URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Program Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi
UCHWAŁA Nr XI/85/07
   
RADY GMINY  DOMARADZ
 z dnia 12 grudnia 2007 r.
 
 
w sprawie: Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
    Domaradz na okres 5 lat
 
    Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym  (tekst jednolity " Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266 z późn. zm.)
 
 Rada Gminy uchwala
co następuje:
 
§ 1
 
Uchwala się "Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Domaradz na okres 5 lat  obejmujący lata 2008 " 2012" stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz.
 
§ 3
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/85/07
z dnia 12 grudnia 2007 r.
 
 
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na okres 5 lat.
 
 
 
I.PROGNOZA WIELKOŚCI ORAZ STANU TECHNICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY
 
Zasób mieszkaniowy gminy stanowi 28 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 1.522,65 m2 znajdujących się w 9 budynkach stanowiących własność Gminy Domaradz.
W wyniku wieloletniego użytkowania budynki uległy naturalnemu zużyciu  technicznemu. Zużycie to powiększa się w sytuacji braku środków na sukcesywne usuwanie wad i usterek, jednak pomimo tego stan techniczny budynków ocenia się jako dobry.
 
Gmina Domaradz posiada 1 lokal socjalny i pow. 70 m2.
W skład mieszkaniowego zasobu Gminy wchodzą następujące lokale:
 
1. Budynek Domu Nauczyciele i GOK w Domaradzu:
-   lokal o pow. 53,00 m2
-   lokal o pow. 43,00 m2
-   lokal o pow. 53,00 m2
-   lokal o pow. 43,00 m2
-   lokal o pow. 53,00 m2
-   lokal o pow. 24,00 m2
-   lokal o pow. 19,00 m2
-   lokal o pow. 75,80 m2
-   lokal o pow. 83,55 m2
-   lokal o pow. 32,98 m2
-   lokal o pow. 32,71 m2
 
2. Budynek Ośrodka Zdrowia w Domaradzu:
- lokal o pow. 65,10 m2
- lokal o pow. 92,29 m2
 
3. Budynek Agronomówki w Domaradzu:
- lokal o pow. 55,00 m2
- lokal o pow. 55,00 m2
 
4. Budynek Domu Nauczyciela przy SP. 2 w Domaradzu:
- lokal o pow. 54,00 m2
-   lokal o pow. 54,00 m2

 
5. Budynek Ośrodka Zdrowia w Golcowej:
- lokal o pow. 104,81 m2
- lokal o pow. 40,57 m2
 
6. Budynek Dom Nauczyciela przy SP w Baryczy:
- lokal o pow. 50,00 m2
- lokal o pow. 30,00 m2
 
7. Budynek Ośrodka Zdrowia w Baryczy:
- lokal o pow. 80,00 m2
 
8. Budynek Domu Nauczyciela koło kościoła w Baryczy:
-  lokal o pow. 44,24 m2
-   lokal o pow. 56,20 m2
-   lokal o pow. 52,50 m2
-   lokal o pow. 57,00 m2
-   lokal o pow. 78,00 m2
 
W zasobie mieszkaniowym wyodrębnia się  lokal przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. 
 
  1.Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Domaradzu:
- lokal o pow. 39,90 m2
 
 
 
II.ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW I MODRNIZACJI WYNIKAJACY ZE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I LOKALI
 
   
Zdecydowana większość budynków liczy ponad 30 lat i ich stan techniczny wymaga ponoszenia  znacznych kosztów. Do zasadniczych prac remontowo " modernizacyjnych gminy należy zaliczyć:
- wymianę zewnętrznej stolarki,
- remonty elewacji,
- remonty pokryć dachowych.
 Z uwagi na szczupłość środków remontowane będą tylko te lokale, w których wystąpiła lub z uwagi na stan techniczny może wystąpić awaria instalacji technicznej lub wystąpi inna nieprzewidziana sytuacja wymagająca natychmiastowej naprawy.
 
 
III.PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI
 
Planuje się sprzedaż pięciu lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku domu nauczyciela w Baryczy ( koło kościoła). Ponadto na uzasadniony wniosek wójta gminy mogą być zbyte inne lokale mieszkalne w drodze odrębnej uchwały rady gminy.
 
