URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej w Przemyślu

Uchwała Nr VI/41/07
Rady Gminy Domaradz
z dnia 14 marca  2007 r.
 
 
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej w Przemyślu.
 
 
    Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
oraz art. 175 ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź.zm.) Rada Gminy Domaradz uchwala, co następuje:
 
§  1
 
1.  Gmina Domaradz udziela Gminie Miejskiej w Przemyślu pomocy finansowej  na rok 2007 w wysokości 1163,00 zł na finansowanie kosztów całodobowej opieki   pielęgniarskiej nad uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
  nr 3 w Przemyślu, którzy zamieszkują w internacie tego ośrodka.
2.  Szczegółowe przeznaczenie środków oraz zasady ich rozliczenia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§  2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
  §  3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie

Uchwała Nr VI/40/07
Rady Gminy Domaradz
z dnia 14marca 2007 roku
 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków
 
Na podstawie art. 8l ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162. poz. 1568 z późn. zm.)
    Rada  Gminy Domaradz uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna będąca właścicielem bądź
posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadająca taki zabytek
w trwałym zarządzie, może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku, położonym na terenie gminy Domaradz.

2.
 

Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań właścicieli i zarządców zabytków dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowym elementom substancji zabytkowej.
 
§ 2­

 
Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez Wojewódzkiego konserwatora zabytków, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po roku złożenia wniosku.
 
§ 3
 
Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
 
§ 4
 
1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.
 
2. Jeżeli zabytek o którym mowa w ust. 1, posiada wyjątkową wartość historyczną artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
 
3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w ust. 1, wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również udzielona do wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
 
 
§ 5
 
Łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź uzyskiwanych z innych środków publicznych nie może przekraczać wysokości
100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót
 
§ 6
 
1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza
zabytku wniosku w tej sprawie do Wójta Gminy w Domaradzu.
2.Wnioski o udzielenie dotacji składa się do dnia 30 września roku
  poprzedzającego rok budżetowy, a w 2007 roku do 30.06.2007 roku
 
 
§ 7
1. Wniosek powinien zawierać:
   1 ) imię ,nazwisko,  miejsce i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres
jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą,
2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia,
3) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku,
4) określenie prac, na które ma być udzielona dotacja i terminu ich wykonania
5) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,
6) wykaz prac wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 5 lat
 z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie,
7) informację wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych środkach publicznych
przeznaczonych na przeprowadzenie przy tym zabytku prac, o których mowa
w pkt  6,
8) informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte
wnioskiem u innego organu mogącego udzielić dotacji,
9) fotograficzną dokumentację stanu zachowania zabytku.
 
 
2. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
 
1) dokument  potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego
do zabytku,
2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które   
mają być przedmiotem dotacji,
4) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego
pozwolenia,
5) kosztorys ofertowy prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów
niezbędnych do ich przeprowadzenia.
 
3. Jeżeli przeprowadzenie prac, o których mowa w § 3, wymaga wyłonienia ich wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, do wniosku dołącza się:
1)   zalecenia konserwatorskie określające zakres i sposób prowadzenia
planowanych przy zabytku prac,
2)   kosztorys wstępny prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów
niezbędnych do ich przeprowadzenia, zgodny z zaakceptowanym przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków programem prac.
 
§ 8
 
1.Wysokość środków przeznaczonych na dotacje ustalana jest corocznie
  w budżecie gminy.
2. Wójt Gminy Domaradz przedkłada Radzie Gminy w Domaradzu
propozycję przyznania dotacji.
3. O przyznaniu dotacji oraz jej wysokości decyduje Rada Gminy w Domaradzu
    w drodze uchwały na wniosek Wójta Gminy w Domaradzu.
4. Wykaz udzielonych dotacji podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Domaradzu.
 
§ 9
 
Zakres prac objętych dotacją oraz jej wysokość są ustalane odrębnie dla każdego wniosku.
§ 10
 
Umowa o udzielenie dotacji powinna zawierać:
l) zakres planowanych prac i termin ich realizacji,
2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności,
3) tryb kontroli wykonania umowy,
4) sposób rozliczenia dotacji,
5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem.
§ 11
 
1.  Przekazanie dotacji następuje w terminie 30 dni od zakończenia wszystkich prac, na
wykonanie  których została przyznana dotacja i przyjęciu rozliczenia.
2. Po przeprowadzeniu prac objętych umową, wnioskodawca przekazuje Wójtowi Gminy następujące dokumenty stanowiące podstawę rozliczenia udzielonej dotacji:
  - kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac, z uwzględnieniem kosztów zakupu materiałów ,
  -  protokołów odbioru  przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,
  -  obmiar przeprowadzonych prac,
  - poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania właściciela zabytku kopię faktury.
 
§ 12
 
1.  Urząd Gminy w Domaradz prowadzi dokumentację udzielonych dotacji.
2.  Dokumentacja zawiera:
1)  imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę
i adres jednostki organizacyjnej, której przekazano dotację,
2)  wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub 
przechowywania,
3) zakres prac na które udzielono dotacji,
4) datę zawarcie umowy,
5)  wysokość przekazanej dotacji.
§ 13
 
1.  W trakcie realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych gmina ma prawo kontroli wykonywania zadania oraz sporządzania odpisów dokumentów.
2.  Kontrola winna obejmować w szczególności:
- stan realizacji zadania,
- efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania,
- prowadzoną dokumentację realizacji zadania.
§ 14
 
Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy  półroczną informację o przyznanych dotacjach
i sposobie ich rozliczania
§ 15
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 16
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniki Urzędowym Województwa Podkarpackiego
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -

Dotacja dla Przedszkola Sióstr Służebniczek

  Uchwała Nr VI/39/07 

 Rady  Gminy  Domaradz

  z dnia  14 marca 2007 r.
 
   w sprawie:  określenia  zasad udzielania dotacji niepublicznemu Przedszkolu im. bł. Edm. Bojanowskiego prowadzonemu przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Domaradzu.
 
