URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Program Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi

UCHWAŁA Nr XI/85/07
   
RADY GMINY  DOMARADZ
 z dnia 12 grudnia 2007 r.
 
 
w sprawie: Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
    Domaradz na okres 5 lat
 
    Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym  (tekst jednolity " Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266 z późn. zm.)
 
 Rada Gminy uchwala
co następuje:
 
§ 1
 
Uchwala się "Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Domaradz na okres 5 lat  obejmujący lata 2008 " 2012" stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz.
 
§ 3
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/85/07
z dnia 12 grudnia 2007 r.
 
 
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na okres 5 lat.
 
 
 
I.PROGNOZA WIELKOŚCI ORAZ STANU TECHNICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY
 
Zasób mieszkaniowy gminy stanowi 28 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 1.522,65 m2 znajdujących się w 9 budynkach stanowiących własność Gminy Domaradz.
W wyniku wieloletniego użytkowania budynki uległy naturalnemu zużyciu  technicznemu. Zużycie to powiększa się w sytuacji braku środków na sukcesywne usuwanie wad i usterek, jednak pomimo tego stan techniczny budynków ocenia się jako dobry.
 
Gmina Domaradz posiada 1 lokal socjalny i pow. 70 m2.
W skład mieszkaniowego zasobu Gminy wchodzą następujące lokale:
 
1. Budynek Domu Nauczyciele i GOK w Domaradzu:
-   lokal o pow. 53,00 m2
-   lokal o pow. 43,00 m2
-   lokal o pow. 53,00 m2
-   lokal o pow. 43,00 m2
-   lokal o pow. 53,00 m2
-   lokal o pow. 24,00 m2
-   lokal o pow. 19,00 m2
-   lokal o pow. 75,80 m2
-   lokal o pow. 83,55 m2
-   lokal o pow. 32,98 m2
-   lokal o pow. 32,71 m2
 
2. Budynek Ośrodka Zdrowia w Domaradzu:
- lokal o pow. 65,10 m2
- lokal o pow. 92,29 m2
 
3. Budynek Agronomówki w Domaradzu:
- lokal o pow. 55,00 m2
- lokal o pow. 55,00 m2
 
4. Budynek Domu Nauczyciela przy SP. 2 w Domaradzu:
- lokal o pow. 54,00 m2
-   lokal o pow. 54,00 m2

 
5. Budynek Ośrodka Zdrowia w Golcowej:
- lokal o pow. 104,81 m2
- lokal o pow. 40,57 m2
 
6. Budynek Dom Nauczyciela przy SP w Baryczy:
- lokal o pow. 50,00 m2
- lokal o pow. 30,00 m2
 
7. Budynek Ośrodka Zdrowia w Baryczy:
- lokal o pow. 80,00 m2
 
8. Budynek Domu Nauczyciela koło kościoła w Baryczy:
-  lokal o pow. 44,24 m2
-   lokal o pow. 56,20 m2
-   lokal o pow. 52,50 m2
-   lokal o pow. 57,00 m2
-   lokal o pow. 78,00 m2
 
W zasobie mieszkaniowym wyodrębnia się  lokal przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. 
 
  1.Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Domaradzu:
- lokal o pow. 39,90 m2
 
 
 
II.ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW I MODRNIZACJI WYNIKAJACY ZE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I LOKALI
 
   
Zdecydowana większość budynków liczy ponad 30 lat i ich stan techniczny wymaga ponoszenia  znacznych kosztów. Do zasadniczych prac remontowo " modernizacyjnych gminy należy zaliczyć:
- wymianę zewnętrznej stolarki,
- remonty elewacji,
- remonty pokryć dachowych.
 Z uwagi na szczupłość środków remontowane będą tylko te lokale, w których wystąpiła lub z uwagi na stan techniczny może wystąpić awaria instalacji technicznej lub wystąpi inna nieprzewidziana sytuacja wymagająca natychmiastowej naprawy.
 
 
III.PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI
 
Planuje się sprzedaż pięciu lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku domu nauczyciela w Baryczy ( koło kościoła). Ponadto na uzasadniony wniosek wójta gminy mogą być zbyte inne lokale mieszkalne w drodze odrębnej uchwały rady gminy.
 
