URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zniżki obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów

Uchwała Nr VIII/59/07
Rady Gminy Domaradz
z dnia  17 maja 2007 r.
 
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego
wymiaru zajęć oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku
  realizacji zajęć dyrektorów szkół na terenie gminy.
 
 
  Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku " Karta Nauczyciela ( tekst jednolity : Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Kuratora Oświaty w Rzeszowie.
 
Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :
 
§ 1
 
Ustala się zasady udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnice między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w niżej podanej tabeli :
 
 
Lp.
Stanowisko kierownicze
Tygodniowy wymiar zajęć
 
1.
Dyrektor zespołu szkół
 
5
2.
Dyrektor gimnazjum lub szkoły podstawowej
 
8
3.
Wicedyrektor zespołu szkół, szkoły podstawowej, gimnazjum
- 12 i więcej oddziałów
12
 
 
§ 2
 
W przypadku, gdy ilość godzin przedmiotu nauczanego przez dyrektora będzie niższa niż ustalona w § 1 w tabeli, uznaje się wymagane pensum w wysokości ilości godzin wynikających z planu nauczania danego przedmiotu.
 
 
 
§ 3
 
Nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, organ prowadzący może przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym czterech godzin tygodniowo, chyba , że z planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej ilości godzin.
 
§ 4
 
Wymiar zajęć ustalony zgodnie z §1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2007r.
 
§ 7
Traci moc Uchwała Nr IX/62/03 Rady Gminy Domaradz z dnia 18 sierpnia  2003r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć  oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dyrektorów szkół na terenie gminy.
 
 
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-05-22
Publikujący -

Zmiany w budżecie gminy

Uchwała Nr VIII/58/07 

Rady  Gminy  Domaradz

z dnia 17 maja  2007 r.

 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.
   
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art.165, art.168, art. 174, art. 176, art.184, ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź.zm.
 
Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :
§ 1
 
1.  Zwiększ się dochody budżetu gminy o kwotę  155 525,00 zł.,
 
Dział Treść    kwota 
 
600  Transport i łączność 100 000,00
    - promesa  MSWiA na usuwanie skutków klęsk
  żywiołowych  100 000,00
 
750  Administracja publiczna    55 525,00
    - sprzedaż majątku gminy  55 525,00
 
2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  155 525,00 zł.,
 
Dział   Rozdział    Treść  kwota 
 
600  Transport i łączność 100 000,00
    60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   100 000,00
    Wydatki majątkowe 100 000,00
 
700  Gospodarka mieszkaniowa      5 347,00
  70005  Gospodarka gruntami nieruchomościami    5 347,00
    wydatki bieżące   5 347,00 
 
750  Administracja publiczna    50 178,00
  75023   Urzędy gmin  49 178,00
   wydatki bieżące 24 178,00 
   w tym:
   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    19 678,00
   wydatki majątkowe   25 000,00
 
  75095  Pozostała działalność   1 000,00
      wydatki bieżące    1 000,00  
 
  §  2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
 
§  3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-05-22
Publikujący -

Naliczanie diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych

Uchwała  Nr VIII/57/07
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia  17 maja  2007  r.
 
w sprawie ustalenia zasad naliczania diet  oraz zwrot kosztów podróży 
służbowej dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki
pomocniczej.
 
  Na podstawie art. 37 lit.b  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.)
 

Rada  Gminy  u c h w a l a

co  następuje :
 
§ 1
Ustala się zasady naliczania diet oraz zwrot kosztów podróży dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej :
1. miesięcznie 25 %  minimalnego wygrodzenia ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz.U Nr 200, poz. 1679 z późń zm./
2. 10 % minimalnego wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz.U Nr 200, poz. 1679 z późń zm./ za udział w sesji Rady Gminy
3. zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania  należności  przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
 
§ 2
 Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
Traci moc własna Uchwała Nr XX/108/96 z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia zasad naliczania diet  oraz zwrot kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej
 
   § 4
Uchwała wchodzi w życie  z dniem  podjęcia.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-05-22
Publikujący -

Zmiana własnej uchwały Nr VI/27/07 z dnia 14 marca 2007 r.

Uchwała  Nr VIII/56/07
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia  17 maja  2007  r.
 
w sprawie zmiany własnej uchwały Nr VI/27/07 z dnia 14 marca 2007 r.
    w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres pięciu lat
    pomieszczenia  w budynku "Ośrodka Zdrowia" w Baryczy.
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.)
 

Rada  Gminy  u c h w a l a

co  następuje :
 
§ 1
W § 1 ust. 1 Uchwały Nr VI/27/07 z dnia 14 marca 2007 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres pięciu lat pomieszczenia  w budynku "Ośrodka Zdrowia" w Baryczy powierzchnię "60,20 m2 zastępuje się "75,20m2 .
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem  01 lipca 2007 r..
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-05-22
Publikujący -

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SP ZOZ

Uchwała Nr VIII/55/07
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia 17 maja  2007 r.
 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
   za 2006 r. Samodzielnego Publicznego Zakłady Opieki
   Zdrowotnej w Domaradzu.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 1996 r.  Nr  142, poz.
1951  z  późn.zm.) oraz art.  53  ust.1  ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 76, poz. 694 z późn.zm.)
 
Rada  Gminy   u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
 
Zatwierdza się Roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Domaradzu składające się z :
    1/ bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 r. wykazującego po 
    stronie aktywów  i pasywów kwotę 133.705,36 zł. stanowiącego załącznik
    Nr 1 do uchwały,
    2/ rachunek zysków i  strat  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
    zamykający się  zyskiem w kwocie  28.258,17 zł stanowiącego załącznik
    Nr 2 do uchwały,
   3/  informacji dodatkowej stanowiącej załącznik Nr 3 do uchwały.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-05-22
Publikujący -

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego GOK

Uchwała Nr VIII/ 54/07
Rady    Gminy   Domaradz
z  dnia  17 maja  2007 r.
 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
    Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu za rok 2006.
 
Na  podstawie  art.  18  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości  (tekst jednolity  Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.)
 

Rada Gminy  u c h w a l a

co  następuje :
 
§ 1
 
Zatwierdza się Roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury
w Domaradzu  składającego się z :
1/  bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r.  wykazującego po
    stronie aktywów i pasywów kwotę 25.148,91  zł stanowiącego załącznik
    Nr 1  do uchwały.,
    2/  rachunku  zysków i  strat  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
    zamykający się  zyskiem w wys. 1.495,29 stanowiący załącznik Nr 2 do
    uchwały,
  3/ informacji dodatkowej stanowiącej załącznik  Nr 3 do Uchwały.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-05-22
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 13 lipca 2024r. 05:59:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.