URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Ustalenie planu sieci publicznych gimnazjów

Uchwała Nr  VII/53 / 07
Rady Gminy Domaradz
z dnia 16 kwietnia 2007 r
 
 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów w Gminie
    Domaradz.
 
    Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z  2001 r. nr 142, poz.1591 z późń. zm.) oraz art.17 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.)
 
Rada Gminy u c h w a l a
co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się plan sieci publicznych gimnazjów oraz granice ich obwodów w Gminie Domaradz:
 
  1. Gimnazjum w Domaradzu obejmuje wieś Domaradz oraz część wsi Golcowa
  od nr 584 do 588.
  1. Gimnazjum w Golcowej obejmuje część wsi Golcowa od nr 1 do 583.
  2. Gimnazjum w Baryczy obejmuje wieś Barycz i część wsi Golcowa od nr 589 " 613.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.
 
§ 4
Traci moc Uchwała Nr VI/45/03 Rady Gminy Domaradz z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów w Gminie Domaradz.
 
§ 5
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-04-23
Publikujący -

Nadanie Statutu Zespołowi Szkół w Golcowej

Uchwała Nr VII/52/07

Rady Gminy Domaradz

z dnia 16 kwietnia 2007 r.

 
 
w sprawie nadania Statutu dla Zespołu Szkół w Golcowej.
 
  Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 r. z późń. zm.) oraz art.58 ust. 6, art.62 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poźń. zm.)  w związku z § 1 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późń. zm.)
 
Rada Gminy u c h w a l a
co następuje:
 
§ 1
 
Nadać Statut dla Zespołu Szkół w Golcowej zwanego dalej "Zespołem" utworzonego Uchwałą Nr VII/51/07 Rady Gminy w Domaradzu z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Golcowej w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do uchwały.
 
§ 2
 
  1. Statut "Zespołu" nie narusza statutów szkół tworzących "Zespół".
  2. W zakresie uregulowanym odmiennie w Statucie Zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach połączonych szkół.
 
   § 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
 
    § 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.   
 

Załączniki:

statut_ZS_Golcowa.pdf Plik pdf 222.05 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-04-23
Publikujący -

Utworzenie Zespołu Szkół w Golcowej

Uchwała Nr VII/51/07
Rady Gminy w Domaradzu
z dnia 16 kwietnia 2007 r.
 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Golcowej
 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz  art. 62 ust.1 ustawy z dnia 07.09.1991 r.  o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późń. zm.)
 

Rada Gminy  u c h w a l a

co następuje:
    § 1
 
Utworzyć z dniem 01 września 2007 r. Zespół Szkół w Golcowej, w skład którego wchodzą:
  1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Golcowej obejmująca wieś Golcowa od nr  1 do 156, od nr 351 do 583.
  2. Gimnazjum w Golcowej obejmujące wieś Golcowa od nr 1  do 583
 
   § 2
Siedzibą Zespołu Szkół w Golcowej jest budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Golcowej.
    § 3
 
Organizację Zespołu określi Statut, który nadany zostanie odrębną uchwałą.
 
§ 4
Akt założycielski Zespołu Szkół w Golcowej stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
 
  § 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
  § 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2007 r.
 
  § 7
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
Załącznik Nr 1
  do  uchwały Nr  VII/51/07
  Rady Gminy Domaradz
      z dnia  16 kwietnia  2007r.
 
 
A K T    z a ł o ż y c i e l s k i
 
szkoły publicznej
 

Zespołu Szkół  w Golcowej

 
 
    Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 w związku z art. 5 ust. 2 pkt. 1 ust.3 i 5, art. 58 ust. 1, 2 i 6  ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) oraz uchwały  Nr  VII/51/ 07 Rady Gminy Domaradz  z dnia 16 kwietnia  2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Golcowej.
 
zakłada się
 

   Zespół Szkół w Golcowej

 
  1. W skład Zespołu Szkół w Golcowej wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Golcowej i Publiczne Gimnazjum w Golcowej.
  2. Siedzibą Zespołu Szkół w Golcowej jest budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Golcowej.
  3. Do obwodu Zespołu Szkół w Golcowej należą:
1/ wieś Golcowa obejmująca obwód szkolny Szkoły Podstawowej:
    od Nr 1 do 156 i od 351 do 583
2/ wieś Golcowa obejmująca obwód szkolny Gimnazjum w Golcowej od Nr 1 do 583   
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-04-23
Publikujący -

Zmiana uchwały ws przekształcenia SPZOZ w Domaradzu

 
Uchwała Nr VII/50/07
Rady    Gminy   Domaradz
z  dnia  16 kwietnia 2007 r.
 
w sprawie  zmiany własnej Uchwały Nr VI/26/07 z dnia 14 marca 2007 r.
  w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki  Zdrowotnej w Domaradzu.
 
