URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Powołanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Uchwała  Nr IX/ 65/07
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia  26   lipca 2007 r.
 
w sprawie   powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na
    ławników do sądów powszechnych
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz.1070 z późn.zm.)
 
Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
 
Powołuje się Zespół opiniujący zgłoszonych kandydatów na ławników    do sądów powszechnych w składzie :
1. Stanisław Domaradzki  zam.Barycz  - przewodniczący   
2. Józef Anioł   zam. Golcowa  - członek
3. Ryszard Wesołowski zam. Domaradz - członek
 
§ 2
 
Zadaniem  Zespołu  jest  ocena  zgłoszonych  kandydatur  na  ławników  oraz  przedstawienie  na  sesji  Rady  Gminy  swojej  opinii   o  zgłoszonych  kandydatach  ,  w  szczególności  w  zakresie  spełnienia  przez  nich  wymogów  określonych  w  ustawie.
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.
 
 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-07-30
Publikujący -

Zmiany w budżecie gminy

 

    Uchwała Nr IX/64/07  

   Rady  Gminy  Domaradz

  z dnia 26 lipca 2007 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.
   
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art.165, art.168, art. 174, art. 176, art.184, ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  Dz. U. Nr 249 poz. 2104.
 
Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :
§ 1
 
1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  141 524 zł
 
Dział    Treść   kwota
 
400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę    60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat  60 zł
 
600  Transport i łączność    80 000 zł
    - dofinansowanie odbudowy infrastruktury drogowej
  z dotacji celowej z budżetu państwa 80 000 zł
   
700  Gospodarka mieszkaniowa 15 983 zł
    - czynsz za wynajem lokalu 368 zł
    - Sprzedaż składników majątkowych 15 615 zł
 
750  Administracja publiczna 308 zł
    - odszkodowanie od ubezpieczyciela  308 zł
 
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    15 000 zł 
   - środki finansowe z Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
     na zakup umundurowania  15 000 zł
 
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
   i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości
       prawnej oraz wydatki związane z ich poborem    350 zł
   - odsetki od nieterminowych wpłat  350 zł  
 
758  Różne rozliczenia 8 800 zł
    - część oświatowa subwencji ogólnej   8 800 zł
 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    10 700 zł 
   - odsetki od nieterminowych wpłat  200 zł
   - wpłaty przez urząd skarbowy podatku VAT 10 000 zł   
   - wpłata środków obrotowych zlikwidowanego zakładu
  budżetowego  500 zł
 
926  Kultura fizyczna i sport  10 323 zł
    - dotacja na dofinansowanie zajęć dla uczniów z Funduszu
  Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych     6 000 zł
    - zwrot dotacji z roku 2006 przez klub sportowy 4 323 zł
 
2.  Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę  7 496 zł
 
Dział    Treść   kwota
 
758  Różne rozliczenia 7 496 zł
    - część wyrównawcza subwencji ogólnej    7 496 zł
 
3.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  372 552 zł
 
Dział   Rozdział    Treść   kwota
 
600   Transport i łączność   84 308 zł 
    60016   Drogi publiczne gminne  4 308 zł
wydatki bieżące   4 308 zł
60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 80 000 zł
wydatki majątkowe    80 000 zł
 
750   Administracja publiczna
  75023   Urzędy gmin   40 232 zł
   wydatki bieżące      40 232 zł
   w tym
  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  40 232 zł   
 
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    15 000 zł 
    75412  Ochotnicze straże pożarne  15 000 zł
Wydatki bieżące    15 000 zł     
 

801   Oświata i wychowanie  179 529 zł

    80101 Szkoły Podstawowe  84 033 zł 

    Wydatki bieżące      84 033 zł
    W tym:
    Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   11 910 zł  
 
   80110 Gimnazja   89 055 zł
   Wydatki bieżące  89 055 zł
   W tym:
   Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  46 100 zł
 
   80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  6 441 zł
  Wydatki bieżące 6 441 zł
 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    29 483 zł

 
   90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód    2 000 zł
    Wydatki bieżące       2 000 zł
   90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg  27 483 zł
    Wydatki bieżące     27 483 zł 
 
921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   12 000 zł
  92109    Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  12 000 zł
    Wydatki bieżące 12 000 zł
    W tym
Dotacja   12 000 zł
 
926  Kultura fizyczna i sport  12 000 zł   
   92695   Pozostała działalność  12 000 zł
    Wydatki bieżące 12 000 zł
    w tym;
    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 800 zł
 
§ 2
 
1.Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 238 524 zł, którego  źródłem finansowania ustala się wolne środki na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pozyczek z lat ubiegłych.
 