   
    Na podstawie art. 7 ust.1 pkt, 8 art. 18  ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 90 ust.2b i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. Dz 2004 Nr 256 poz. 2572 z póź.zm.) oraz art.176 ust. 1 i 2  ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź.zm).
 
Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :
§ 1
 
 
Określa się zasady udzielania dotacji Niepublicznemu Przedszkolu im. Edmunda Bojanowskiego prowadzonemu przez Siostry Służebniczki NMP w Domaradzu.
 
§ 2
 
1. Dotacja, o której mowa § 1 przeznaczona jest na częściowe pokrycie wydatków 
związanych z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo " wychowawczą.
 
2. Dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie danej  
    gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych
    w przeliczeniu na jednego ucznia.
 
§ 3
 
Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej przedszkole
 
1) przedstawiony organowi właściwemu do udzielenia dotacji, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok uzyskania dotacji, z powołaniem się na numer
i datę zaświadczenia kuratora oświaty właściwego dla siedziby placówki o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek,
2) określający planowaną liczbę dzieci w przedszkolu,
3) zawierający zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach zachodzących w liczbie dzieci w terminie do 15 każdego miesiąca,
4) wskazujący nr rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja.
 
§ 4
 
Ustalona dotacja na dany rok kalendarzowy przekazywana będzie zaliczkowo w ratach kwartalnych do 10 " go każdego pierwszego miesiąca kwartału w wysokości  "  kwoty przyznanej Uchwałą Rady.
 
§ 5
 
Rozliczenie otrzymanych dotacji za okres od początku roku do końca minionego kwartału sprawozdawczego osoba prowadząca przedszkole sporządza i przekazuje organowi dotującemu " nie później niż w ciągu 20 dni po upływie każdego kwartału.
 
§ 6
 
Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi w terminie 30 dni po zakończeniu roku.
 
§ 7
 
Dotacja niewykorzystana lub wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu gminy w terminie 30 dni od zakończenia roku.  
 
 § 8
 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
§ 9
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r
 
§ 10
 
Traci moc Uchwała Nr XIII/88/99 Rady Gminy Domaradz z dnia 29 grudnia 1999 r.
z późniejszymi zmianami, w sprawie określenia zasad udzielania dotacji niepublicznemu Przedszkolu im. Bł. E. Bojanowskiego prowadzonemu przez Siostry Służebniczki w Domaradzu.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -

Zatwierdzenie zestawienia przychodów i wydatków GFOŚiGW

Uchwała VI/38/07
Rady Gminy Domaradz
z dnia  14  marca 2007 r.
 
w sprawie zatwierdzenia  zestawienia  przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej  na 2007 rok
 
   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.  54  ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591z późn.zm.) oraz  art.  420 i  421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn.zm.)
 

Rada Gminy  u c h w a l a

co  następuje :
 
§ 1
 
Zatwierdza się zestawienie  przychodów i wydatków  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.  stanowiące załącznik
Nr 1 do Uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości  poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -

Zmiana własnej uchwały Nr IV/31/03 z dnia 10 lutego 2003 r.

Uchwała  Nr VI/ 42/07

Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia  14 marca  2007 r.
 
w  sprawie   zmiany  własnej uchwały Nr IV/31/03 z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie
    regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 
   Na  podstawie 18 ust. 2 pkt.  15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. samorządzie  gminnym  (  tekst  jednolity  Dz. U. z  2001 r. Nr  142 ,  poz. 1591 z  późn. zm) oraz  art. 19 ust. 1 ustawy  z dnia  7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.z 2006 r.  Nr 123, poz. 858)
 
 

Rada  Gminy  uchwala

co  następuje :
   § 1
W własnej uchwale Nr IV/31/03 z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków § § 48 i 49 otrzymują brzmienie :
 1. § 48 " 1. Należności za odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn pobranej wody
    oraz opłaty za m3 zgodnie z obowiązującymi taryfami. Stosowanie cen
    i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do
    wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania
    odbiorców o ich wysokości.
    2. Ilość wody i ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierza."
 1. § 49 "W przypadku braku możliwości zainstalowania wodomierza, ilość dostarczonej 
  wody do nieruchomości i odprowadzonych ścieków  ustala się zgodnie
  z ustalonymi przeciętnymi normami  zużycia wody określonymi w odrębnych
  przepisach"
 
§ 2
 
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -

Uchylenie własnej uchwały Nr XV/91/04 z dnia 25 marca 2004 r.

Uchwała  Nr VI/37/07
Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia  14 marca  2007 r.
 
w  sprawie   uchylenia  własnej uchwały Nr XV/91/04 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie
    ustalenia ceny za korzystanie z obiektu gminnego na okres pięciu lat.
 
   Na  podstawie 18 ust. 2 pkt.  15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. samorządzie  gminnym  (  tekst  jednolity  Dz. U. z  2001 r. Nr  142 ,  poz. 1591 z  późn. zm)  oraz  art. 4 ust. 1 ustawy pkt 2  z dnia  20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz. 43 z późn.zm.)
 
 

Rada  Gminy  uchwala

co  następuje :
   § 1
 
Uchyla się  własną uchwałę Nr XV/91/04 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie ustalenia ceny za korzystanie z obiektu gminnego na okres pięciu lat.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

UCHWAŁA Nr VI/ 36/07
RADY GMINY DOMARADZ
z dnia 14 marca 2007 r.
 