 
 

 
IV.ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ
 
1. Podstawą ustalenia czynszu za lokale mieszkalne jest stawka bazowa  oraz czynniki podwyższające lub obniżające ich wartość użytkową:
 
Stan wyposażenia mieszkań
w instalacje
Stawka
bazowa
w %
Czynniki dodatkowo wpływające na wysokość czynszu
Czynniki obniżające stawkę bazową w %
Czynniki podwyższające
stawkę bazową w %
1.Mieszkanie o  pełnym
   standardzie (c.o,gaz,
   wc, urządzenia  
   kąpielowe)
 
2.Mieszkanie z w.c.
   łazienką i c.o.
   ( bez gazu)
 
3.Mieszkanie z  w.c. 
   łazienką, gazem. ( bez
   c.o.)
 
100
 
 
 
95
 
 
 
90
 
do -10
 
 
 
do - 10
 
 
 
do -  10
 
do + 20
 
 
 
do + 20
 
 
 
do + 20
 
   1/ czynniki podwyższające stawkę bazową:
"    położenie budynku w centrum (Domaradz: Poddział,   
Zakościół, Działki, Miasto, Zagroda, Budzisz, Pańskie).   10%
"    dobry stan techniczny urządzeń technicznych
i instalacji w lokalu  5%
"    dobry stan techniczny budynku ze względu na niski
stopień zużycia    5%
 
   2/ czynniki obniżające stawkę bazową:
"    położenie budynku na peryferiach (Domaradz: części miejscowości
 nie wymienione w pkt. 1, oraz Golcowa i Barycz).  5%
 
"    niski standard, znaczny stopień zniszczenia
urządzeń technicznych, zły stan techniczny   5%
 
2. Podstawą  ustalenia stawki czynszu za lokale socjalne jest stawka bazowa w wysokości 50% jej najniższej wysokości  obowiązującej w gminnym zasobie.
 
3. Przyjmuje się zasadę podwyższania dotychczasowej stawki bazowej czynszu corocznie, o prognozowany przez Ministra Finansów wskaźnik procentowy wzrostu cen towarów i usług powiększony o 5 punktów procentowych
 
4. Właściciel mieszkaniowego zasobu może również podwyższyć stawkę czynszu jeżeli dokonał w lokalu  ulepszeń, bądź podniósł standard lokalu, zgodnie z zasadami zawartymi w pkt 1.
 
5. Przed zmianą umowy najmu zmieniającego wysokość czynszu należy sporządzić protokół stanowiący fakt powstania czynników przedstawionych w pkt 4.
 
6.Właściciel lokalu może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu w okresie trzech miesięcy, na koniec miesiąca kalendarzowego.
 
7. Podwyższanie czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie może być dokonywane częściej niż co 12 miesięcy.
 
8. Czynsz obejmuje:
- podatek od nieruchomości
- koszty konserwacji
- koszty utrzymania technicznego budynku
- koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania, w tym opłaty za energię cieplną i elektryczną
- ubezpieczenie nieruchomości
 
9.Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczenia opłat związanych z eksploatacją mieszkania i opłat niezależnych od właściciela tj. opłat za dostawę energii elektrycznej, gazu, wody oraz odbiór nieczystości płynnych i stałych.
 
 
 
V.SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI I BUDYNKAMI
   WCHODZĄCYMI  W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY.
 
 
Zarząd mieszkaniowym zasobem gminy sprawuje Wójt Gminy Domaradz. Obsługę techniczną  wykonują pracownicy urzędu gminy.
 
 
VI.ŻRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
    W KOLEJNYCH  LATACH.
 
Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej gminy w kolejnych latach objętych programem będą przychody z czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych w części niezbędnej do uzupełnienia brakujących środków na pokrycie przewidywanych kosztów oraz dochody uzyskane z ewentualnej sprzedaży lokali mieszkalnych oraz środki wydzielone z budżetu gminy.
 
 
VII.WYSOKOŚĆ WYDATKÓW.
 
Wysokość wydatków w latach 2008-2012 będzie ograniczona wyłącznie do niezbędnych potrzeb wynikających z bieżącej eksploatacji budynków, awarii instalacji technicznej i nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
Nie planuje się nakładów inwestycyjnych na powiększenie zasobów mieszkaniowych.
 
 
 
 
 
VIII.INNE DZIAŁANIA ZWIAZANE Z GOSPODAROWANIEM  ZASOBEM
    MIESZKANIOWYM.
 
Przy istniejącym zasobie mieszkaniowym brak jest możliwości stosowania zamiany lokalu (zapewnienia lokalu zastępczego) na czas przeprowadzenia remontu czy modernizacji.
Konieczne prace prowadzone będą poprzez okresowe wyłączenie części  remontowanego lokalu z użytkowania.
Sprzedaż lokali mieszkalnych będzie realizowana przy zastosowaniu preferencji zgodnie z przepisami  ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 
powrot
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-02
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 24 października 2021r. 05:27:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.