piśmie jest ona przekazywana Wójtowi Gminy, który po zapoznaniu się z jej treścią nanosi w terminie 7 dni poprawki do projektu budżetu.
2. Wnioski Komisji nie uwzględnione w projekcie budżetu wymagają uzasadnienia Wójta

§ 8

Radni zobowiązani są do przygotowania się do sesji budżetowej oraz do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości z Wójtem Gminy i Skarbnikiem.
Brak uzyskania jednoznacznych wyjaśnień upoważnia radnego do wprowadzenia do porządku obrad jego wniosku.
O rozstrzygnięciu wniosku decyduje jego przegłosowanie.

§ 9

Przy sporządzaniu projektu porządku sesji Rady Gminy, na której rozpatrywany będzie projekt budżetu  powinny być uwzględnione następujące punkty :
1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2. odczytanie opinii Komisji stałych , w tym Komisji Budżetu przez ich przewodniczących lub zastępców (wyjątkowo może to stanowisko być odczytane przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego)
3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie projektu budżetu gminy,
4. odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków radnych,
5. odczytanie stanowiska Wójta do opinii, które może być:
- albo podtrzymujące swoje pierwotne stanowisko wyrażone w projekcie
   budżetu,
    - albo przychylające się do opinii Komisji w całości lub w poszczególnych
   jej punktach.
6. odczytanie poprawek zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu
7. dyskusja nad wniesionymi poprawkami,
8. głosowanie każdego nie uwzględnionego  w projekcie stanowiska osobno,
9. głosowanie nad projektem całej uchwały budżetowej

§ 10

Do projektu uchwały budżetowej Wójt dołącza:
1. objaśnienia,
2. informacje o stanie mienia komunalnego,
3. informację o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy.

§ 11

Objaśnienia do projektu budżetu obejmują :
1. omówienie dochodów z poszczególnych źródeł,
2. uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków a w tym:
    - wydatków na zadania własne o charakterze obligatoryjnym,
    - wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
    - wydatków na cele inwestycyjne,
    - dotacji dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem
  gminy,
    - dotacji dla innych podmiotów,
    - środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw.
3. omówienie przychodów związanych z pokryciem niedoboru budżetowego oraz rozchodów związanych ze spłatami rat kredytowych,
4. omówienia zadań inwestycyjnych ze wskazaniem w szczególności :
    - nazw inwestycji,
    - źródeł finansowania, w tym zaangażowanie środków budżetu gminy,
    - stanu zaawansowania robót,
    - ogólnego kosztu inwestycji,
    - dat rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.

§ 12

Informacje o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy zawierać winny dane dotyczące :
- ogólnej kwoty zobowiązań finansowych z podziałem na poszczególne
    tytuły wraz z podaniem terminów płatności,
- przyczyn i skutków finansowych nieuregulowanych  w terminie, źródeł
    finansowania w kontekście opracowanego projektu budżetu gminy,
- ogólnej kwoty wierzytelności z wyszczególnieniem tytułów, terminów
   płatności, przyczyn nieściągalności, podjętych działań zmierzających do ich
   wyegzekwowania.

§ 13

Informacja o stanie mienia komunalnego winna obejmować dane:
- dotyczące przysługujących gminie praw własności,
- dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczegółowości o 
  ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym,   
   wierzytelnościach, udziałach w spółkach,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 1 
   i 2 od dnia  złożenia poprzedniej informacji
- dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i
   innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
- innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia
   komunalnego

§ 14

W terminie 7 dni od przekazania projektu uchwały Radzie Gminy, Wójt przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania ich planów finansowych.
W terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały budżetowej Wójt Gminy  opracowuje układ wykonawczy budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych  kwotach dochodów i wydatków tych jednostek.
Jednostki o których mowa opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od otrzymania danych.

§ 15

Do zmian w budżecie dokonywanych w trakcie roku budżetowego stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej uchwały.
Terminy opracowywania materiałów ustala Wójt Gminy.
Wójt Gminy sprawuje ogólny nadzór nad realizacją określonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków budżetu gminy.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 18

Traci moc Uchwała Nr  XI/75/99 Rady Gminy Domaradz z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości  
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.


 

powrot
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 15 lipca 2024r. 00:59:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.