 
 
 
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm. ) art. 24 ust. 1, 3 i 10 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
( Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)
 
Rada Gminy u c h w a l a
co następuje:
 
§ 1
 
Na okres od 22 kwietnia 2007 roku do 22 kwietnia 2008 roku zatwierdza
się jedną taryfę dla wszystkich grup odbiorców za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Gminę Domaradz:
1/ cena za m3 wody we wsi Golcowa   -  4,54 zł plus podatek od towarów i usług  
     VAT w wysokości określonej
    odrębnymi przepisami
2/ cena za 1m3 wody we wsi Domaradz " 5,93 zł plus podatek od towarów i usług
VAT w wysokości określonej
     odrębnymi przepisami
3/ cena za 1 m3 ścieków -  2,63 zł plus podatek od towarów i usług
VAT w wysokości określonej
     odrębnymi przepisami
 
§ 2  
 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na terenie Gminy w sposób zwyczajowo
    przyjęty.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -

Zmiana uchwały Nr XXV/161/05 Rady Gminy Domaradz z dnia 20 maja 2005 r.

Uchwała Nr VI/35/07 
Rady Gminy Domaradz
z dnia 14 marca 2007 r.
 
 
w sprawie  zmiany uchwały Nr XXV/161/05 Rady Gminy Domaradz z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 
      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz.1591 z późń. zm.) oraz art.90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.)
 

Rada Gminy u c h w a l a

co następuje:
 
  § 1
 
W Uchwale Nr XXV/161/05  z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów § 14 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie
"§ 14. 1 Stypendium szkolne przyznane w formie o której mowa w Rozdziale III § 6 regulaminu realizowane jest przelewem na rachunek bankowy instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne.
2. Stypendium szkolne przyznane w formach o których  mowa w Rozdziale III § 7 i 8 realizowane jest poprzez refundację poniesionych wydatków w 3 ratach:
- pierwsza rata za okres od 01 stycznia do 31 marca w terminie od  25 marca do 10 kwietnia.
- druga rata za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca w terminie od 25 czerwca do 10 lipca
-  trzecia rata za okres od 1 września do 31 grudnia w terminie od 15 " 31 grudnia  na podstawie przedłożonych faktur VAT, rachunków lub innych dowodów poniesionych kosztów
W uzasadnionych przypadkach refundacja może być dokonana w krótszych okresach uzgodnionych z wnioskodawcą."
 
   § 2
 
Traci moc uchwała Nr XXXIV/216/06 Rady Gminy Domaradz z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany własnej uchwały  Nr XXV/161/05 Rady Gminy Domaradz  z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
      § 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym   
Województwa Podkarpackiego. 
 
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -

Regulamin przyznawiania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli

Uchwała Nr VI/34/07
Rady Gminy Domaradz
z dnia  14 marca 2007r.
 
W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli
 
Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zwiazku z art. 30 ust. 6, art. 49 ust.2, art. 54 ust.7 oraz art. 91 d ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. " Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97 poz. 674 z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 

Rozdział I

Postanowienia wstępne
 
§ 1
 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)  szkole " należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w art.1
ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. " Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaradz
2)  nauczycielu- należy rozumieć przez to również wychowawców i innych 
pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w ust.1 pkt.1),
3)  obowiązkowym wymiarze zajęć lub pensum dydaktycznym " należy przez to
rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela lub ustalony przez organ prowadzący na podstawie art. 42 ust.7 pkt.2) i 3) Karty Nauczyciela.
4)  Karcie Nauczyciela " należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 
roku " Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 roku Nr 97, poz.674 ze zm.),
5)  Rozporządzeniu " należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia  zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz 181 z późn. zm.)
 
§ 2
 
1.  Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a także sposób dokumentowania prawa do określonej stawki  wynagrodzenia zasadniczego określa rozporządzenie.
2.  Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:
  1) dodatku za wysługę lat,
  2) dodatku za uciążliwość pracy,
 
 
  3) dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
  4) nagród jubileuszowych,
  5) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  6) zasiłku na zagospodarowanie,
  7) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
  8) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę,
  określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela
3. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom dotychczasowych dodatków specjalistycznych reguluje art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku o zmianie ustawy " Karta Nauczyciela oraz o zmianie innych ustaw ( Dz.U. Nr 19 poz.239).
 
Rozdział II
Dodatek motywacyjny
 
§ 3
 
 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i dyrektora nie może być wyższy niż 2 %  wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym.
 2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom przebywającym na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, dla poratowania zdrowia oraz w stanie nieczynnym. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
 3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 4 , ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora Wójt Gminy Domaradz , w ramach posiadanych środków finansowych określonych w planie finansowym szkoły.
 4. Przyznanie dodatku motywacyjnego powinno mieć formę pisemną oraz wskazywać które warunki wymienione w § 4 nauczyciel spełnia.
 5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 6. Na wypłatę dodatków motywacyjnych przeznacza się do 2 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.
 
§ 4
 
 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spełnienie przez niego co najmniej 5 z niżej wymienionych warunków:
1)  udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów,
2)  osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań związanych z procesem dydaktycznym,
3)  skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,
4)  skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,
5)  aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,
6)  inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych, w tym zawodów sportowych i wycieczek szkolnych,
7)  udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
8)  opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole,
9)  inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
10)  skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,
11)  adaptacja i praktyczne oraz skuteczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi.
 
 1.  Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektora jest spełnienie przez 
   niego wszystkich niżej wymienionych warunków:
1)  prowadzenie polityki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującym prawem, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, celowe i oszczędne wydatkowanie środków, racjonalne gospodarowanie majątkiem szkolnym,
2)  wymierne działania zmierzające do wzbogacenia majątku szkolnego i pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych
3)  skuteczne i oszczędne prowadzenie polityki kadrowej.
 