   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 36 i art. 43 ust. 2  ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej  ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89)
 
Rada  Gminy   u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
 
W Uchwałe Nr VI/26/07 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej w Domaradzu dokonać zmiany przez  zastąpienie nazwy:
1/w §1 "Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Baryczy" na "Punkt Lekarski w Baryczy"
2/ w §2 w  ust. 1 i 2"Ośrodek Zdrowia" na "Punkt Lekarski"
3/ w § 3 "Ośrodek Zdrowia" na "Punkt Lekarski"
  § 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem  podjęcia i  podlega podaniu do publicznej wiadomości  poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.   
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-04-23
Publikujący -

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu pomocy socjalnej dla uczniów

Uchwała Nr VII/49/07
Rady Gminy Domaradz
z dnia 16 kwietnia 2007r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.90f ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity : Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 
§1
 
W uchwale Nr XXV/161/05 Rady Gminy w Domaradzu z dnia 20.05.2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zmienionej Uchwałą Nr VI/135/07 z dnia 14 marca 2007 r.   w  § 14 ust. 4:
1) pkt. a) otrzymuje brzmienie:
- dotyczą okresu na jaki przyznane jest stypendium lub okresu ferii letnich.
2) po pkt. c) dodaje się pkt. d) w brzmieniu :
- " d) udokumentowane koszty zakupu pomocy rzeczowej z okresu ferii letnich będą refundowane do wysokości stypendium przyznanego na kolejny rok szkolny w okresie od września do grudnia. "
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-04-23
Publikujący -

Pomoc finansowa dla powiatu - budowa chodnika

Uchwała  Nr VII/47/07 
 Rady  Gminy  Domaradz
 z  dnia 16 kwietnia  2007 r.
 
w  sprawie  udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Brzozowskiego.
 

  Na  podstawie  art.10 ust 2, 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r.
samorządzie  gminnym  (  tekst  jednolity  Dz. U. z  2001 r. Nr  142 ,  poz. 1591
z  późn. zm)  art.  175 ust. 1 i  2   ustawy  z  dnia   30 czerwca  2005 r.  o  finansach  publicznych ( tekst  jednolity  Dz. U. z  2005 r. Nr 249  poz. 2104 )
 
Rada  Gminy  uchwala
co  następuje :
 
§ 1
 
Udzielić pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego w kwocie 110 000,00 złotych  na pokrycie  kosztów  budowy chodnika przy drodze powiatowej.

§ 2
 
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Załącznik  Nr  1
   do  Uchwały  Nr VII/47/07
    Rady  Gminy  Domaradz
    z  dnia 16 kwietnia     2007 r.
 
Umowa  Nr ........./  2007 r.
 
Zawarta  w  dniu  ...... 2007 r.  w  Brzozowie  pomiędzy  Gminą Domaradz  reprezentowaną  przez :
1.  mgr  Jana Pilcha " Wójta  Gminy  Domaradz
a:
Powiatem  Brzozowskim  reprezentowanym  przez:
1.  inż.  Zygmunta  Błaża -  Starostę  Brzozowskiego
2.  inż.  Janusza  Dragułę    -   Wicestarostę  Brzozowskiego
 
w  sprawie  wspólnego  finansowania  odnowy  nawierzchni  drógi  powiatowej
nr  Domaradz  -  Lutcza. 
Na  podstawie  art. 175 ust. 2   ustawy  z  dnia   30 czerwca  2005 r.  o  finansach  publicznych ( tekst  jednolity  Dz. U. z  2005 r. Nr 249  poz. 2104 ) ustala  się  co  następuje:
 
§ 1
 
1. Strony  umowy  zobowiązują  się  do  wspólnego  finansowania  odnowy   
nawierzchni  drogi  powiatowej  nr      Domaradz  -  Lutcza w  km   

2. Ustala  się  udział  środków  finansowych  na  wykonanie  zadania
określonego  w  ust 1: 
  - z  budżetu  Powiatu  Brzozowskiego  w  wysokości     zł
  - z  budżetu  Gminy  Domaradz  w  wysokości zł
 
§ 2
 
Strony   ustalają , że  w  skład  komisji  powołanej  do  dokonania
odbioru  oraz  rozliczenia  zadania  zostanie  powołany  przedstawiciel  Gminy
Domaradz  wyznaczony  przez  Wójta  Gminy.
 