 
 

 
IV.ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ
 
1. Podstawą ustalenia czynszu za lokale mieszkalne jest stawka bazowa  oraz czynniki podwyższające lub obniżające ich wartość użytkową:
 
Stan wyposażenia mieszkań
w instalacje
Stawka
bazowa
w %
Czynniki dodatkowo wpływające na wysokość czynszu
Czynniki obniżające stawkę bazową w %
Czynniki podwyższające
stawkę bazową w %
1.Mieszkanie o  pełnym
   standardzie (c.o,gaz,
   wc, urządzenia  
   kąpielowe)
 
2.Mieszkanie z w.c.
   łazienką i c.o.
   ( bez gazu)
 
3.Mieszkanie z  w.c. 
   łazienką, gazem. ( bez
   c.o.)
 
100
 
 
 
95
 
 
 
90
 
do -10
 
 
 
do - 10
 
 
 
do -  10
 
do + 20
 
 
 
do + 20
 
 
 
do + 20
 
   1/ czynniki podwyższające stawkę bazową:
"    położenie budynku w centrum (Domaradz: Poddział,   
Zakościół, Działki, Miasto, Zagroda, Budzisz, Pańskie).   10%
"    dobry stan techniczny urządzeń technicznych
i instalacji w lokalu  5%
"    dobry stan techniczny budynku ze względu na niski
stopień zużycia    5%
 
   2/ czynniki obniżające stawkę bazową:
"    położenie budynku na peryferiach (Domaradz: części miejscowości
 nie wymienione w pkt. 1, oraz Golcowa i Barycz).  5%
 
"    niski standard, znaczny stopień zniszczenia
urządzeń technicznych, zły stan techniczny   5%
 
2. Podstawą  ustalenia stawki czynszu za lokale socjalne jest stawka bazowa w wysokości 50% jej najniższej wysokości  obowiązującej w gminnym zasobie.
 
3. Przyjmuje się zasadę podwyższania dotychczasowej stawki bazowej czynszu corocznie, o prognozowany przez Ministra Finansów wskaźnik procentowy wzrostu cen towarów i usług powiększony o 5 punktów procentowych
 
4. Właściciel mieszkaniowego zasobu może również podwyższyć stawkę czynszu jeżeli dokonał w lokalu  ulepszeń, bądź podniósł standard lokalu, zgodnie z zasadami zawartymi w pkt 1.
 
5. Przed zmianą umowy najmu zmieniającego wysokość czynszu należy sporządzić protokół stanowiący fakt powstania czynników przedstawionych w pkt 4.
 
6.Właściciel lokalu może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu w okresie trzech miesięcy, na koniec miesiąca kalendarzowego.
 
7. Podwyższanie czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie może być dokonywane częściej niż co 12 miesięcy.
 
8. Czynsz obejmuje:
- podatek od nieruchomości
- koszty konserwacji
- koszty utrzymania technicznego budynku
- koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania, w tym opłaty za energię cieplną i elektryczną
- ubezpieczenie nieruchomości
 
9.Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczenia opłat związanych z eksploatacją mieszkania i opłat niezależnych od właściciela tj. opłat za dostawę energii elektrycznej, gazu, wody oraz odbiór nieczystości płynnych i stałych.
 
 
 
V.SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI I BUDYNKAMI
   WCHODZĄCYMI  W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY.
 
 
Zarząd mieszkaniowym zasobem gminy sprawuje Wójt Gminy Domaradz. Obsługę techniczną  wykonują pracownicy urzędu gminy.
 
 
VI.ŻRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
    W KOLEJNYCH  LATACH.
 
Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej gminy w kolejnych latach objętych programem będą przychody z czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych w części niezbędnej do uzupełnienia brakujących środków na pokrycie przewidywanych kosztów oraz dochody uzyskane z ewentualnej sprzedaży lokali mieszkalnych oraz środki wydzielone z budżetu gminy.
 
 
VII.WYSOKOŚĆ WYDATKÓW.
 
