URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Plany pracy komisji

Uchwała Nr V/21/07
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia  02 lutego  2007r.

w sprawie  przyjęcia  planów pracy na 2007 r. stałych komisji Rady Gminy.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,. poz. 1591
z późn.zm.) oraz § 34 ust.1 Statutu Gminy Domaradz ( Uchwała Nr VI/41/03 Rady Gminy Domaradz  z dnia  28 kwietnia 2003 r.)


Rada Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Przyjąć  plany  pracy na 2007 r. stałych komisji Rady Gminy stanowiące załączniki do uchwały od Nr 1 do Nr 4.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/21/07 
Rady Gminy Domaradz
z dnia  02 lutego  2007 r.
 

Plan pracy
Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia i Opieki Społecznej Rady  Gminy Domaradz  na 2007 r.

1. I  kwartał.
- sprawozdanie  z działalności za 2006 r. oraz zatwierdzenie planu pracy  Gminnego  Ośrodka Kultury na 2007 r.
-  sport i kultura  w gminie na szczeblu szkół 
-    analiza projektu budżetu  na 2007 r


2.  II kwartał.
- sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu   Opieki   Zdrowotnej
-  funkcjonowanie placówek oświatowych w gminie.
 
3. III- kwartał .
- sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- "Święto plonów"- współpraca w organizacji z Gminnym Ośrodkiem Kultury,

4.  IV kwartał .
- sprawozdanie z wykonania planu  pracy komisji za 2007r.
- plan pracy Komisji na 2008 r.,
- analiza projektu budżetu  na 2008 r i wypracowanie opinii.

5. Opiniowanie ważniejszych projektów uchwał.
 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/21/07
Rady Gminy Domaradz
z dnia  02 lutego  2007 r.

 

Plan pracy
Komisji Bezpieczeństwa   Publicznego Rady  Gminy Domaradz na 2007 r.


 I-wszy kwartał :
- kontrola przestrzegania  zasad usytuowania na terenie gminy  miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów. 
  

 II-gi kwartał :   
- przegląd  dróg i mostów gminnych   
- analiza realizacji zadań z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, utrzymania czystości i porządku
- przegląd budynków mienia komunalnego

 III-ci kwartał   
- gospodarowanie mieniem komunalnym, przegląd wykonania  zadań   zaplanowanych w budżecie

IV- ty kwartał  
- podsumowanie pracy Komisji za okres kadencji
- projekt budżetu gminy na 2008 r.
 
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/21/07
Rady Gminy Domaradz
z dnia  02 lutego  2007 r.

Plan pracy
Komisji Budżetu Rady Gminy Domaradz na 2007 rok

I-wszy kwartał :
1. Analiza i opracowywanie budżetu gminy na 2007 r
2. Analiza wykonania  budżetu za 2006 r.


II-gi kwartał :
1. Analiza realizacji uchwał i wniosków.
2. Analiza materiałów przetargowych .


III-ci kwartał :
1. Analiza bieżącego wykonania budżetu gminy.
2. Ocena realizacji inwestycji.


IV-ty kwartał :
1. Posumowanie pracy komisji za 2007 r.
2. Ustalenie planu pracy na 2008.
 

4. Analiza i wypracowanie opinii do budżetu gminy na 2008 r.

Komisja w  miarę potrzeb  będzie  odbywała dodatkowe posiedzenia.
 
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/21/07
Rady Gminy Domaradz
z dnia  02 lutego  2007 r.

Plan pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Domaradz na 2007 r.


I-wszy kwartał 

- kontrola wykonania budżetu gminy w 2006 r.(kontrola wydatków  bieżących i inwestycyjnych),
- kontrola gospodarowania mieniem gminnym
- kontrola realizacji ustawy o zamówieniach publicznych
- opracowanie opinii z wykonania budżetu oraz wniosku  dotyczącego absolutorium.

 II-gi kwartał   

- kontrola realizacji budżetu  w I kwartale br. Kontrola realizacji budżetu jednostki organizacyjnej


 III-ci kwartał   

-  kontrola realizacji budżetu  w II kwartale br.

4. IV-ty kwartał  -   kontrola realizacji budżetu  w III kwartale br.
    -  projekt budżetu na 2008 r.,
    -  sprawozdanie z  pracy Komisji za 2007 r.  
    -  ustalenie planu pracy na 2008 r.   