§ 3
 
Technologia  oraz  zakres  rzeczowy  do  wysokości  środków  określonych  w  § 1  ustalone  zostaną  przez  strony  w  protokole.
 
§ 4
 
W  przypadku  gdy  koszt  realizacji  zaplanowanego  zadania  będzie  niższy
niż  łączna  kwota  przekazana  na  to  zadanie  środków  finansowych  Gminy
Domaradz  i  Powiatu  Brzozowskiego  rozliczenie  zadania  nastąpi  proporcjonalnie  do  udziału  każdej  ze  stron  niniejszej umowy  w  tym  zadaniu .
 
§ 5
 
Gmina   Domaradz   przekaże   na   rzecz   Powiatu   Brzozowskiego  zadeklarowaną  kwotę  w  terminie  7  dni  od  daty  otrzymania  dokumentów
rozliczeniowych.
 
§ 6
 
Umowę  zawiera  się  na  okres od......  do 31 grudnia  2007 r.
 
§ 7
 
Każda  zmiana  umowy  dla  swojej  ważności  wymaga  formy  pisemnej
pod  rygorem  nieważności.
 
§ 8
 
Umowę  spisano  w  czterech  egzemplarzach , po  dwa  dla  każdej  ze  stron.


Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-04-23
Publikujący -

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

Uchwała Nr VII/46/07 

Rady  Gminy  Domaradz

z dnia  16 kwietnia 2007 r.
 
   w sprawie:  określenia  trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Domaradz dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Domaradz.
 
 
   
    Na podstawie art. 7 ust.1 pkt, 8 art. 18  ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 90 ust.2b i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. Dz 2004 Nr 256 poz. 2572 z póź.zm.) oraz art.176 ust. 1 i 2  ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź.zm).
 
Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :
§ 1
 
 
Określa się tryb udzielania dotacji z budżetu Gminy Domaradz dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Domaradz.
 
§ 2
 
1. Dotacja dla przedszkoli, o których mowa w § 1 przysługuje na każdego ucznia  w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.
2. Na każdego ucznia niepełnosprawnego dotacja udzielana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części  oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Domaradz.
§ 3
 
1.Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej przedszkole przedstawiony do  dnia 30 września roku poprzedzającego rok uzyskania dotacji.
2. Wniosek powinien zawierać
1) numer i datę zaświadczenia kuratora oświaty właściwego dla siedziby placówki  
o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek,
2) określenia planowanej liczby uczniów,
3)  zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach zachodzących
  w liczbie uczniów,
4) wskazujący nr rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja.
§ 4
 
1. Dotacja będzie przekazywana w 12 ratach miesięcznych do ostatniego dnia każdego  
    miesiąca z uwzględnieniem zapisu ust.2.
2. Wysokość dotacji ustalona będzie na podstawie danych o liczbie uczniów.
 
§ 5
 
1.  Podmiot prowadzący przedszkole sporządza i przekazuje Wójtowi Gminy , nie
później niż w ciągu 20 dni po upływie każdego miesiąca, rozliczenie otrzymanej dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca minionego miesiąca sprawozdawczego. Rozliczenie powinno zawierać:
a)  kwotę otrzymanej dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca minionego miesiąca sprawozdawczego,
b) informację na jakie wydatki została przeznaczona dotacja,
c) informację o bieżącej liczbie uczniów.
2.  Podmiot prowadzący przedszkole w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku
.    przedstawia  Wójtowi Gminy informację o otrzymanej dotacji za cały poprzedni 
rok budżetowy oraz jej wykorzystaniu.
3. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi  
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych do  
budżetu gminy w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku, w którym 
udzielono dotacji. 
4.  Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli wykorzystania dotacji.
 
 § 6
 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 7
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
§ 8
 
Traci moc Uchwała Nr VI/39/07 Rady Gminy Domaradz z dnia 14 marca 2007 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji niepublicznemu Przedszkolu im. Bł. E. Bojanowskiego prowadzonemu przez Siostry Służebniczki w Domaradzu.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-04-23
Publikujący -

Udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia LGD Ziemia Brzozowska

Uchwała Nr VII/45/07  

Rady  Gminy  Domaradz

 z dnia 16 kwietna 2007 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia
LGD "Ziemia Brzozowska"
   
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art.194 ust. 2 ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź.zm).
 