    § 955   Przychody z innych rozliczeń krajowych  238 524 zł
 
§ 3
 
1.    Dokonać przeniesień wydatków budżetowych:
 

Dział   Rozdział    Treść       Zwiększenia    Zmniejszenia

 
600   Transport i łączność  27 953  27 953
60016  Drogi publiczne gminne    27 953
Wydatki majątkowe   27 953
 
60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   27 953
Wydatki bieżące    607   
Wydatki majątkowe 27 346
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
   
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-07-30
Publikujący -

Zmiany w budżecie gminy

Uchwała Nr IX/63/07  

Rady  Gminy  Domaradz

 z dnia 26 lipca  2007 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.
   
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art.165, art.168, art. 174, art. 176, art.184, ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  Dz. U. Nr 249 poz. 2104.
 
 
Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :
§ 1
 
1.  Zwiększ się zakres rzeczowy w programie " Poprawa infrastruktury na terenie 
Gminy Domaradz" w związku z wprowadzeniem do realizacji zadania pn   
"Zagospodarowanie centrum wsi " modernizacja i wyposażenie zaplecza
  sportowo-kulturalnego" w latach 2007 - 2008, a wzrost wydatków określa się  
  na kwotę 581 904 zł.
 
2.   § 9 pkt 5 Uchwały Nr VI/23/07 Rady Gminy Domaradz z dnia 14 marca 2007 r   
  w sprawie budżetu gminy na rok 2007 otrzymuje brzmienie " Upoważnia się  
  Wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów 
  na Wieloletni Program Inwestycyjny na kwotę 8 220 056 złotych. 
 
§ 2
 
1.    Dokonać przeniesień wydatków budżetowych:
 

Dział   Rozdział    Treść   Zwiększenia    Zmniejszenia

 
600       Transport i łączność 146 456
60016  Drogi publiczne gminne  146 456
Wydatki majątkowe 146 456
 
700   Gospodarka mieszkaniowa 146 456
   70005   Gospodarka gruntami nieruchomościami   146 456
    Wydatki majątkowe    146 456
 
§ 3
 

Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2009 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1.

 
 
§ 4
   
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/ 63/07
Rady Gminy Domaradz
z dnia 26 lipca 2007r

 

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

na lata 2007 " 2009
 
 
Lp.
Nazwa programu
Cel i zadania finansowane z budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego
Jednostka organizacyjna realizująca program
Zadania
Okres realizacji
Łączne nakłady finansowe
[w  zł]
Wydatki w latach
[w zł]
2007
2008
2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 
2007 - 2014
29 362 471
3 801 125
3 355 455
4 864 601
 
I.
 
Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Domaradz
2007 - 2014
28 804 581
3 714 596
3 183 053
4 725 999
1.1
 
Przedsięwzięcie przyczyni się do uporządkowania
gospodarki ściekowej na terenie gminy Domaradz oraz
poprawy jakości wód powierzchniowych
Urząd Gminy Domaradz
Oczyszczalnia ścieków w m. Domaradz
2007 - 2009
5 496 533
3 568 140
0
1 928 393
1.2.
 
Urząd Gminy
Domaradz
Kanalizacja sanitarna w m. Domaradz
2007 - 2011
10 990 422
0
2 747 605
2 747 606
1.3.
 
Urząd Gminy
Domaradz
Kanalizacja sanitarna w m. Golcowa
2009 - 2014
11 735 722
0
0
50 000,00
 
1.4
 
Przedsięwzięcie przyczyni się do podniesienia atrakcyjności wsi dla mieszkańców pod kątem spędzania wolnego czasu
Urząd Gminy
Domaradz
Zagospodarowanie centrum wsi-modernizacja i wyposażenie zaplecza sportowo-kulturalnego
2007-2008
581 904
146 456
435 448
 
   
II.
 
