URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Uchwały nr 80-88 RG Domaradz z 9 lutego 2004

Uchwały Nr XIV/80/04, Nr XIV/81/04, Nr XIV/82/04, Nr XIV/83/04, Nr XIV/84/04, Nr XIV/85/04, Nr XIV/86/04, Nr XIV/87/04, Nr XIV/88/04

Rady Gminy Domaradz
z dnia 9 lutego 2004 r.


Uchwała Nr XIV/80/04
Rady Gminy Domaradz
z dnia 9 lutego 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 54 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn.zm.) oraz art. 420 i 421 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2001 r.

- prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.)


Rada Gminy u c h w a l a

co następuje :


§ 1


Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r. stanowiące załącznik

Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/80/04 Rady Gminy Domaradz z dnia 09 lutego 2004 r.

Zestawienie przychodów i wydatków funduszu celowego

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Stan funduszu obrotowego na początek roku 11.600 zł

Przychody 2.500 zł

1.Wpływy z różnych opłat 2.500 zł

Wydatki 14.100 zł

Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 1.100 zł

2. Wapnowanie gleb 2.000 zł

3. Gospodarka odpadami 11.000 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec roku 0

Uchwała Nr XIV/ 81/04
Rady Gminy Domaradz
z dnia 9 lutego 2004 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591

z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn.zm.)


Rada Gminy u c h w a l a

co następuje :

§ 1

Wyrazić zgodę na zbycie w drodze przetargu działek: Nr 8115/1 o pow. 0,32 ha położonej w Golcowej oraz Nr 3813 o pow. 0,03 ha , Nr 3834 o pow. 0,73 ha, Nr 3836 o pow. 0,36 ha, Nr 3837 o pow. 0,17 ha Nr 3909 o pow. 0,08 ha położonych w Domaradzu.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr XIV/82/04
Rady Gminy Domaradz
z dnia 09 lutego 2004 r.
w sprawie utworzenia środków specjalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r .

o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) oraz art.21 ust. 1 , pkt 1, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r

o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r Nr 15 ,poz .148 z póź . zm. )

Rada Gminy u c h w a l a

co następuje :

§ 1

Tworzy się środki specjalne w jednostkach budżetowych :

1/ Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Prałata Antoniego Kołodzieja w Domaradzu,

2/ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Domaradzu,

3/ Szkoła Podstawowa Nr 1 w Golcowej,

4/ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej,

5/ Gimnazjum w Domaradzu,

6/ Gimnazjum w Golcowej,

7/ Zespół Szkół w Baryczy.

§ 2

Środki specjalne gromadzone będą z tytułu:

1. odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie usług konsumpcyjnych,

2. odpłatności za wynajem pomieszczeń,

3. odsetek od rachunku środków specjalnych.

§ 3

Środki specjalne przeznacza się na :

1.wydatki związane z utrzymaniem budynku jednostki,

2.prowadzenie żywienia w stołówkach,

3.zakup pomocy dydaktyczno-naukowych, książek, programów komputerowych

§ 4

Podstawą gospodarowania środkami specjalnymi jest roczny plan finansowy .

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom jednostek budżetowych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 7

Traci moc własna Uchwała Nr XIII/95/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych.


 

Uchwała Nr XIV/83/04
Rady Gminy Domaradz
z dnia 09 lutego 2004 r.


w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Domaradz
podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych
i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań
Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591

z późn. zm.) oraz art.118 ust 2.pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.

o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148

z późn.zm.) w związku z art. 23 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

" Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 874 z późn.zm.)


Rada Gminy u c h w a l a

co następuje :

§ 1

Ustala się tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Domaradz podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym

w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposób rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zadań, w brzmieniu jak w załączniku do uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Załącznik Nr1
do Uchwały Nr XIV/83/04
z dnia 9 lutego 2004


Tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Domaradz podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposób rozliczania dotacji oraz kontrola wykonania zadań.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o:

1/ "Gminie" " należy przez to rozumieć Gminę Domaradz

2/ "Radzie" - należy przez to rozumieć Radę Gminy Domaradz

3/ "Wójcie" - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Domaradz

4/ "podmiotach "-należy przez to rozumieć podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku

5/ "zadaniach gminy" - należy przez to rozumieć zadania własne Gminy Domaradz inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 )

§ 2

W budżecie Gminy mogą być corocznie planowane środki finansowe na zadania Gminy realizowane przy współudziale podmiotów.