Wysokość wydatków w latach 2008-2012 będzie ograniczona wyłącznie do niezbędnych potrzeb wynikających z bieżącej eksploatacji budynków, awarii instalacji technicznej i nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
Nie planuje się nakładów inwestycyjnych na powiększenie zasobów mieszkaniowych.
 
 
 
 
 
VIII.INNE DZIAŁANIA ZWIAZANE Z GOSPODAROWANIEM  ZASOBEM
    MIESZKANIOWYM.
 
Przy istniejącym zasobie mieszkaniowym brak jest możliwości stosowania zamiany lokalu (zapewnienia lokalu zastępczego) na czas przeprowadzenia remontu czy modernizacji.
Konieczne prace prowadzone będą poprzez okresowe wyłączenie części  remontowanego lokalu z użytkowania.
Sprzedaż lokali mieszkalnych będzie realizowana przy zastosowaniu preferencji zgodnie z przepisami  ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-02
Publikujący -

Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników szkół

Uchwała XI/84/07
Rady Gminy Domaradz
z dnia 12 grudnia 2007 r.
 
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla nie będących nauczycielami pracowników Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Zespołów Szkół  oraz dla pracowników  Zespołu Obsługi Szkół. 
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych  jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.)
 
Rada Gminy uchwala
co następuje:
§ 1
Ustala się wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkołach Podstawowych , Gimnazjach i Zespołach Szkół prowadzonych przez Gminę Domaradz  oraz dla pracowników Zespołu Obsługi Szkół  w kwocie 700 zł , dla sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego na zasadach określonych w § 3 ust. 5 w/w rozporządzenia.
§ 2
Na wniosek Dyrektorów Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Zespołów Szkół
i Kierownika Zespołu Obsługi Szkół wyraża się zgodę na ustalenie  wartości  jednego punktu stanowiącego podstawę  naliczenia miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 5,00 zł.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz oraz Dyrektorom Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Zespołów Szkół i Kierownikowi Zespołu Obsługi Szkół w Gminie Domaradz.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008r.
§ 5
Traci moc:
"    Uchwała Nr XVIII/132/2000 Rady Gminy Domaradz z dnia
26 sierpnia 2000r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników Gimnazjów w gminie Domaradz nie będących nauczycielami;
"    Uchwała Nr XVIII/131/2000 Rady Gminy Domaradz z dnia 26 sierpnia 2000r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników Szkól Podstawowych nie będących nauczycielami, zmieniona Uchwałą Nr XXIV/140/05 Rady Gminy Domaradz z dnia 11 kwietnia 2005r.
"    Uchwała Nr XIX/143/2000 Rady Gminy Domaradz z dnia 01 grudnia 2000r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników Zespołu Obsługi Szkól w Domaradzu
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-02
Publikujący -

Stawki za odbieranie odpadów komunalnych

  
Uchwała Nr XI/82 /07
Rady Gminy Domaradz
z dnia  12 grudnia 2007 r.
 
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych na terenie Gminy Domaradz.
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z późn .zm.) oraz  art.  6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach  (Dz.U. z 2005  Nr 236 , poz. 2008 z późn. zm.)
 

Rada Gminy uchwala co  następuje :

 
§ 1
1.Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych z:
 
1/ gospodarstw domowych korzystających z wywozu w oznakowanych  
    workach 7,00   zł za worek o pojemności 120 litrów,
2/ gospodarstw domowych oraz innych obiektów i nieruchomości  60,00zł za 1 m3    
   gromadzonych w pojemnikach.
 
2.Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie segregowanych odpadów komunalnych z:
1/ gospodarstw domowych oraz innych obiektów i nieruchomości korzystających z 
   wywozu w oznakowanych workach do selektywnej zbiórki 0,50 za worek.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
§ 4
 
Traci moc Uchwała Nr XXIII/133/05 z dnia 06 stycznia 2005 r. w sprawie  ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na terenie Gminy Domaradz , zmieniona Uchwałą Nr XXIV/141/05 z dnia  11 kwietnia 2005 r.
  