Rada Gminy uchwala
co następuje :
 
§ 1
 
Rada Gminy w Domaradzu wyraża zgodę na udzielenie w 2007 roku pożyczki z budżetu Gminy Domaradz w kwocie 30 000,00 złotych dla Stowarzyszenia LGD "Ziemia Brzozowska" z przeznaczeniem na realizację imprez kulturalnych p.n.. "Ta Brzozowska Ziemia drugiej takiej nie ma" w związku z ubieganiem się przez Stowarzyszenie o współfinansowanie inwestycji gminnej ze środków Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
 
§  2
 
Udzielana pożyczka zostanie spłacona w 2008 roku.
 
§  3
 
Szczegółowe warunki udzielenia i spłaty pożyczki zostaną określone w umowie pożyczki.
§  4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
 
§  5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-04-23
Publikujący -

Powiadomienie skarbnika o obowiązku złożenia ośw. lustr.

Uchwała  Nr VII/44/07

Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia  16 kwietnia 2007 r.
 
w sprawie  powiadomienia Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy
o obowiązku  złożenia oświadczenia lustracyjnego
 
 
 
  Na podstawie art. 56 ust. 2  w związku z art. 4 pkt 32 i art. 8 pkt 31ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 218, poz. 1592 z późn.zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591)
 
Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
1. Powiadomić Sekretarza Gminy Pana Stanisława Gierulę oraz Skarbnika Gminy Panią Marię Leń o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
2. Projekt powiadomienia oraz wzór oświadczenia o którym mowa w ust. 1 stanowią załączniki Nr 1,2 i 3 do uchwały.
 
§ 2
Upoważnić Przewodniczącego Rady Gminy Domaradz do podpisania i przekazania Panu Stanisławowi Gieruli i Pani Marii Leń powiadomienia o którym mowa w § 1 oraz do odebrania oświadczenia od osób zobowiązanych
i ich przekazania do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.
 
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Domaradz, dnia 16.04.2007 r.
 
 
Pani
Maria Leń
Skarbnik Gminy Domaradz
 
Na podstawie art. 56 ust.2 w związku z art. 4 pkt 32 ustawy z dnia18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 218, poz. 1592 z późn.zm.) informuję Panią , że w związku z pełnieniem funkcji Skarbnika Gminy Domaradz ma Pani obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Oświadczenie należy złożyć w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia na ręce Pana Jana Kędry- Przewodniczącego Rady Gminy Domaradz, który został upoważniony przez radę do odebrania oświadczenia.
Jednocześnie informuję, że w myśl ar. 57 ust. 1 cyt. wyżej uchwały, niezłożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego przez osobę zobowiązaną do jego złożenia powoduje pozbawienie pełnionej funkcji publicznej.
W załączeniu przesyłam wzór oświadczenia lustracyjnego.

Domaradz, dnia 16.04.2007 r.
 
Pan
Stanisław Gierula
Sekretarz Gminy Domaradz
 
Na podstawie art. 56 ust.2 w związku z art. 4 pkt 32 ustawy z dnia18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 218, poz. 1592 z późn.zm.) informuję Pana , że w związku z pełnieniem funkcji Sekretarza Gminy Domaradz ma Pan obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Oświadczenie należy złożyć w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia na ręce Pana Jana Kędry- Przewodniczącego Rady Gminy Domaradz, który został upoważniony przez radę do odebrania oświadczenia.
Jednocześnie informuję, że w myśl ar. 57 ust. 1 cyt. wyżej uchwały, niezłożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego przez osobę zobowiązaną do jego złożenia powoduje pozbawienie pełnionej funkcji publicznej.
W załączeniu przesyłam wzór oświadczenia lustracyjnego.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-04-23
Publikujący -

Udzielenie absolutorium Wójtowi

Uchwała  Nr VII/ 43/07

Rady   Gminy  Domaradz

z  dnia  16 kwietnia 2007 r.

 
w sprawie  rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
  za 2006 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 
( Dz.U. Nr 249,poz. 2104 z późn.zm), po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy  z realizacji budżetu gminy za 2006 r. oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy
 
Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
 
Udzielić Wójtowi Gminy absolutorium za wykonanie budżetu gminy za 2006 r.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.
 
 
§ 3
 
Uchwała podlega ogłoszeniu  na  tablicy ogłoszeń.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-04-23
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 23 lipca 2024r. 19:50:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.