   
 
Rozdział III
Dodatek funkcyjny
 
§ 5
 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że:
1) dyrektorowi- w wysokości od 20   do  50  %
2) wicedyrektorowi " w wysokości od 10 do 30 %
otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
    2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Wójt Gminy Domaradz, a dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły, uwzględniając wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki demograficzne i geograficzne, w jakich szkoła funkcjonuje.
4. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
§ 6
 
1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy w wysokości:
    30,00 zł  za jedną klasę do 10 uczniów
   40,00 zł. za jedną klasę powyżej 10 uczniów
   2) funkcję opiekuna stażu w wysokości  15 zł za jednego stażystę
 
   
§ 7
 
1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie funkcji, a jeżeli powierzenie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 6 ust. 1 nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
3. Otrzymywanie dodatku, którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku , o którym mowa w § 6 ust. 1 .
4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
 
Rozdział IV
Dodatek za warunki pracy
 
§ 8
 
Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych warunkach, określonych w rozporządzeniu, za każdą godzinę dydaktyczną zrealizowaną w warunkach trudnych w następującej wysokości:
1) za prowadzenie:
a)  zajęć w klasach łączonych w szkołach podstawowych,
b)  prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,
c)  zajęć rewalidacyjno- wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim
 - 5 % stawki godzinowej otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.
 
§ 9
1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za uciążliwe warunki pracy z tytułu pracy w uciążliwych warunkach, określonych w rozporządzeniu, za każdą godzinę dydaktyczną zrealizowaną w warunkach uciążliwych w następującej wysokości:
- za prowadzenie zajęć,  o których mowa w § 9   rozporządzenia - 5 % stawki
  godzinowej otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.
 
§ 10
1. Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy wypłaca się za godziny faktycznie zrealizowane w warunkach trudnych lub uciążliwych.
2. Dodatki  za warunki pracy, ustala dla nauczycieli dyrektor, a dla dyrektora  Wójt Gminy Domaradz .
3. Dodatki za warunki pracy wypłaca się z dołu na podstawie ewidencji faktycznie zrealizowanych zajęć w warunkach trudnych i uciążliwych.
 
 
 
Rozdział V
Dodatek za wysługę lat
 
§ 11
1.Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
2. Okresy pracy uprawniające do dodatku za wysługę lat określa rozporządzenie.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku.
4.Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
 
Rozdział VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
 
§ 12
1.Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela.
 
2.Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa w ust.1 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela określony w art. 42 ust.3 lub określony na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 1) i pkt. 3) Karty Nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
 
3.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
 
§ 13
1.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa rozlicza się w okresach miesięcznych za faktycznie zrealizowane godziny.
2.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa wypłaca się z dołu.
 
 
 
 
 
Rozdział VII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
 
§ 14
Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli planuje dyrektor w planie finansowym szkoły z tym, że:
1)  75 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,
2)  25 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego,
 
§ 15
 
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.
 
§ 16
 
Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu co najmniej roku w szkole, jeżeli posiada wyróżniającą ocenę pracy z ostatnich 5 lat oraz spełnia co najmniej 2 z następujących kryteriów wymienionych w punktach 1,2,3.
1.W zakresie pracy dydaktyczno wychowawczej :
a)osiąga co najmniej dobre wyniki w nauczaniu wykazane w sprawdzianach i egzaminach uczniów przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b)podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania publikacji,
c)posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce.
d)osiąga dobre wyniki w nauczaniu wykazane zakwalifikowaniem uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim.
e)przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe (np. Dni Patrona, nadanie szkole imienia itp.)
f)prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie , szkole (np. wycieczki, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach, spotkaniach i inne),
g)organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
h)prawidłowo przygotowuje i prowadzi jedną z form letniego lub zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności gdy czyni to nieodpłatnie,
 
2.W zakresie pracy opiekuńczo- wychowawczej:
a)zapewnia pomoc uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży: narkomanii, alkoholizmu i chuligaństwa.
c)organizuje współpracę szkoły ze służbą zdrowia, policją, stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami.
3.W zakresie innych zadań statutowych szkoły:
a)dbanie o zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo wychowawczych (np. unowocześnienie bazy szkolnej, wyposażenia w sprzęt i pomoce naukowe itp.)
b)bierze udokumentowany udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
c)bierze udział w działalności na rzecz oświaty w organizacjach pozarządowych, w instytucjach samorządu terytorialnego, itp.
d)sprawuje opiekę nad różnymi projektami i zespołami uczniowskimi;
 
§ 17
Nagrody są przyznawane:
1.Z okazji Dnia Edukacji Narodowej- wniosek należy złożyć u podmiotów uprawnionych do przyznania nagrody w terminie do dnia 5 października.
2.Z okazji obchodów ważnych wydarzeń w życiu szkoły " wniosek należy złożyć u podmiotów uprawnionych do przyznania nagrody w terminie 10 dni przed uroczystością.
3.W sporadycznych przypadkach nagroda może być przyznana w innych terminach.
 
    § 18
1.Kandydata do przyznania nagrody organu prowadzącego szkoły zgłasza:
a)Dla nauczyciela dyrektor szkoły, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,
b)Dla dyrektora rada rodziców i rada pedagogiczna.
2.Zgłoszenie kandydata powinno zawierać uzasadnienie o spełnieniu warunków do przyznania nagrody określonych w niniejszym regulaminie.
3.Decyzję o przyznaniu nagrody i jej wysokości podejmuje organ prowadzący.
 
§ 19
 
1.Nauczycielowi nagrodę przyznaje dyrektor szkoły na wniosek rady pedagogicznej.
2.Wniosek powinien zawierać uzasadnienie o spełnieniu warunków do przyznania nagrody
   określonych w niniejszym regulaminie i opinię rady pedagogicznej.
3.Decyzję o wysokości nagrody podejmuje dyrektor szkoły.
 