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-02
Publikujący -

Wystąpienie ze Związku Gmin Brzozowskich

Uchwała  Nr XI/81/07
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia  12  grudnia  2007 r.
 
w sprawie  wyrażenia woli wystąpienia ze  Związku Gmin Brzozowskich.
 
  Na podstawie art.  18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz  § 32 pkt. 1 Statutu Związku Gmin Brzozowskich (Dz.Urz. Województwa Krośnieńskiego Nr 22 , poz. 174 z dnia 31 grudnia 1991 r. z późn.zm.)
 
Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
 
Wyraża się  wolę wystąpienia ze  Związku Gmin Brzozowskich z dniem 30.06.2008 r.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie  z dniem  podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-02
Publikujący -

Powiadomienie o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Uchwała  Nr XI/ 80/07

Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia  12  grudnia 2007 r.
 
w sprawie  powiadomienia Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy
o obowiązku  złożenia oświadczenia lustracyjnego
 
 
 
  Na podstawie art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji  o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów /Dz.U.Nr 165, poz.1171/ i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591)
 
Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
1. Powiadomić Sekretarza Gminy Pana Stanisława Gierulę oraz Skarbnika
   Gminy Panią Marię Leń o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
1. Projekty  powiadomień o których mowa w ust. 1 stanowią załączniki Nr 1 i 2 do uchwały.
 
§ 2
Upoważnić Przewodniczącego Rady Gminy Domaradz do podpisania i przekazania Panu Stanisławowi Gieruli i Pani Marii Leń powiadomienia o którym mowa w § 1 oraz do odebrania oświadczenia od osób zobowiązanych
i ich przekazania do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Domaradz, dnia 12.12.2007 r.
 
 
Pani
Maria Leń
Skarbnik Gminy Domaradz
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r  o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji  o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów /Dz.U.Nr 165, poz.1171/   informuję Panią , że w związku z pełnieniem funkcji Skarbnika Gminy Domaradz ma Pani obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Oświadczenie należy złożyć w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia na ręce Pana Jana Kędry- Przewodniczącego Rady Gminy Domaradz, który został upoważniony przez radę do odebrania oświadczenia.
Jednocześnie informuję, że w myśl ar. 4 ust. 5 cyt. wyżej  ustawy, niezłożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego przez osobę zobowiązaną do jego złożenia powoduje pozbawienie pełnionej funkcji publicznej.
Wzór oświadczenia jako załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 7 września 2007 r.  został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2007 r. Nr 165, poz. 1171.

Domaradz, dnia 12.12.2007 r.
 
 
Pan
Stanisław Gierula
Sekretarz Gminy Domaradz
 
   Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r  o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji  o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów /Dz.U.Nr 165, poz.1171/   informuję Pana , że w związku z pełnieniem funkcji Sekretarza Gminy Domaradz ma Pan obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Oświadczenie należy złożyć w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia na ręce Pana Jana Kędry- Przewodniczącego Rady Gminy Domaradz, który został upoważniony przez radę do odebrania oświadczenia.
Jednocześnie informuję, że w myśl art. 4 ust. 5 cyt. wyżej uchwały, niezłożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego przez osobę zobowiązaną do jego złożenia powoduje pozbawienie pełnionej funkcji publicznej.
Wzór oświadczenia jako załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 7 września 2007 r.  został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2007 r. Nr 165, poz. 1171.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-02
Publikujący -

Ustalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
Uchwała XI/79/07  
Rady  Gminy  Domaradz   
z dnia  12 grudnia  2007 r.

w sprawie ustalenia  wysokości  stawek podatku od środków  transportowych.
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm) oraz art.10 ust.1  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 późn.zm. )
 
Rada  Gminy u c h w a l a
co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się roczną stawkę podatku od środków transportowych w wysokości:
 
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
  a/ powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie     600,00 zł
  b/ powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie  1 000,00 zł
  c/ powyżej 9,0 t i poniżej 12 t    1 200,00 zł
 
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 
 i wyprodukowanych po 31 grudnia 1999 roku:
  a/ powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie    540,00 zł
  b/ powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie    900,00 zł
  c/ powyżej 9,0 t i poniżej  12 t   1 080,00 zł
 
3. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 
i wyprodukowanych po 31 grudnia 1999roku i posiadających katalizatory:
  a/ powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie   510,00 zł
  b/ powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie   850,00 zł
  c/ powyżej 9,0 t i poniżej 12 t       1 020,00 zł
 
4. Od samochodów ciężarowych o liczbie osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
 1/  dwie osie:
  a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 13 t     800,00 zł
  b/ nie mniej niż 13 t do mniej niż 14 t 850,00 zł
  c/ nie mniej niż 14 t do mniej niż 15 t 900,00 zł  
  d/ nie mniej niż 15 t     617,00 zł
2/   trzy osie: 
  a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 17 t 1 050,00 zł
  b/ nie mniej niż 17 t do mniej niż 19 t 1 028,00 zł  
  c/ nie mniej niż 19 t do mniej niż 21 t 1 350,00 zł
  d/ nie mniej niż 21 t do mniej niż 23 t 1 340,00 zł
  e/ nie mniej niż 23 t do mniej niż 25 t 1 650,00 zł  
  f/ nie mniej niż 25 t  1 750,00 zł
3/   cztery osie i więcej: 
  a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 25 t     1 500,00 zł  
  b/ nie mniej niż 25 t do mniej niż 27 t 1 600,00 zł  
  c/ nie mniej niż 27 t do mniej niż 29 t 1 700,00 zł 
  d/ nie mniej niż 29 t do mniej niż 31 t 1 800,00 zł 
  e/ nie mniej niż 31 t     1 900,00 zł
5. Od samochodów ciężarowych o liczbie osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych:
 
1/  dwie osie:
  a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 13 t      800,00 zł
  b/ nie mniej niż 13 t do mniej niż 14 t  850,00 zł
  c/ nie mniej niż 14 t do mniej niż 15 t      900,00 zł  
  d/ nie mniej niż 15 t   1 252,00 zł
 
2/   trzy osie: 
  a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 17 t   1 050,00 zł
  b/ nie mniej niż 17 t do mniej niż 19 t   1 200,00 zł  
  c/ nie mniej niż 19 t do mniej niż 21 t   1 350,00 zł
  d/ nie mniej niż 21 t do mniej niż 23 t   1 500,00 zł
  e/ nie mniej niż 23 t do mniej niż 25 t   1 650,00 zł  
  f/ nie mniej niż 25 t    1 750,00 zł
 
3/   cztery osie i więcej: 
  a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 25 t   1 500,00 zł  
  b/ nie mniej niż 25 t do mniej niż 27 t   1 700,00 zł  
  c/ nie mniej niż 27 t do mniej niż 29 t   1 900,00 zł 
  d/ nie mniej niż 29 t do mniej niż 31 t   2 452,80 zł 
  e/ nie mniej niż 31 t   2 452,80 zł
 
6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów /ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa/:
  a/ od 3,5 t do 5,5 t włącznie     780,00 zł
  b/ powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie    1 100,00 zł
  c/ powyżej 9,0 t i poniżej 12,0 t    1 300,00 zł
 
7. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów /ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa/ i wyprodukowanych po 31 grudnia 1999 roku:
  a/ od 3,5 t do 5,5 t włącznie    702,00 zł
  b/ powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie      990,00 zł
  c/ powyżej 9,0 t i poniżej 12,0 t  1 170,00 zł
 
8. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów /ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa/ i wyprodukowanych po 31 grudnia 1999 roku i posiadających katalizatory:
  a/ od 3,5 t do 5,5 t włącznie    663,00 zł
  b/ powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie       935,00 zł
  c/ powyżej 9,0 t i poniżej 12,0 t   1 105,00 zł
 
9. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o liczbie osi, dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów /ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

1/ dwie osie:
  a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 18 t   670,00 zł   
  b/ nie mniej niż 18 t do mniej niż 25 t   750,00 zł
  c/ nie mniej niż 25 t do mniej niż 31 t    1 000,00 zł
  d/ nie mniej niż 31 t    1 413,00 zł 