§ 3

Podmiot może otrzymywać dotacje na wykonanie zadnia Gminy po zapewnieniu udziału środków własnych w jego realizacji.

Rozdział 2

Tryb rozpatrywania ofert

§ 4

Wybór projektów złożonych przez podmioty w zakresie realizacji zadań Gminy odbywa się na zasadzie konkursu ofert , ogłaszanego i przeprowadzanego przez Wójta.

§ 5

Konkurs ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz publikacje ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6

W ogłoszeniu o konkursie należy określić w szczególności :

1/ nazwę i siedzibę organu ogłaszającego konkurs

2/ zadanie Gminy, które ma być realizowane przy współudziale podmiotów,

3/ wysokość ś środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

4/ miejsce i termin składania ofert

5/ miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu

6/ miejsce i termin , w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i odebrać formularz oferty.

§ 7

1.Oferta złożona przez podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji na realizację zdań

Gminy powinna zawierać w szczególności :

1/ nazwę i siedzibę podmiotu

2/ szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadania Gminy proponowanego do realizacji,

3/ informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, wskazujących na

możliwość realizacji zadania Gminy,

4/ kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania Gminy,

5/ wnioskowaną wysokość dotacji oraz udziału środków własnych i z innych źródeł,

6/ termin i miejsce realizacji zadania Gminy

2. Ofertę składa się na formularzu ustalonym przez Wójta.

3.Do oferty powinien być dołączony Statut lub inny dokument organizacyjny lub rejestracyjny podmiotu z którego wynikają jego zadania statutowe oraz pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli.

4.Oferta powinna zawierać także poświadczenie z urzędu skarbowego oraz ZUS o nie zaleganiu podmiotu z zapłatą składek oraz obowiązkowych należności publiczno-prawnych.

5.Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione na podstawie aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.

6.Wójt Gminy może uzależnić rozpatrywanie wniosku od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów.

7.Nie złożenie wskazanych dokumentów lub nie złożenie wyjaśnień w terminie spowoduje wykluczenie podmiotu z postępowania o udzielenie dotacji.

§ 8

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania, w terminie określonym w ogłoszeniu.

§ 9

Konkurs powinien być rozstrzygnięty w terminie nie dłuższym niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

§ 10

W celu przeprowadzenia konkursu Wójt powołuje komisję konkursową.

w skład której wchodzą pracownicy Urzędu Gminy

Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.

§ 11

1. Do zadań komisji konkursowej należy przeprowadzenie postępowania konkursowego i przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia Wójtowi.

2. Szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy komisji konkursowej określa regulamin zatwierdzony przez Wójta.

§ 12

1. Konkurs rozpoczyna się w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

2. Konkurs składa się z dwóch etapów.

3. Konkurs unieważnia się jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem najkorzystniejszej oferty.

§ 13

1. W pierwszym etapie konkursu komisja konkursowa :

1/ zatwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert

2/ otwiera koperty z ofertami

3/ ustala, które z ofert spełniają warunki określone w § 7 i w § 8 i przekazuje je właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy lub właściwym merytorycznie jednostkom organizacyjnym Gminy celem zaopiniowania,

4/ odrzuca oferty, które mimo wezwania do uzupełnienia , nie spełnią warunków

określonych w § 7 lub w § 8 i niezwłocznie zawiadamia podmioty o odrzuceniu ich

ofert na piśmie.

2. W drugim etapie konkursu komisja konkursowa :

1/ analizuje merytoryczną zawartość ofert, biorąc pod uwagę opinię, o których mowa

w ust. 1 pkt. 3,

2/ wybiera najkorzystniejsze oferty i decyduje o wysokości środków przyznanych na realizację zadania Gminy.

§ 14

1. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa bierze pod uwagę :

1/ zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi podmiotu,

2/ wartość merytoryczną projektu,

3/ koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych podmiotu oraz oczekiwaną wysokość dotacji,

4/ staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z Gminą

w ciągu ostatnich trzech lat,

5/ dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także, gdy w konkursie została złożona jedna oferta.