  Rozdział VIII
 
Wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 
   § 20
 
1.Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Domaradz i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2.Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób  w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1)przy jednej osobie w rodzinie 1 %,
2)przy dwóch osobach w rodzinie 2 %,
3)przy trzech osobach w rodzinie 3 %,
4)przy czterech i więcej osobach w rodzinie  4  %
najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zwanego dalej "najniższym wynagrodzeniem".
3.Do członków rodziny, o której mowa w ust.2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4.Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust.2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
 
   § 21
 
1.Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w § 20 ust.4, na ich wspólny wniosek.
2.Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy Domaradz.
3.Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1)niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2)od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
4.Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1)  nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2)  pobierania zasiłku społecznego,
3)  korzystania z urlopu wychowawczego.
 
  § 22
 
1.Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się w okresach miesięcznych.
2.Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu w terminie wypłaty składników wynagrodzenia płatnych z dołu.
 
  Rozdział IX
   Postanowienia końcowe
 
     § 23
 
Traci moc:
1.Uchwała Nr XXXII/203/06 Rady Gminy Domaradz z dnia 24 maja 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli.
 
      § 24
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
  § 25
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r. 
   
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -

Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr VI/33/07
Rady    Gminy   Domaradz
z  dnia  14 marca  2007 r.
 
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
 
   Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm.),  oraz rozdz. II pkt 2 instrukcji w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji (załącznik do uchwały Nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. M.P. Nr 30, poz. 235)
 
Rada  Gminy   u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
Powołać Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji w składzie :
1. Jan Kędra   - przewodniczący
2. Stanisław Domaradzki    - z-ca przewodniczącego
3. Lucyna Smaroń  - członek
4. Stanisław Froń   - członek
 
 
§ 2
Po dokonaniu czynności dla których Komisja została powołana, ulega ona
rozwiązaniu.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4
Traci moc Uchwała Nr V/28/99 Rady Gminy Domaradz z dnia 30 stycznia 1999
r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -

Gminny program profilaktyki

Uchwała Nr VI/ 32/07
Rady    Gminy   Domaradz
z  dnia  14 marca  2007 r.
 
w sprawie  gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
  problemów  alkoholowych oraz przeciwdziałania
  narkomanii na 2007 r.
 
   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn.zm.) oraz  art. 10 ust. 3 ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późn.zm.)
 
Rada  Gminy   u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
 
Uchwala się Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  na 2007 r. w brzmieniu ustalonym  załącznikiem Nr 1  do uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z  mocą  obowiązującą   od 1 stycznia 2007 r.

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr VI/ 32/07
Rady Gminy Domaradz
z dnia   14 marca  2007 r.
 
Gminny  Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii
 w  gminie D O M A R A D Z
 
 
 
Zadanie   I
 
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu i  narkomanii.
 
Realizacja zadania :
 
1. Kontynuacja  współpracy z Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od  Alkoholu  w Brzozowie poprzez  kierowanie osób uzależnionych na leczenie .
2. Opłacenie kosztów powołania biegłych  orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
3. Nakłanianie osób uzależnionych  od  narkotyków do podjęcia leczenia.
4. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych o tematyce uzależnień.
 
Zadanie  II
 
   Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej , a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 
Realizacja zadania:
1. Współpraca z Izbą Wytrzeżwień w Rzeszowie w zakresie partycypowania
w kosztach przyjmowania do Izby niewypłacalnych pacjentów z terenu
gminy Domaradz w sytuacji zagrożenia ich zdrowia i życia .
2. Pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dla dzieci  z rodzin z problemem
alkoholowym oraz rodzin, gdzie występuje problem narkomanii.
3. Prowadzenie rozmów motywacyjno-interwencyjnych z osobami nadużywającymi alkoholu wraz z czynnościami zmierzającymi do orzeczenia
o zastosowaniu wobec tych osób obowiązku poddania się leczeniu /kierowanie wniosków do sądu/.
4. Przeciwdziałanie  zjawisku przemocy w rodzinie:
a/ współpraca z Policją, Sądem ,Prokuraturą  i innymi instytucjami w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
b/ zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy,monitorowanie
sytuacji w tych rodzinach, informowanie odpowiednich służb.
 
 
Zadanie  III
 
Prowadzenie profilaktycznej działalności  informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży.
 
Realizacja zadania :
1. Zakup dla szkół sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć profilaktycznych z młodzieżą z terenu gminy w ramach zagospodarowania wolnego czasu.
2. Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych o treści profilaktycznej  dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez szkoły w ramach  spędzania  wolnego  czasu  i zdrowego  trybu  życia  ( zakup materiałów  potrzebnych do prowadzenia tych zajęć).
3. Dofinansowanie programów artystyczno-profilaktycznych organizowanych dla  młodzieży szkolnej poświęconych problemom alkoholizmu i narkomanii.
4. Pokrycie kosztów wyjazdów, wycieczek oraz kolonii, na których będzie realizowany program profilaktyki, dla dzieci zagrożonych patologią.
5. Zakup i upowszechnianie materiałów informacyjno- edukacyjnych   informujących o szkodliwości substancji psychoaktywnych, których używanie może prowadzić do uzależnień.
6. Finansowanie spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży uwzględniających  problematykę narkomanii.
 
Zadanie   IV
 
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.
 
Realizacja zadania :
 
7. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu  problemów alkoholowych, współdziałanie z  Kościołem  Katolickim,  pomoc  w  organizowaniu wyjazdów,  spotkań,  pielgrzymek,  rekolekcji o charakterze   abstynenckim  i trzeźwościowym.
8. Dofinansowanie zakupu materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji    programów  prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
9. Udzielanie pomocy organizacjom i instytucjom realizującym akcje kolonijne   i obozowe dla dzieci z rodzin patologicznych.
10. Wsparcie  finansowe  dla  instytucji,  stowarzyszeń,  organizacji  i  osób   fizycznych realizujących zadania profilaktyczne.
 