2/ trzy osie:
  a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 40 t    1 300,00 zł 
  b/ nie mniej niż 40 t    1 723,00 zł
 
10.  Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o liczbie osi, dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów /ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa/ i z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
 
1/ dwie osie:
  a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 18 t       900,00 zł   
  b/ nie mniej niż 18 t do mniej niż 25 t    1 100,00 zł
  c/ nie mniej niż 25 t do mniej niż 31 t   1 250,00 zł
  d/ nie mniej niż 31 t   1 937,76 zł 
 
2/ trzy osie:
  a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 40 t    1 723,00 zł 
  b/ nie mniej niż 40 t    2 548,65 zł
 
11. Od przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
  a/ od 7 t do 10 t  włącznie     400,00 zł  
  b/ powyżej 10 t do poniżej 12 t    500,00 zł
 
12. Od przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego i wyprodukowanych po 31 grudnia 1999 roku:
  a/ od 7 t do 10 t  włącznie    350,00 zł  
  b/ powyżej 10 t do poniżej 12 t    450,00 zł
 
13. Od przyczep i naczep o liczbie osi, dopuszczalnej masie całkowitej łącznie  z pojazdem silnikowym, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
 
1/ jedna oś:
    a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 18 t    600,00 zł
    b/ nie mniej niż 18 t do mniej niż 25 t    800,00 zł
    c/ nie mniej niż 25 t    950,00 zł  
 
2/ dwie osie:
    a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 28 t     560,00 zł
    b/ nie mniej niż 28 t do mniej niż 33 t     700,00 zł
    c/ nie mniej niż 33 t do mniej niż 38 t     850,00 zł
    d/ nie mniej niż 38 t  1 150,00 zł  
 
 3/ trzy osie:
   a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 38 t  1 000,00 zł
   b/ nie mniej niż 38 t  1 200,00 zł  
 
14. Od przyczep i naczep o liczbie osi, dopuszczalnej masie całkowitej łącznie 
 z pojazdem silnikowym, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
 
1/ jedna oś:
    a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 18 t       600,00 zł
    b/ nie mniej niż 18 t do mniej niż 25 t       800,00 zł
    c/ nie mniej niż 25 t       950,00 zł  
 
2/ dwie osie:
    a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 28 t   800,00 zł
    b/ nie mniej niż 28 t do mniej niż 33 t    1 000,00 zł
    c/ nie mniej niż 33 t do mniej niż 38 t    1 292,00 zł
    d/ nie mniej niż 38 t    1 700,00 zł  
 
3/ trzy osie:
   a/ nie mniej niż 12 t do mniej niż 38 t     1 000,00 zł
   b/ nie mniej niż 38 t     1 281,00 zł  

15.  Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem kierowcy:
  a/ mniej niż 30 miejsc 430,00 zł
  b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc   600,00 zł
 
16.  Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem kierowcy 
 i wyprodukowanych po 31 grudnia 1999 roku:
  a/ mniej niż 30 miejsc    320,00 zł
  b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc  970,00 zł
 
17.  Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem kierowcy 
 i wyprodukowanych po 31 grudnia 1999 roku i posiadających katalizatory:
  a/ mniejszej niż 30 miejsc 270,00 zł
  b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 820,00 zł
 
§ 2
  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
 
§ 3
 
Traci moc Uchwała Nr XII/76/03 Rady Gminy Domaradz z dnia 25  listopada 2003 r,
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 
§ 4
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do podatków należnych od 01 stycznia 2008 roku.
   
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-02
Publikujący -

Wygaśnięcie mandatu radnego

Uchwała  Nr XI/ 78/07

Rady   Gminy  Domaradz

z  dnia  12  grudnia  2007 r.

 
w sprawie   wygaśnięcia mandatu radnego.
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz  art. 190 ust. 1 pkt 2 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. " ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz 1547 z póź. zm.)
 
Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
 
Stwierdza się wygaśniecie  mandatu Pani Bernadety Głód w okręgu wyborczym Nr 3 w Domaradzu wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.
 
§ 2
 
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-01-02
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 13 lipca 2024r. 06:08:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.