URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

Uchwała Nr VII/46/07 

Rady  Gminy  Domaradz

z dnia  16 kwietnia 2007 r.
 
   w sprawie:  określenia  trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Domaradz dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Domaradz.
 
 
   
    Na podstawie art. 7 ust.1 pkt, 8 art. 18  ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 90 ust.2b i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. Dz 2004 Nr 256 poz. 2572 z póź.zm.) oraz art.176 ust. 1 i 2  ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź.zm).
 
Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :
§ 1
 
 
Określa się tryb udzielania dotacji z budżetu Gminy Domaradz dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Domaradz.
 
§ 2
 
1. Dotacja dla przedszkoli, o których mowa w § 1 przysługuje na każdego ucznia  w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.
2. Na każdego ucznia niepełnosprawnego dotacja udzielana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części  oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Domaradz.
§ 3
 
1.Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej przedszkole przedstawiony do  dnia 30 września roku poprzedzającego rok uzyskania dotacji.
2. Wniosek powinien zawierać
1) numer i datę zaświadczenia kuratora oświaty właściwego dla siedziby placówki  
o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek,
2) określenia planowanej liczby uczniów,
3)  zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach zachodzących
  w liczbie uczniów,
4) wskazujący nr rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja.
§ 4
 
1. Dotacja będzie przekazywana w 12 ratach miesięcznych do ostatniego dnia każdego  
    miesiąca z uwzględnieniem zapisu ust.2.
2. Wysokość dotacji ustalona będzie na podstawie danych o liczbie uczniów.
 
§ 5
 
1.  Podmiot prowadzący przedszkole sporządza i przekazuje Wójtowi Gminy , nie
później niż w ciągu 20 dni po upływie każdego miesiąca, rozliczenie otrzymanej dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca minionego miesiąca sprawozdawczego. Rozliczenie powinno zawierać:
a)  kwotę otrzymanej dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca minionego miesiąca sprawozdawczego,
b) informację na jakie wydatki została przeznaczona dotacja,
c) informację o bieżącej liczbie uczniów.
2.  Podmiot prowadzący przedszkole w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku
.    przedstawia  Wójtowi Gminy informację o otrzymanej dotacji za cały poprzedni 
rok budżetowy oraz jej wykorzystaniu.
3. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi  
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych do  
budżetu gminy w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku, w którym 
udzielono dotacji. 
4.  Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli wykorzystania dotacji.
 
 § 6
 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 7
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
§ 8
 
Traci moc Uchwała Nr VI/39/07 Rady Gminy Domaradz z dnia 14 marca 2007 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji niepublicznemu Przedszkolu im. Bł. E. Bojanowskiego prowadzonemu przez Siostry Służebniczki w Domaradzu.
powrot
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-04-23
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 04 października 2022r. 18:45:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.