W ciągu roku Komisja będzie wykonywała inne zadania zlecone przez Radę
w zakresie kontroli.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -

Upoważnienie dla Przewodniczącego Rady Gminy

Uchwała  Nr V/20/07
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia  02 lutego  2007 r.

w sprawie  upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wystąpienia z wnioskiem do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego.


 Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm.) w związku z art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631)

Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Pana Jana Kędrę do wystąpienia z wnioskiem do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego wobec Wójta Gminy Domaradz Pana Jana Alfonsa Pilcha zam. Wesoła 264.

§ 2

Postępowanie sprawdzające przeprowadza się w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o którym mowa w art. 36 ust. 2  w.w. ustawy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -

Zmiana własnej uchwały Nr XXII/178/01 z dnia 28 lutego 2001 r.

Uchwała  Nr V/19/07
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia 02 lutego 2007 r.

w sprawie zmiany własnej uchwały Nr XXII/178/01 z dnia 28 lutego 2001 r. 
w sprawie przystąpienia do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie.
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm.)

Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1
W własnej Uchwale Nr XXII/178/01 z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie przystąpienia do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie § 3 otrzymuje brzmienie " Do uczestnictwa w pracach organów Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych wyznacza się Wójta Gminy Domaradz." 

§ 2


Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęc

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -

Zarządzenie poboru opłaty skarbowej

Uchwała  Nr V/18/07
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia  02 lutego 2007 r.

w sprawie zarządzenia  poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta opłaty.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm.) oraz art. 8 pkt 2 ustawy z dnia  16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (D.U. Nr  225,poz.1635)

Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1
Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz  wyznacza się na inkasenta opłaty Panią Barbarę Więcek zam. Golcowa 72A.
§ 2

Wynagrodzenie ustala się w wysokości  6  % pobranej opłaty.

§ 3

Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni   od dnia jej ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -

Wytypowanie przedstawiciela gminy do pracy w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Brzoz

Uchwała Nr V/17/07
Rady   Gminy   Domaradz
z  dnia 02 lutego 2007 r.

w sprawie   wytypowania przedstawiciela gminy do pracy w Powiatowej Radzie   Zatrudnienia w Brzozowie.Na  podstawie  art.  18  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm.) oraz art. 23 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji
i zatrudnienie i instytucjach rynku pracy(Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn.zm.)

Rada Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Na przedstawiciela gminy do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Brzozowie typuje się Pana  Jana Pilcha zam.  Domaradz 363

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.
  
§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/266/02 Rady Gminy Domaradz z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie wytypowanie przedstawiciela gminy do pracy w Powiatowej Radzie  Zatrudnienia w Brzo

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -

Zwołanie zebrań wiejskich

 Uchwała Nr V/16/07
Rady    Gminy   Domaradz
z  dnia   02 lutego 2007 r.

w sprawie   zwołania Zebrań Wiejskich

 Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 36 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz  § 23 pkt 3 Statutów sołectw (Uchwała Nr XIX/102/96 Rady Gminy Domaradz z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw )


Rada  Gminy   u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Zwołuje się Zebrania Wiejskie na których zostanie dokonany wybór sołtysów
i członków Rad Sołeckich w terminach :
1.  11 lutego 2007 r.  o godz. 13-tej w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
   w  Domaradzu
2.    18 lutego 2007 r o godz. 9-tej  w Szkole Podstawowej w Baryczy
3.  18 lutego 2007 r. o godz. 13-tej w Domu Strażaka w Golcowej

§ 2

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów określają Statuty sołectw.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia oraz podlega ogłoszeniu na terenie sołectw  przez rozplakatowanie  na tablicach ogłoszeń

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -

Powołanie Sekretarza Gminy

Uchwała Nr V/15/07
Rady Gminy Domaradz
z  dnia  2 lutego  2007 r.

w sprawie powołania Sekretarza Gminy

   
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm) na wniosek Wójta Gminy
 
Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :

§ 1

Powołać z dniem 2 lutego 2007 r. Pana Stanisława Gierulę na stanowisko Sekretarza Gminy. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -

Odwołanie Sekretarza Gminy

Uchwała Nr V/ 14/ 07
Rady Gminy Domaradz
z  dnia  2 lutego  2007 r.

w sprawie odwołania Sekretarza Gminy 

   
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm) i art. 70 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. " kodeks pracy (Dz. U. z 1998 Nr 21, poz. 94 z późn.zm.) na wniosek Wójta Gminy
 
Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :

§ 1

Odwołać z dniem 2 lutego 2007 r. Panią Kazimierę Łobodzińska ze stanowiska Sekretarza Gminy. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 23 czerwca 2024r. 00:21:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.