URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku

Uchwała Nr XVI/105/04
Rady Gminy Domaradz
z  dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie  przyjęcia projektu Uchwały Nr .... Rady Gminy Domaradz z dnia ... w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla  przedsiębiorców  realizujących nowe inwestycje.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm), oraz §  60 pkt.1 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr VI/41/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. ) 
Rada Gminy  uchwala
co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt Uchwały Nr .... Rady Gminy Domaradz z dnia ... w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców  realizujących nowe inwestycje stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Wystąpić do  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Monitorowania Pomocy Publicznej w Warszawie o wydanie opinii o zgodności projektu w.w. uchwały  z ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U.Nr 141,poz.1177 z późn.zm.).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/105/04
z dnia 30 kwietnia 2004 r.


Projekt Uchwały nr ...........
Rady Gminy Domaradz
z dnia .................

w sprawie  zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców 
   realizujących nowe inwestycje.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)
Rada Gminy  uchwala
co następuje:

§ 1

1.  Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nowo wybudowane budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności,
2) nowo nabyte grunty, budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej  działalności,
3) grunty, budynki i budowle, w przypadku rozpoczęcia wykorzystywania ich do prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika, będące w jego posiadaniu, lecz wcześniej niewykorzystywane do prowadzenia działalności, pod warunkiem poniesienia nakładów inwestycyjnych związanych
z uruchomieniem, bądź rozbudową przedsiębiorstwa.
2. Za nowo wybudowane budynki i budowle uważa się budynki i budowle, których budowa została rozpoczęta po wejściu w życie uchwały.
3. Za nowo nabyte grunty, budynki i budowle uważa się grunty, budynki i budowle nabyte po wejściu w życie uchwały.

§ 2

1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, jest pomocą regionalną na nowe inwestycje.
2. W przypadku korzystania z pomocy, o której mowa w § 1, przedsiębiorca nie może równocześnie korzystać z innych tytułów pomocy publicznej udzielanej przez gminę.

§ 3

Zwolnienie przysługuje nie dłużej niż przez 2 lata, liczone od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniało zdarzenie wymienione w § 1.

§ 4

1.  Przedsiębiorca korzystający z pomocy zobowiązany jest przedłożyć informacje dotyczące:
1) nieruchomości, na której uruchomiono lub poszerzono działalność gospodarczą,
2) wielkości poniesionych i planowanych nakładów inwestycyjnych,
3) wielkości oraz przeznaczeniu pomocy publicznej uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w okresie 3 kolejnych lat, poprzedzających datę, od której będzie przysługiwało zwolnienie.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest przedłożyć również na początku każdego roku podatkowego do dnia 15 stycznia.

§ 5

1. W przypadku, gdy kwota pomocy dla jednego przedsiębiorcy, łącznie z pomocą uzyskaną przez niego w różnych formach i z różnych źródeł w ciągu 3 ostatnich lat, przekracza 100 tys. euro, bądź przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie transportu, pomoc, o której mowa w § 1 może być udzielona po spełnieniu następujących warunków:
1) przedsiębiorca dokona na terenie Gminy Domaradz nowej inwestycji w środki trwałe związane z uruchomieniem działalności gospodarczej lub poszerzeniem dotychczasowej działalności gospodarczej,
2) udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z nową inwestycją wynosi co najmniej 25%,
3) działalność gospodarcza związana z daną inwestycją będzie prowadzona co najmniej przez 5 lat od dnia zakończenia inwestycji,
4) maksymalna intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów
inwestycji  kwalifikujących się do objęcia pomocą,
5) w przypadku pomocy udzielanej małym lub średnim
przedsiębiorcom, z wyjątkiem  przedsiębiorców należących do sektora transportu - intensywność określoną w pkt. 4 podwyższa się o 15 punktów procentowych brutto.
2. W przypadku pomocy, o której mowa w  ust. 1 przy obliczaniu intensywności pomocy uwzględnia się następujące koszty inwestycji:
1)   koszty inwestycji w środki trwałe, takie jak:
a) cena nabycia gruntów,
b) nakłady na budowle i budynki,
c) nakłady na wyposażenie obiektów w środki trwałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w szczególności w:
- maszyny i urządzenia,
- narzędzia, przyrządy i aparaturę,
- wyposażenie techniczne dla prac biurowych,
- infrastrukturę techniczną.
2)  koszty inwestycji w wartości niematerialne i prawne, takie jak uzyskanie patentów, zakup licencji oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania
- w wysokości niewiększej niż 25% kosztów inwestycji w środki trwałe kwalifikujących się do objęcia pomocą; w przypadku inwestycji w wartości niematerialne i prawne, wartości te powinny być:
a) wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc regionalną,
b) nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych,
c) własnością przedsiębiorcy przez okres co najmniej 5 lat,
d) powinny podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 6

Zwolnienia, o którym mowa w § 1, nie stosuje się wobec przedsiębiorców:
1. prowadzących działalność handlową, zarówno detaliczną, jak i hurtową  w budynku na powierzchni większej niż 500 m2,
2. zalegających z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy Domaradz.

§ 7

1. Uchwała nie przewiduje udzielania pomocy operacyjnej ani eksportowej.
2. Uchwała nie przewiduje udzielania pomocy w sektorach uznanych za wrażliwe.

§ 8

Pomoc udzielania na podstawie niniejszej uchwały podlega sumowaniu z inną pomocą udzielaną na realizację nowych inwestycji bez względu na jej formę
i źródło pochodzenia, i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy.

§ 9

Uchwała obowiązuje od dnia wejścia w życie do dnia  31 grudnia 2006 r.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 19 czerwca 2024r. 03:06:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.