§ 15

Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać :

1/ imiona i nazwiska członków komisji konkursowej

2/ liczbę zgłoszonych ofert, w tym ofert spełniających warunki określone w § 7 i w § 8 oraz ofert odrzuconych,

3/ wskazanie ofert najkorzystniejszych, z uwzględnieniem kwot przyznanych dotacji,

4/ ewentualne uwagi członków komisji konkursowej,

5/ podpisy członków komisji konkursowej.

§ 16

Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację

ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

Rozdział 3

Kontrola wydatkowania dotacji i sposób ich rozliczenia

§ 17

Uruchomienie środków na realizację zadania Gminy następuje na podstawie umowy zawartej z podmiotem, którego oferta została wybrana.

Umowa powinna zawierać w szczególności:

1/ oznaczenie stron umowy

2/ szczegółowy opis zleconego zadania Gminy i sposobu jego wykonania,

3/ wysokość dotacji przyznaj podmiotowi wykonującemu zadanie Gminy i tryb płatności,

4/ termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania Gminy,

5/ sposób kontroli realizacji zadania Gminy i wydatkowania dotacji,

6/ sposób i termin rozliczenia dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji,

7/ postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy,

8/ postanowienia dotyczące wydatkowania dotacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

9/ inne postanowienia, istotne z uwagi na charakter zadania Gminy i sposób jego finansowania.

3. Umowa nie może zostać zawarta na okres dłuższy niż 3 lata.

§ 18

1. W trakcie realizacji zadania Gmina ma prawo kontroli wykonania zadania, w tym żądania informacji, wglądu do dokumentacji zadania oraz sporządzania odpisów dokumentów.

2. Kontrola winna obejmować w szczególności :

1/ stan realizacji zdania,

2/ efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania Gminy,

3/ prawidłowość wykorzystania dotacji,

4/ prowadzoną dokumentację realizacji zadania Gminy.

§ 19

W przypadku stwierdzenia wydatkowania dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem lub sposób niezgodny z innymi postanowieniami umowy, dotacja podlega bezzwłocznemu zwrotowi na konto Gminy wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia jej przekazania na konto podmiotu

§ 20

1. Po zakończeniu realizacji zadania Gminy, podmiot składa merytoryczno-finansowe sprawozdanie z jego wykonania w terminie 30 dni od dnia upływu okresu na który umowa została zawarta.

2.Sprawozdanie powinno zawierać:

1/ informacje o przebiegu realizacji zadania

2/ szczegółowe rozliczenie finansowe,

3/ zestawienie dowodów księgowych

4/ oświadczenie o wydatkowaniu dotacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

5/ inne istotne informacje o realizacji zadania.

§ 21

Zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadań Gminy przez podmioty Wójt przedkłada Radzie

w terminie do 30 czerwca następnego roku budżetowego.

§ 22

Środki finansowe nie wykorzystane przez podmiot podlegają w części niewykorzystanej zwrotowi do budżetu gminy w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania Gminy lub odstąpienia od jego realizacji.

Rodził 4

Postanowienia końcowe

§ 23

1. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 70 % całkowitych kosztów realizacji zadania Gminy.

2. Limit dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 , w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być podwyższony za zgodą Rady.

§ 24

Podmiot może otrzymać dotację na więcej niż jedno zadanie w ciągu roku.

§ 25

Środki finansowe przyznane podmiotowi w ramach dotacji na realizację zadania Gminy nie mogą być przeznaczone na finansowanie :

1/ kosztów stałych działalności podmiotu

2/ wydatków na zadania inwestycyjne i remontowo-budowlane.

§ 26

W przypadku gdy podmiot z własnej inicjatywy złoży ofertę realizacji zadania Gminny :

1/ Wójt rozpatruje celowość realizacji określonego zadania Gminy przez podmiot,

2/ w przypadku stwierdzenia celowości takiego sposobu realizacji zadania Gminy, Wójt informuje składającego ofertę o trybie zlecania zadania określonym w niniejszych zasadach, a następnie ogłasza konkurs.

§ 27

Zmiany niniejszych zasad następują w trybie przewidzianym dla ich uchwalenia.


 

Uchwała Nr XIV/84/04
Rady Gminy Domaradz
z dnia 09 lutego 2004 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591

z późn. zm. ) oraz art.5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873)

Rada Gminy u c h w a l a

co następuje :

§ 1


Uchwala się na rok 2004 Program współpracy gminy Domaradz

z organizacjami pozarządowymi na 2004 r. w brzmieniu jak

w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą

od 1 stycznia 2004 roku.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/84/04
z dnia 9 lutego 2004 r.


PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOMARDZ

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2004 R.


Wstęp.

Organizacje pozarządowe inaczej zwane organizacjami non-profit, organizacjami woluntarystycznymi, organizacjami społecznymi lub trzecim sektorem, stanowią ważne ogniwo aktywności społeczno-gospodarczej nowoczesnego demokratycznego państwa. Obszarem aktywności tych organizacji jest przede wszystkim: pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona zdrowia i edukacja, kultura, ochrona dziedzictwa narodowego, a także wiele innych rodzajów działalności dla dobra publicznego. Działania tych organizacji stanowią istotne uzupełnienie działań organów administracji publicznej, często wyręczającą te organy w realizacji ich zadań. Organizacje te mogą mieć zwłaszcza duży udział w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych. Skuteczność rozwiązywania tych problemów zależy w dużym stopniu od ustalenia czytelnych zasad współpracy między Gminą, a organizacjami pozarządowymi w określonych dziedzinach aktywności społecznej i w określonym czasie. Instrumentem służącym do ustalenia tych zasad jest roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych , a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

II. Cel programu.

Celem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2004 r. jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Domaradz. Cel ten jest realizowany w szczególności poprzez :

- określenie priorytetowych zadań publicznych,

- zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań,

- wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,

- zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich

standardu,

- obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania

bezpłatnej pracy wolontariuszy,

- zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych umożliwiających

pełne i terminowe wykonanie w/w zadań.

 

III. Podstawa prawna:

1/ ustawa z dnia 24kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz 878),

2/ ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1591),

3/ ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r.

Nr 9, poz. 43 z późn.zm.),

4/ ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.

Nr 15, poz. 148 z późn.zm.),

5/ ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 1998

r. Nr 110, poz. 773 z późn.zm.),

6/ ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.

z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn.zm.),

7/ ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.,

z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn.zm.),

8/ ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego

w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 z późn.zm.),

9/ ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r.

Nr 98, poz. 1150 z późn.zm.),

10/ ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1993 r.

Nr 13, poz. 60 z późn.zm.),

11/ ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.

z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z późn.zm.),

12/ ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 62,

poz. 329 z późn.zm.),

13/ ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej(Dz.U. Nr 13, poz. 123 z późn.zm.),

14/ ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu

ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17,

poz. 78 z późn.zm.),

15/ ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r.

Nr 81, poz. 889 z późn.zm.),

16/ ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn.zm.),

IV. Zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacjami kościołów i związków wyznaniowych.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych obejmuje zadania publiczne w sferze :

1/ pomocy społecznej

2/ działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

3/ polityki parorodzinnej w tym zapewnienia opieki kobietom w ciąży

4/ oświaty i wychowania

5/ kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji

6/ upowszechniania kultury fizycznej i sportu

7/ ochrony przeciwpożarowej

8/ promocji gminy

9/ współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw.


V. Formy współpracy

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi

i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych

w realizacji zadań publicznych o których mowa w pkt IV będzie realizowana

w następujących formach:

1/ zlecania tym organizacjom i instytucjom realizacji zadań publicznych

na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego

i wolontariacie,

2/ zlecania tym organizacjom i instytucjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych,

3/ zlecania tym organizacjom i instytucjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej,

4/ wprowadzania zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych dotyczących przedmiotów opodatkowania służących do prowadzenia organizacjom pozarządowym działalności związanej z realizacją zadań Gminy w zakresie nie objętym zwolnieniem ustawowym.

5/ udostępniania nieruchomości lub ich części na warunkach preferencyjnych niezbędnych do prowadzenia organizacjom pozarządowym działalności związanej z realizacją zadań Gminy,

6/ udzielania pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy

7/ udzielania pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami społecznymi i instytucjami samorządowymi innych państw,

8/ udzielania pomocy w realizowaniu umów przez organizacje pozarządowe

Poza wyżej wymienionymi formami może być także stosowane zlecenie w/w organizacjom i instytucjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi

i instytucjami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych odbywać się będzie na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

 

VI . Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizacje programu.