Ogólnodostępna strefa rekreacji dziecięcej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Golcowej
 
2007 - 2010
557 890
86 529
172 402
138 602
2.1
 
Cel: promocja zdrowia i  zdrowego stylu życia, realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych
Urząd Gminy
Domaradz
Realizacja zadania polega na:
 -  budowie boiska do siatkówki z nawierzchnią trawiastą.
- budowie boiska do piłki ręcznej i nożnej , nawierzchnia ze sztucznej trawy,
-  boisko do koszykówki o nawierzchni asfaltowej
- skocznia do skoków w dal,
- bieżnia,
- ogrodzenie
2007 - 2010
557 890
86 529
172 402
138 602
 
 
 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-07-30
Publikujący -

Zatwierdzenie Planu Rozwoju Miejscowości Domaradz

Uchwała  Nr IX/62/07
Rady   Gminy  Domaradz
z  dnia  26   lipca 2007 r.
 
w sprawie   zatwierdzenia  Planu rozwoju  miejscowości  Domaradz .
 
  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)
 
Rada  Gminy  zatwierdza
co  następuje :
 
§ 1
 
Zatwierdza się Plan rozwoju miejscowości Domaradz stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.
 
    § 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-07-30
Publikujący -

Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

Uchwała  Nr IX/61/ 07

Rady Gminy  Domaradz

z dnia  26 lipca 2007 r.
 
 
w sprawie określenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć nauczycieli realizujących  w ramach stosunku pracy obowiązki określone  dla stanowisk o różnym tygodniowym  obowiązkowym wymiarze godzin .
 
 
Na podstawie  art.18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust.7 pkt.3 ustawy z dnia 26 stycznia  1982 r. Karta Nauczyciela  (tekst jednolity  z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.)
 
Rada Gminy  u c h w a la
co następuje:
 
   § 1
Celem ustalenia uśrednionego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym  tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin , liczbę godzin zajęć z poszczególnych  obowiązkowych wymiarów przelicza się na pełne etaty i sumuje . Uzyskana suma etatów przeliczeniowych  równa jest liczbie godzin zajęć realizowanych  z poszczególnych obowiązkowych tygodniowych wymiarów czasu pracy. Stosując zasadę proporcjonalności oblicza się uśrednione pensum dla nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki  określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
 
  § 2
 
2.Wysokość stawki  za 1 godzinę ponadwymiarową  dla nauczyciela realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin z uśrednionego pensum  o którym mowa w § 1 oblicza się, dzieląc odpowiednią stawkę wynagrodzenia  zasadniczego wynikającą z tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z późń. zm.), przez miesięczną liczbę godzin będącą  wynikiem pomnożenia  tygodniowego uśrednionego pensum o którym mowa w  §1, przez 4,16 " z zaokrągleniem  do pełnych  godzin, w ten sposób ,że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się  a co najmniej  0,5  godziny liczy się  za pełną  godzinę.  
     § 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-07-30
Publikujący -

Zmiana regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli

Uchwała Nr IX/60/07

Rady Gminy Domaradz

z dnia  26 lipca 2007 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli
 
  Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z  późń. zm.)  w związku z art.30 ust.6, art. 49 ust.2, art. 54 ust. 7 oraz art.91d ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. " Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późń. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
 
   §  1
W uchwale nr VI/34/07 Rady Gminy Domaradz z dnia 14 marca 2007 r.  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli, wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
" 3.Nagroda organu prowadzącego wynosi   od  40 % - 200% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela otrzymującego nagrodę " 
 
2) w § 19 ust.3 otrzymuje brzmienie:
" 3.Nagroda dyrektora szkoły wynosi od 20% - 100% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela otrzymującego nagrodę "
 
    § 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od  1 stycznia  2007 r.
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2007-07-30
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 13 lipca 2024r. 06:55:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.