URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Utworzenie "Zakładu Gospodarki Komunalnej"

Uchwała  Nr XV/92/04
Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia 25 marca  2004 r.

w  sprawie   utworzenia zakładu budżetowego pn. "Zakład Gospodarki Komunalnej".


   Na  podstawie  art. 7 ust  1 pkt 1-3, art. 18 ust. 2 pkt  1 i 9 lit. h,  ustawy z dnia 8 marca  1990 r. samorządzie  gminnym  (  tekst  jednolity  Dz. U. z  2001 r. Nr  142 ,  poz. 1591 z  późn. zm) oraz  art. 4 ust. 1 ustawy z dnia  20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz. 43 z późn.zm.), art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2003 r.Nr 15, poz. 148 z późn.zm.)

Rada  Gminy  uchwala
co  następuje :

   § 1

Z dniem 1 maja 2004 r. tworzy się  zakład budżetowy pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej" zwanym dalej "Zakładem".

§ 2

Szczegółowy zakres działania Zakładu określa Statut  stanowiący załącznik
Nr 1 do niniejszej  Uchwały

§ 3

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.
 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/92/04
Rady Gminy Domaradz
z dnia 25 marca 2004 r.


Statut
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Domaradzu.

I.  Postanowienia ogólne.

§ 1

Zakład Gospodarki Komunalnej w Domaradzu zwanym dalej "Zakładem" jest jednostką organizacyjną - zakładem budżetowym  prowadzącym  gospodarkę finansowa wg. zasadach określonych w ustawie  z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych , zakładów budżetowy, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń  i wpłat do budżetu przez zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz.U, Nr 122, poz. 1333).

§ 2

Siedzibą "Zakładu" jest budynek administracyjny Urzędu Gminy w Domaradzu.

§ 3.

Nadzór nad działalnością sprawuje Wójt Gminy.

§ 4

Pracą kieruje Kierownik Zakładu zatrudniony przez Wójta Gminy.

§ 5

Szczegółowe zasady działania oraz kalkulację kosztów określi regulamin organizacyjny Zakładu zatwierdzony przez Wójta Gminy.

§ 6

Zakład realizuje zadania w oparciu o przekazane w administrowanie mienie komunalne :
1/ wodociąg  w Domaradzu
2/ wodociąg w Golcowej
3/ oczyszczalnię ścieków wraz z kanalizacją w Domaradzu
4/ urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych
5/ wykaz sprzętu wg. załącznika Nr 2 do uchwały

§ 7

W toku dalszej działalności Zakład może nabywać maszyny i urządzenia oraz sprzęt i narzędzia pracy niezbędne do realizacji zadań statutowych.

§8

Zakład może świadczyć usługi dla osób prawnych i fizycznych o profilu swej działalności statutowej po zaspokojeniu zadań własnych gminy.

§ 9

Obsługę finansową sprawuje pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Skarbnika Gminy i pod jego nadzorem.

§ 10

Podstawą gospodarki finansowej jest zatwierdzony przez Wójta plan finansowy.

§ 11

II. Cele  i zadania Zakładu :
Podstawowym celem działalności Zakładu jest realizacja zadań gminny
i zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie :
1/ wodociągów i zaopatrzenia  w wodę,
2/ kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
3/ utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaradz poprzez wywóz odpadów komunalnych stałych ,
4/utrzymania dróg , ulic, mostów i palców  gminnych oraz współpraca  z Zarządami Dróg  w zakresie utrzymania dróg powiatowych, wojewódzkich
i krajowej.
5/ inne zadania związane z zaspokajaniem potrzeb zbiorowych Gminy.

§ 12

1. Przychodami  własnymi Zakładu są:
a/ opłaty za pobór wody
b/ opłaty za zrzut ścieków
c/ opłaty za wywóz  nieczystości stałych
d/ opłaty za świadczenie usług sprzętem zakładu
2.Zakład może  również otrzymywać dostaje z budżetu gminy.

III. Postanowienia końcowe.

§ 13

Zakład może podejmować działalność gospodarczą lub świadczyć  usługi  dla ludności o profilu zbliżonym do zakresu działalności statutowej po uzyskaniu akceptacji Wójta Gminy.

§ 14

Wszelkie zmiany postanowień Statutu dokonywane mogą być w trybie określonym dla jego nadania.


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/ 92/04
Rady Gminy Domaradz
z dnia 25 marca 2004 r.

Wykaz  sprzętu.
1. Star 200- RBR F 424
2. Star 200- RWR 1005
3. Koparka - KSF 9548
4. Jelcz - RBR F 557
5. Jelcz - RBR H 634
6. Koparka - HML
7. Koparko ładowarka
8. Przyczepy - 2 szt.
9. Przyczepa niskopodwoziowa
10. Walec drogowy
    11. Myjka.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 19 czerwca 2024r. 04:00:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.