URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki nr 1 i 2 do uchwały budżetowej

Załączniki nr 1 i 2  do Uchwały Nr XIV/79/2004
Rady Gminy Domaradz
z dnia 06.02.2004 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/79/2004
Rady Gminy Domaradz
z dnia 06.02.2004 r.

DOCHODY W DOSTOSOWANIU DO KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział  Nazwa Kwota
400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Wpływy z usług / za c.o, wodę /

19 123 zł

19123 zł

 

700

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z dzierżawy i leasingu

41 735 zł

41 735 zł

750

Administracja publiczna

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Wpływy z usług / c.o ZOSZ, Policja i Kultura /

Wpływy z różnych opłat

Wpływy z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

99 522 zł


59 000 zł

37 772 zł

2 000 zł

750 zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja celowa na zadania zlecone gminom " na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców gminach

943 zł


943 zł

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacja celowa na zadania zlecone " na zakupy inwestycyjne niezbędne do funkcjonowania gminnych centrów reagowania kryzysowego

10 000 zł

10 000 zł

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  1 295 056 zł
- Wpływy z karty podatkowej 2 000 zł
Podatek od nieruchomości 404 164 zł
Podatek rolny 173 918 zł
Podatek leśny 20 172 zł
Podatek od środków transportowych 40 000 zł
Podatek od spadków i darowizn 1 000 zł
Opłaty lokalne 9 100 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnej 23 000 zł
Odsetki 1 000 zł
Wpływy z opłaty skarbowej 17 000 zł
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 30 000 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych 568 602 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych 5 100 zł
758

Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Z tego:

- kwota podstawowa 1 892 658 zł

- kwota uzupełniająca 79 894 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Odsetki

5 814 867 zł

3 830 818 zł

1 972 552 zł

 

 

 

5 497 zł

6 000 zł

801

Oświata i wychowanie

Odsetki

2 700 zł

2 700 zł

852

Opieka społeczna

Wpływy z usług

Odsetki

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

343 500 zł

1 500 zł

500 zł

341 500 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z usług

36 050 zł

36 050 zł

OGÓŁEM DOCHODY 7 663 496 zł


 
 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/79/2004
Rady Gminy Domaradz
z dnia 06.02.2004 r.

SZCZEGÓŁOWE WYDATKI BUDŻETU GMINY DOMARADZ


NA 2004 ROK

Dział  Wyszczególnienie Kwota
010

01008

01030

Rolnictwo i łowiectwo

Melioracje wodne

Wydatki bieżące


Izby Rolnicze

Wydatki bieżące

W tym:

Dotacja

4 478 zł


1 000 zł

1 000 zł


3 478 zł

3 478 zł


3 478 zł

400 40002

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dostarczanie wody

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

57 000 zł


57 000 zł

45 000 zł

12 000 zł

600 60014

 

60016

 

 

60095

Transport i łączność


Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe


Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

Pozostała działalność

Wydatki bieżące

W tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.

Pozostałe wydatki bieżące

605 320 zł


400 000 zł

400 000 zł


100 000 zł

100 000 zł


 

105 320 zł

105 320 zł


69 884 zł

35 436 zł

700 70005  Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące

98 500 zł


98 500 zł


98 500 zł

750

75011

75022


75023

75095

 Administracja publiczna
Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące:

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagr.

Rady gmin

Wydatki bieżące

Urzędy Gmin

Wydatki bieżące

W tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.

Pozostałe wydatki bieżące


Pozostała działalność

Wydatki bieżące

 1020 536 zł


59 000 zł

59 000 zł


59 000 zł


35 820 zł

35 820 zł


900 000 zł

900 000 zł


700 000 zł

200 000 zł


25 716 zł

25 716 zł

751
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli

i ochrony prawa

Wydatki bieżące

943 zł


 943 zł

943 zł

754

75404

 

 

 

75412

 

 

75414

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki bieżące

w tym:

dotacja

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące

 

Obrona cywilna

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

81 663 zł


2 000 zł

2 000 zł


2 000 zł


54 663 zł

54 663 zł


25 000 zł

15 000 zł

10 000 zł

 756 75647 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych

Wydatki bieżące

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.

21 313 zł


 

21 313 zł

21 313 zł


21 313 zł

757  
75702

   Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące

74 135 zł


 

74 135 zł

74 135 zł

758  
75818
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe

W tym:

Rezerwa ogólna

Rezerwy celowe

w tym:

Roszczenia sporne

 23 413 zł


23 413 zł


2 500 zł

20 913 zł


20 913 zł

 801

80101

80104

Oświata i wychowanie

Szkoły Podstawowe

Wydatki bieżące

W tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.

Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

/ budowa SP Nr2 Golcowa / 100 000 zł

/ rozbudowa sali gimnastycznej w Baryczy/400 000 zł

Przedszkola

Wydatki bieżące

W tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.

Pozostałe wydatki bieżące

Dotacja dla przedszkola prowadzonego przez Siostry

Służebniczki NMP

4 803 141 zł


3 200 958 zł

2 700 958 zł


2 268 200 zł

432 758 zł

500 000 zł


 

 

254 641 zł

254 641 zł


206 100 zł

15 400 zł


33 141 zł

80110 
 

80113

 

 

 

 

80114

 

 

 

 

80145

 

80146

 

80195

 Gimnazja
Wydatki bieżące

W tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.

Pozostałe wydatki bieżące

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące

W tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.

Pozostałe wydatki bieżące

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Wydatki bieżące

W tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagr.

Pozostałe wydatki bieżące

Komisje egzaminacyjne

Wydatki bieżące

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące

Pozostała działalność

Wydatki bieżące

 

1 080 413 zł

1 080 413 zł


922 700 zł

157 713 zł


84 552 zł

84 552 zł


37 428 zł

47 124 zł


157 035 zł

157 035 zł


140 900 zł

16 135 zł


4 560 zł

4 560 zł


4 740 zł

4 740 zł


16 242 z


 


  
  
 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 19 czerwca 2024r. 03:58:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.