 
Zadanie V
 
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w  art. 13 1 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem  w charakterze oskarżyciela publicznego.
 
 
Realizacja zadania :
11. Podejmowanie działań edukacyjnych, kontrolnych i interwencyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.
12. Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych we współdziałaniu ze służbami  Policji odnośnie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i osobom których zachowanie wskazuje na stan nietrzeźwości.
13. Współpraca z Policją w zakresie przestrzegania zakazu reklamy napojów alkoholowych oraz uchwał Rady Gminy Domaradz
14. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy kierowanie wniosków do organów ścigania i występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 
 
  Zadanie VI
 
  Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w 2007 roku.
 
 
  Członkom   Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  Domaradzu  przysługuje   wynagrodzenie  za   udział   w  posiedzeniach   Komisji, w wysokości:
1/ 6 % dla Przewodniczącego Komisji  minimalnego wynagrodzenia ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"  w drodze obwieszenia Prezesa Rady Ministrów .
2/ 5%  minimalnego wynagrodzenia ogłoszonego  w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej  Polskiej "Monitor Polski "  w drodze obwieszczenia  Prezesa Rady Ministrów dla członka Komisji .
Wypłaty    należnego    wynagrodzenia dokonywać    będzie   Urząd  Gminy na  podstawie  listy wypłat  sporządzonej w oparciu o załączoną listę   obecności.
 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Narkomanii  finansowany jest ze środków uzyskiwanych przez gminę z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -

Roczny plan współpracy z organizacjami pozarządowymi

 Uchwała Nr VI/31/07
Rady Gminy Domaradz
z dnia  14 marca  2007 r.
 
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi na 2007 r.
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm. ) oraz art.5 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873)
 
Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
 
Uchwala się  " Program współpracy gminy Domaradz z organizacjami pozarządowymi  na 2007 r. w brzmieniu jak  w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 
od  1 stycznia 2007 roku.

 
Załącznik do
Uchwały Nr VI/ 31/07
Rady Gminy Domaradz
z dnia   14 marca  2007 r.
 
Program współpracy Gminy Domaradz
z organizacjami pozarządowymi na 2007 r.
 

Wstęp

 
 
Celem  Programu współpracy Gminy Domaradz jest jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jej mieszkańcy.
Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego kierowania rozwojem Gminy.
 
Podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między innymi :
a/ umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie,
b/ budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych.
c/ wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań i rozwiązań dzięki dobremu rozpoznaniu wstępnych potrzeb.
 
Rozdział I
 
Postanowienia ogólne.

§ 1

 Program współpracy Gminy Domaradz z organizacjami pozarządowymi jest elementem lokalnego systemu polityki społeczno-finansowej Gminy.

§ 2

Program określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Gminy z organizacjami, a także sposoby określania priorytetów zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy.

 

§ 3

Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

a/ ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie,

b/organizacjach- rozumie się przez to organizacje pozarządowe , osoby prawne

 i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c/ programie- rozumie się przez to  Program współpracy Gminy Domaradz
    z organizacjami pozarządowymi na 2007 r.
§ 4

1.Obszar współpracy Gminy Domaradz z organizacjami obejmuje sferę zadań

    publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

2. Jako zadania publiczne samorządu gminnego na 2007 r. Określa się zadania z

zakresu:

" oświaty i wychowania

" kultury i dziedzictwa narodowego

" kultury fizycznej i turystyki

" bezpieczeństwa i porządku publicznego

3. Za priorytetowe zadania Gminy do realizacji w 2007 r. we współpracy

    z organizacjami Programu przyjmuje się:

a/ W zakresie oświaty i wychowania:
- wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Domaradz
- upowszechnianie wiedzy poprzez organizację gminnych konkursów przedmiotowych
b/ W zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego :
- organizacja festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań
- organizacja imprez kulturalnych mających istotne znaczenie dla kultury Gminy Domaradz
- wspieranie zdań związanych z kulturą i sztuką oraz ochroną dziedzictwa narodowego,
- wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego twórczości ludowej oraz ochrona unikalnych i zanikających zawodów, umiejętności artystycznych i warsztatów.
c/ W zakresie kultury fizycznej i turystyki:
- wspieranie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych,
- organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze gminnym i ponadgminnym,
- organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy,
- promocja i wspieranie rozwoju turystycznego gminy,
- wydawnictwa edukacyjne o charakterze krajoznawczo-turystycznej.

d/ W zakresie bezpieczeństwa  i porządku publicznego :
- wspieranie działań w zakresie leczenia uzależnień,
- ochrona młodzieży i dzieci przed patologia społeczną, przemocą i złym traktowaniem,
- wspieranie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy.
 
