URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Pomoc finansowa dla Samorządu Woj. Podkarpackiego

Uchwała Nr XVIII/111/04
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia 6 sierpnia  2004 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Na podstawie art.10 ust. 2 i art.  18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm.) oraz  art.  117a   ustawy  z  dnia  26  listopada  1998 r.  o  finansach  publicznych  ( tekst  jednolity  Dz. U. z  2003 r. Nr 15  poz. 148 )

Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :

    §  1

Udzielić pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizacje zadania  pn. opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w miejscowości Barycz w c.dr. 884 Przemyśl -Domaradz w 58 +300 str. pr.I i 58+800-59+00 str. lewa o łącznej długości 400 mb. w wysokości 7.500 zł. ( słownie siedem tysięcy pięćset).

§ 2

Upoważnić Wójta Gminy do zawarcia  z Zarządem Województwa Podkarpackiego porozumienia wg wzoru stanowiącego załącznik  Nr 1 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/111/04
Rady Gminy Domaradz
z dnia 6 sierpnia 2004 r.

POROZUMIENIE
zawarte w dniu 2004 r w Rzeszowie w sprawie udzielenia pomocy
finansowej na realizację zadania pn. - opracowanie dokumentacji technicznej na
budowę chodnika / zatoki/, w m. Barycz, w c. dr. nr 884
pomiędzy:
1. Gminą Domaradz prezentowaną przez Wójta Gminy w osobie:

 

mgr Adama Komórka
zwaną dalej Gminą,
oraz
2. Województwem Podkarpackim, reprezentowanym przez:
 a. - Marszałka Województwa Podkarpackiego
 b. - Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego
zwanym dalej Województwem,
przy udziale Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. reprezentowanym przez Dyrektora Bogdana Tarnawskiego. zwanego dalej PZDW pełniącego funkcję zarządcy dróg wojewódzkich.
Działając na podstawie: 1. Art. 10, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, ( Dz.U. z 2001 r. Nr
 142. poz. 1591, z późno zm. }
2.Art.19 ust.2.art.20 ust.3 i art.21 ust.l ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
 publicznych (Dz. U.z 2000 r. Nr 91, poz.838 z późno zm. )
3. Uchwały Rady Gminy z dnia r. ,nr ....................................
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego
 na realizację zadania publicznego: opracowanie dokumentacji technicznej na budowę
 chodnika w miejscowości Barycz w c.dr. wojew. nr 884 Przemyśl -Domaradz,   58 + 300
str.  pr.I i 58 + 800 - 59 +00 str, lewa o łącznej długości 400 mb
4. Uchwały Nr /04 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
 Nr w sprawie zmian w budżecie Województwa
 Podkarpackiego na 2004 r
Strony ustalają co następuje :

§1.

1. Na podstawie niniejszego porozumienia Gmina udziela Województwu pomocy
 finansowej w wysokości7.500 zł. ( słownie: siedem tysięcy pięćset).
na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w miejscowości Barycz w c.dr. wojew. nr 884 Przemyśl -Domaradz,   58 + 300 str.  pr.I i 58 + 800 - 59 +00 str, lewa o łącznej długości 400 mb o koszcie szacunkowym ok.15.000 tys. zł. Pozostałą kwotę finansową  potrzebną na zrealizowanie zadania, w rozmiarze ok. 50 %. zabezpieczy PZDW.
l a. Ostateczna wartość opracowania zostanie ustalona w drodze przetargu
  zorganizowanego przez PZDW w Rzeszowie.
1 b. W przypadku gdy ustalona w przetargu wartość opracowania będzie wyższa od
  określonego w par.l.ust.l kosztu szacunkowego lub gdy w toku realizacji wystąpią
   usługi nieprzewidziane, brakującą kwotę kosztów PZDW i Gmina dofinansują
    solidarnie po 50 %.
 1 C. Zatwierdzenie przetargu [ pracy komisji przetargowej] oraz zawarcie umowy z
 Wykonawcą przez PZDW nastąpi po :
 a. uchwaleniu przez Sejmik Województwa Podkarpackiego zwiększenia planu
 finansowego PZDW o kwotę udziału Gminy, określoną w § 1. ust.l..
 b. przekazaniu przez Gminę Domaradz udziału finansowego na konto Urzędu
    Marszałkowskiego. w kwocie określonej w § 1, ust. l
2. Kwota o której jest mowa w ust.l. zostanie przekazana na konto Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie nr 68 203018370000136820000030 B.G.Ż. S.A. O / Rzeszów - w terminie 7 dni od powiadomienia przez PZDW o wyniku przetargu, na wykonanie zadania opisanego w ust. 1.
3. Województwo nie może przeznaczyć kwoty o której mowa w ust. 1 na realizację
 innych celów niż objęty niniejszym porozumieniem.

 § 2

 l. PZDW, który pełni funkcję inwestora, zobowiązuje się do terminowej i zgodnej z
 zakresem rzeczowym realizacji zadania objętego pomocą finansową.
 2. Realizacja zadania określonego w par. 1 dokonana będzie na warunkach i w
 oparciu o umowę zawartą pomiędzy PZDW a Wykonawcą.

   § 3

1. W terminie do 30 dni od zakończenia realizacji zadania Województwo przedstawi
 Gminie rozliczenie przyznanych i wykorzystanych środków finansowych.
1. Środki finansowe nie rozliczone, nie wykorzystane lub wykorzystane na inny cel niż określony w niniejszym porozumieniu podlegają zwrotowi do budżetu Gminy w
 terminie do 21 grudnia 2004 r.

  §4

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 5

Porozumienie zostało sporządzone w 3-ch egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.

 

Gmina Województwo Podkarpackie


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 19 czerwca 2024r. 03:54:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.