Wykonywanie programu koordynuje Sekretarz Gminy, natomiast za realizację poszczególnych zadań objętych programem współpracy odpowiadają Referaty Urzędu Gminy, które w swych zakresach działania mają dany rodzaj zadań publicznych. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty powinna być dokonana przez komisję powołaną przez Wójta Gminy spośród pracowników Urzędu Gminy.


VII. Środki finansowe na realizacje programu.

W budżecie gminy na 2004 r. przewiduje się zabezpieczyć środki na realizację programu współpracy w wys. 24.640 w tym:

1/ na dotacje na dofinansowanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych w kwocie 24.640 zł w tym na zadania z zakresu :

a/ upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 24.640,- zł.

W przypadku gdy w trakcie roku budżetowego organizacje pozarządowe lub osoby prawne oraz jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych złożą z własnej inicjatywy oferty realizacji zadań publicznych mogą być zwiększone w budżecie Gminy środki przeznaczone na realizację programu współpracy.

 

Uchwała Nr XIV/85/04
Rady Gminy Domaradz
z dnia 09 lutego 2004 r.

w sprawie określenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Domaradz.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)oraz § 70 ust.1 Statutu Gminy Domaradz (Uchwała Nr VI/41/03 Rady Gminy Domaradz z dnia 28 kwietnia 2003 r.)

Rada Gminy u c h w a l a

co następuje :

§ 1

Określa się przedmiot działania stałych komisji Rady Gminy Domaradz.

§ 2

Do zakresu działania Komisji Budżetu należą zadania dotyczące:

1. Budżetu gminy.

Programu gospodarczego gminy.

Gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących mieniem

komunalnym.

4. Wspierania kierunków inwestycji gminnych.

5. Inicjowania przedsięwzięć na rzecz wzrostu gospodarczego.

§ 3

Do zakresu działania Komisji Bezpieczeństwa Publicznego należą zadania dotyczące:

1. Porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

2. Zieleni gminnej i zadrzewień.

3. Ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska,

4. Gminnych dróg, mostów i placów.

5.Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków komunalnych,

utrzymanie czystości i porządku, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów

komunalnych.

§ 4

Do zakresu działania Komisji Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia, i Opieki Społecznej należą zadania dotyczące:

1. Ochrony zdrowia.

2. Pomocy społecznej.

3. Oświaty.

4. Kultury.

5. Kultury fizycznej i turystyki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr XIV/86/04
Rady Gminy Domaradz
z dnia 09 lutego 2004 r.

w sprawie planu pracy Rady Gminy Domaradz na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,. poz. 1591

z późn.zm.) oraz § 34 ust.1 Statutu Gminy Domaradz ( Uchwała Nr VI/41/03 Rady Gminy Domaradz z dnia 28 kwietnia 2003 r.)

Rada Gminy u c h w a l a

co następuje :

§ 1

Przyjąć do realizacji plan pracy Rady Gminy na 2004 r. stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/86/04
Rady Gminy Domaradz
z dnia 09 lutego 2004 r.

Plan pracy

Rady Gminy Domaradz na 2004 r.


1. I-wszy kwartał - budżet gminy na rok 2004.


2. II-gi kwartał - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 r.,

- absolutorium dla Wójta Gminy,

- bieżące funkcjonowanie szkół oraz realizacja inwestycji

oświatowych ,

- sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych

gminy za 2003 r.: Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej,

- zaopatrzenie w wodę , kanalizacja.

3. III-ci kwartał - stan bezpieczeństwa w gminie, ochrona przeciwpożarowa

i przeciwpowodziowa,

- realizacja budżetu gminy za I-wsze półrocze.

4. IV kwartał - utrzymanie czystości i porządku,

- realizacja budżetu w roku 2004,

- budżet gminy na 2005 r.,

- sprawozdanie z działalności oraz ustalenie planów pracy

stałych komisji na 2005 r.,

- plan pracy Rady na 2005 r.


 

Uchwała Nr XIV/87/04
Rady Gminy Domaradz
z dnia 09 lutego 2004 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności za 2003 r. oraz ustalenia planów pracy na 2004 r. stałych komisji Rady Gminy.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,. poz. 1591

z późn.zm.) oraz § 34 ust.1 Statutu Gminy Domaradz ( Uchwała Nr VI/41/03 Rady Gminy Domaradz z dnia 28 kwietnia 2003 r.)