Rozdział II
Formy współpracy
§ 5
1. Zlecenie realizacji zadań Gminy Domaradz organizacjom odbywa się
    poprzez :
a/ powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji
    na finansowanie ich realizacji,
b/ wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na
    dofinansowanie ich realizacji.
2. Wzajemne informowanie w się o planowych kierunkach działalności i
współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków odbywa się poprzez :
a/ publikowanie ważnych informacji dotyczących zarówno działań
    podejmowanych przez Gminę, jak i przez organizacje pozarządowe na
    stronach internetowych Urzędu Gminy,
b/ przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub
    realizowanych w 2007 r. zadań sfery publicznej  o których mowa w
    rozdziale I § 4 programu), których realizacja odbywa się w oparciu o
    środki  inne niż wynikające z programu,
c/ konsultowanie listy zagadnień priorytetowych, o których mowa w Rozdziale I na kolejny rok budżetowy.
3. Konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
w  szczególności poprzez udostępnianie na stronie internetowej Gminy
projektów uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z profilem
działalności organizacji wraz z podaniem terminów, w których   
organizacje mogą składać pisemne opinie.
4. Tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym, które nastąpić może z inicjatywy organów Gminy lub organizacji, w celu :
a/ przygotowania projektów uchwał Rady Gminy w sprawach
    dotyczących działalności pożytku publicznego
    b/przygotowania opinii w sprawach związanych z Programem,
    c/ przygotowania sprawozdania z realizacji programu

5. Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności :
6. a/udzielenia pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z Programem np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych, itp.
    b/ udzielenie pomocy w pozyskaniu środków finansowych na realizację
    zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja gminy,
    c/ organizację przez Gminę lub współudział organu gminy w organizacji
   szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia
   sprawności funkcjonowania organizacji,
    d/ nieodpłatne udostępnianie materiałów związanych ze wsparciem oraz
    powierzeniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa
    się w drodze konkursu ofert,
    e/ promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji Programu na stronach internetowych Gminy, poprzez utworzenie "bazy dobrych praktyk"
Rozdział III
Zasady współpracy
§ 6
Zlecenie realizacji zadań Gminy organizacjom odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można realizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych, w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
§ 7
Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydawane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencyjne właściwego organu Gminy
 
§ 8
Współpraca Gminy z organizacjami opiera się na zasadach:
1. pomocniczości
2. suwerenności stron
3. partnerstwa
4. efektywności
5. uczciwej konkurencji
6. jawności
§ 9
Wykaz zagadnień ujętych w preliminarzu w roku  2007  nie stanowi jedynego kryterium pojęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą:
Wiarygodność organizacji, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.
§ 10
Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych , które są realizowane dotychczas w inny sposób, np. przez organy administracji publicznej. Przy rozpatrzeniu takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.
 
Rozdział IV.
Postanowienia końcowe.
§ 11
W terminie nie późniejszym niż do 31 grudnia 2007 roku Rada Gminy uchwali Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok, biorąc pod uwagę w szczególności :
a/ formy współpracy , o których mowa w Rozdziale II min. Programu,
b/ informację Wójta Gminy o współpracy z organizacjami,
c/ informację Wójta Gminy o realizacji zadań publicznych objętych Programem , powierzonym do wykonania w trybie wynikającym z odrębnych przepisów.
§ 12
1. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania określa ustawa.
2. Organizacja, w okresie otrzymywania dotacji, jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę Domaradz.
 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -

Upoważnienie dla Przewodniczącego Rady Gminy

Uchwała  Nr VI/30/07
Rady Gminy Domaradz
z dnia  14 marca 2007r.
 
w  sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy  do dokonywania   
czynności  w sprawach z zakresu prawa pracy  wobec Wójta Gminy
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)w związku z art. 4  pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych( Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1593 z późn.zm.) 
 
Rada Gminy uchwala
co następuje:
§1
Upoważnia się Przewodniczącego Rady  Gminy  do wykonywania w pełnym zakresie czynności wynikających  z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy Domaradz z wyłączeniem prawa do  ustalania wynagrodzenia.
 
§ 2
 
Czynności  określone w niniejszej uchwale Przewodniczący  Rady wykonuje także po upływie kadencji Rady " do czasu  wyboru przewodniczącego następnej  kadencji rady.
    § 4
W razie nieobecności Przewodniczącego Rady czynności określone w niniejszej uchwale wykonuje  Wiceprzewodniczący Rady.
 
    § 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -

Zgoda na sprzedaż nieruchomości (budynek SP Domaradz Zatyle)

  Uchwała  Nr VI/29/07
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia  14 marca 2007 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z póżn.zm.) oraz
oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.)
 
 
 
Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Domaradz, zabudowanej budynkami (byłej Filii Szkoły Podstawowej Nr 1 w Domaradzu-Zatylu oraz budynek gospodarczy) oznaczonej jako działka  Nr 4065/1 o pow. 0,55 ha  położonej w Domaradzu.
§ 2
 
Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem  podjęcia.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -

Powołanie Rady Społecznej SP ZOZ w Domaradzu

Uchwała Nr VI/28/07

Rady  Gminy  Domaradz

z  dnia   14 marca  2007 r.
 
w sprawie   powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki 
    Zdrowotnej w Domaradzu.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz  art. 45  ust 8 ustawy z dnia  30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89)
 
 
Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :
§ 1
 
Powołuje się Radę Społeczną Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej
w Domaradzu w składzie :
 1.  Jan  Pilch  -Wójt Gminy Domaradz - Przewodniczący
 2.  Zbigniew Leń   - przedstawiciel Wojewody-członek
 3. Stanisław Bober  - członek
 4. Jan Kędra   - członek
 5. Teresa  Gosztyła - członek
 6. Lucyna Smaroń   - członek
 
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -

Zgoda na wynajem budynku Ośrodka Zdrowia w Baryczy

Uchwała  Nr VI/27/07
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia  14 marca  2007  r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres pięciu lat pomieszczenia
w budynku "Ośrodka Zdrowia" w Baryczy.
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.)
 

Rada  Gminy  u c h w a l a

co  następuje :
 
§ 1
 
1. Wyraża się zgodę na  wynajem na okres pięciu lat pomieszczenia  o pow. 60,20 mw budynku "Ośrodka Zdrowia" w Baryczy z przeznaczeniem na działalność leczniczą  prowadzoną przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej"PROMED" w Brzozowie s.c. Marian Mac , Bożena Kurzydło-
Mac.
2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem  01 lipca 2007 r.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -

Przekształcenie SP ZOZ w Domaradzu

Uchwała Nr VI/ 26/07
Rady    Gminy   Domaradz
z  dnia  14 marca  2007 r.
 
w sprawie  przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
  Zdrowotnej w Domaradzu.
 
   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 36 i art. 43 ust. 2  ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej  ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89)
 
Rada  Gminy   u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
 
Ogranicza się działalność Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Domaradzu poprzez wydzielenie z jego struktury organizacyjnej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Baryczy, który wejdzie w skład  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej"PROMED" w Brzozowie s.c. Marian Mac , Bożena Kurzydło-Mac
 
  § 2
 
1. Zakończenie działalności Ośrodka Zdrowia o którym mowa w § 1 ust.1 ustala się na dzień 30 czerwca 2007 r.
2. Do dnia zakończenia działalności, Ośrodek Zdrowia o którym mowa w ust.1 będzie 
    zapewniał  świadczenia  zdrowotne na dotychczasowych zasadach.
 
§ 3
 
Świadczenia  zdrowotne dla osób korzystającym dotychczas z Ośrodek Zdrowia  o którym
  mowa w  § 1 ust. 1 zostaną zapewnione nieprzerwanie i bez istotnego ograniczenia ich
dostępności, warunków udzielania i jakości, przez Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej  "PROMED" w Brzozowie s.c. Marian Mac, Bożena Kurzydło-Mac od dnia 
1 lipca 2007r. w ramach kontraktu z  Narodowym Funduszem Zdrowia
 
§ 4
 
    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem  podjęcia i  podlega podaniu do publicznej wiadomości 
poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -

Zgoda na rozbiórkę Domu Nauczyciela przy SP nr 2 w Golcowej

Uchwała Nr VI/ 25/07

Rady  Gminy  Domaradz

z dnia  14 marca 2007 r.

 
w sprawie  wyrażenia zgody na  rozbiórkę budynku "Domu Nauczyciela" przy
  Szkole Podstawowej Nr 2 w Golcowej .
 
Na podstawie art. 18 ust. 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.1591 
z późn. zm.)
 
Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :   
 
 
§ 1
 
Wyraża się zgodę na rozbiórkę budynku "Domu Nauczyciela" przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Golcowej  bez dokonania aktualnej wyceny.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -

Zmiana własnej uchwały Nr V/22/07 z dnia 02 lutego 2007 r.

Uchwała Nr VI/24/07
Rady Gminy w Domaradzu
z dnia  14 marca 2007 r.
 
w sprawie zmiany własnej uchwały Nr V/22/07 z dnia 02 lutego 2007 r. w sprawie zasad
i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje
się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Domaradz
oraz jej jednostkom organizacyjnym.
 
Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późno zm. / i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,
 
Rada Gminy uchwala
 co następuje:
 
§1
W własnej Uchwale Nr V/22/07 z dnia 02 lutego 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Domaradz oraz jej jednostkom organizacyjnym § 7 otrzymuje brzmienie :
"Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -

Budżet Gminy na rok 2007

Uchwała Nr VI/23/07   
Rady Gminy Domaradz
z dnia 14 marca 2007 r.
 
w sprawie budżetu gminy na 2007 rok
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i  lit. e , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art.165, art.168, art. 174, art. 176, art.184, ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249 poz. 1420 z póżn. zm.)
 
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
 
1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości  12 314 787 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 16 246 797 zł., 
  zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt
w kwocie 3 932 010 zł., który zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
 
4. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości  372 994 zł.
Źródłem sfinansowania spłat w kwocie  372 994 zł  ustala się kredyt bankowy.
 
5. Ustala się przychody budżetu w kwocie  4 305 004 zł. i rozchody budżetu
w kwocie  372 994 zł. " zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 
§ 2
 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie jak załącznik Nr 4.

 
§ 3
 
Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5
§ 4
 
Ustala się limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny na lata
2007-2009 " załącznik nr 6
§ 5
 
Ustala się wydatki budżetu z tytułu udzielanych dotacji:
1. podmiotowej  dla działającego na terenie gminy niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Siostry Służebniczki NMP
w kwocie  75 602  zł
2. podmiotowej dla instytucji kultury w kwocie 233 418 zł. w tym:
- Gminny Ośrodek Kultury  kwota  85 178 zł.,
- Biblioteki  kwota  148 240 zł.,
3. podmiotowej dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w kwocie  4 512 zł.,
4. celowa na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom pożytku publicznego w kwocie  32 000 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie rozgrywek sportowych w piłce nożnej.   
5. dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Samorządu  Województwa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Baryczy  kwota 70 000 zł,    
6. dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Domaradzu
kwota 110 000 złotych.
7. dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej
Przemyśl na dofinansowanie kosztów opieki zdrowotnej dla dziecka   
niepełnosprawnego z terenu Gminy Domaradz w kwocie 1 163 złotych.  
8. dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Golcowej na rekonstrukcję pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Golcowej
    w kwocie 42 000 złotych.
 
§ 6
 
Ustala się plany dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 
§ 7
 
Ustal się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  - zgodnie z załącznikiem nr 8.
 
 
 
 
§ 8
 
Ustala się roczne limity dla:
1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000 zł.
2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3 932 010 zł.
3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
do kwoty 372 994 zł. 
 
§ 9
 
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy
i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 50 000 zł.,
2. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki  
    samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu
    umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla
    zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa   
     roku następnym na łączną kwotę 50 000 zł.
3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie
roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 500 000 zł.,
4. dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu i między paragrafami w ramach rozdziałów.
5. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na Wieloletni Program Inwestycyjny na kwotę
7 784 608 złotych.
 
§ 10
 
 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 11
 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2007 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-03-25
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 13 lipca 2024r. 06:22:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.