 

Rada Gminy u c h w a l a

co następuje :

§ 1

Przyjąć sprawozdania z działalności za 2003 r. oraz plany pracy na 2004 r. stałych komisji Rady Gminy stanowiące załączniki do uchwały od Nr 1 do Nr 8.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/87/04
Rady Gminy Domaradz
z dnia 09 lutego 2004 r.


Sprawozdanie z działalności za 2003 r.

Komisji Bezpieczeństwa Publicznego

W 2003 r. Komisja pracowała w oparciu o plan pracy przyjęty przez Radę Gminy w dniu 12 grudnia 2002 r.

Na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2003r. dokonano analizy projektu budżetu gminy na 2003 r. i wypracowano opinię.

W drugim kwartale przy udziale sołtysa wsi Domaradz dokonano przeglądu dróg gminnych oraz budynku byłej Filii SP Nr 1 w Domaradzu i SP w Baryczy. Komisja zapoznała się z aktualnymi pracami prowadzonymi na drogach oraz potrzebami w tym zakresie.

W dniu 3 września odbyło się wspólne posiedzenie z Komisją Budżetu. podczas którego dokonano analizy:

- realizacji wniosków,

- materiałów przetargowych,

- projektu uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju

i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

budżetu,

- realizacji Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,

- bieżącego wykonania budżetu gminy.

Wypracowane w roku bieżącym wnioski dotyczyły:

1. W Dziale 600 Transport i łączność przeznaczyć środki dla :

- wsi Barycz 100.000 zł

- wsi Golcowa 9.000 zł

- wsi Domaradz 10.000 zł.

2.Wykonać dach na budynku byłej SP Nr 3 w Domaradzu-Zatylu

z wolnych środków za 2002 r.

3.Cysternę na paliwo z przeznaczeniem dla "Drogbudu" kupić dopiero

momencie przenoszenia firmy na Zatyle.

W przypadku nie kupienia, środki przeznaczyć na bieżące utrzymanie

dróg z uwzględnieniem procentowego podziału na trzy wsie.

4.Wystąpić z wnioskiem do Starostwa w sprawie:

a/ remontu drogi Barycz "Góra

b/ udrożnienia rowów w Golcowej-Różance.

5.W miarę możliwości skierować dwóch pracowników do udrożnienia rowów melioracyjnych w Domaradzu oraz jednego do odkrzaczenia rowów przy drodze Ropa w Golcowej.

6. Różnicę wysokości środków pomiędzy wartością przetargu, a planowaną

w budżecie na wykonanie remontu drogi Podmagierówka w Golcowej

przeznaczyć na dalszy remont tej drogi.

Wykonać zjazd z drogi wojewódzkiej na drogę Początkówka w Baryczy przy współudziale z Rejonem Dróg .

Zabezpieczyć przed dewastacją budynek byłej szkoły podstawowej

w Domaradzu-Zatylu m.in. zabezpieczyć przed przeciekaniem dach oraz

uzupełnić brakujące rynny. Wykorzystać porozbiórkowe rynny z Baryczy.

Zrealizować wniosek Zebrania Wiejskiego wsi Golcowa dotyczący rozbiórki budynku tzw. "Prezydium Gromadzkiej Rady".

Wystąpić ponownie do Dyrekcji Dróg Krajowych o wykonanie bocznych

przejść dla pieszych w Baryczy na odcinku od P.Doparta do P.Kzubka

i od szkoły do posesji P.Józefy Kudła.

Przedstawić Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie procedury

uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu..

W projekcie budżetu opracować obszernie część opisową.

Wystąpić z wnioskiem do Inspektora Budowlanego w Brzozowie

o zobowiązanie właścicieli posesji po zmarłym Antonim Bąk

w Golcowej do uporządkowania oraz o zabezpieczenia budynku Pana

A.Kąkola zagrażającego bezpieczeństwu.

13. Dążyć do wykonania parkingu w Golcowej

Przypomnieć osobom odpowiedzialnym o potrzebie zamontowania

barierek przy drodze gminnej prowadzącej do SP Nr 2 w Golcowej.

 

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/87/04
Rady Gminy Domaradz
z dnia 9 lutego 2004 r.


Sprawozdanie z działalności za 2003 r.Komisji Budżetu

W 2003 r. Komisja pracowała w oparciu o plan pracy przyjęty przez Radę Gminy w dniu 12 grudnia 2002 r.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 19 czerwca 2024r. 02:12:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.