URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji

Uchwała Nr XXIV/150/05
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia 11 kwietnia  2005r.

w sprawie  przyjęcia sprawozdań z działalności za  2004 r. oraz
   ustalenia planów pracy na 2005 r. stałych komisji Rady
   Gminy.

 


 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,. poz. 1591
z późn.zm.) oraz § 34 ust.1 Statutu Gminy Domaradz ( Uchwała Nr VI/41/03 Rady Gminy Domaradz  z dnia  28 kwietnia 2003 r.)


Rada Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Przyjąć sprawozdania z działalności za  2004 r. oraz  plany pracy na 2005 r. stałych komisji Rady Gminy stanowiące załączniki do uchwały od Nr 1 do Nr 6.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


    Załącznik Nr 1
   do Uchwały Nr XXIV/150/05
   Rady Gminy Domaradz
   z dnia  11 kwietnia  2005 r.

 Plan pracy
Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia i Opieki Społecznej Rady  Gminy Domaradz  na 2005 r.
1. I  kwartał.
  - analiza wykonania budżetu gminy za 2004 r.
    - sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu
   Opieki   Zdrowotnej,
-  sport i kultura  w gminie, 

 2.  II kwartał.
- sprawozdanie  z działalności za 2004 r. oraz zatwierdzenie planu pracy Gminnego 
Ośrodka Kultury na 2005 r.
-  funkcjonowanie placówek oświatowych w gminie.
 
  3. III- kwartał .
- sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
   Społecznej,
- "Święto plonów"- współpraca w organizacji z Gminnym Ośrodkiem
   Kultury,
-   "Dni  Domaradza ".- pomoc Komisji w organizacji.

4.  IV kwartał .
-  kontrola realizacji   budżetu  działów dotyczących przedmiotu działania Komisji,
- - sprawozdanie z wykonania planu  pracy komisji za 2005r. oraz ustalenie planu pracy na 2006 r.,
-  analiza projektu budżetu  na 2006 r i wypracowanie opinii.,

    Załącznik Nr 2  
    do Uchwały Nr XXIV/150/05
   Rady Gminy Domaradz
   z dnia  11 kwietnia  2005 r.

Plan pracy
Komisji Bezpieczeństwa   Publicznego
Rady  Gminy Domaradz na 2005 r.


 I-wszy kwartał :
  - kontrola przestrzegania  zasad usytuowania na terenie
gminy  miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
   i warunków sprzedaży tych napojów.
 

 II-gi kwartał :   
  -  przegląd  dróg i mostów gminnych   
    - analiza realizacji zadań z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
   oczyszczania ścieków, utrzymania czystości i porządku
 - przegląd budynków mienia komunalnego

 III-ci kwartał   
    -  gospodarowanie mieniem komunalnym, przegląd wykonania zadań  
   zaplanowanych w budżecie
IV- ty kwartał 
- projekt budżetu gminy na 2006 r.
- podsumowanie pracy Komisji i ustalenie planu pracy na 2006 r.

    Załącznik Nr 3
   do Uchwały Nr XXIV/150/05
   Rady Gminy Domaradz
   z dnia  11 kwietnia  2005 r.

Plan pracy
Komisji Budżetu Rady Gminy Domaradz na 2005 rok

I-wszy kwartał :
1. Wykonanie budżetu za 2004 r.
 II-gi kwartał :
1. Analiza realizacji uchwał i wniosków.
2. Analiza materiałów przetargowych .
 III-ci kwartał :
1. Analiza bieżącego wykonania budżetu gminy.
2. Ocena realizacji inwestycji.
IV-ty kwartał :
1. Analiza  bieżącego  wykonania  budżetu.
2. Posumowanie pracy komisji za 2005 r.
3. Ustalenie planu pracy na 2006.
  4. Analiza i wypracowanie opinii do budżetu gminy na 2006 r.
    Załącznik Nr 4
   do Uchwały Nr XXIV/150/05
   Rady Gminy Domaradz
   z dnia  11 kwietnia  2005 r.
Sprawozdanie z działalności
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady  Gminy Domaradz  na 2004 r.

W 2004 roku Komisja Oświaty, Kultury Zdrowia i Opieki Społecznej  pracowała na
4 posiedzeniach w oparciu o roczny plan przyjęty na sesji Rady Gminy  6 lutego 2004 r.
Pierwsze posiedzenie odbyło się 6 stycznia 2004 r. w trakcie którego dokonano analizy projektu budżetu na 2004 r, przyjęto sprawozdanie z wykonania planu pracy za 2003 rok jak też ustalono plan pracy na 2004 r. Do projektu budżetu Komisja wniosła propozycje kilku poprawek.
16 kwietnia 2004 roku drugie posiedzenie głównie poświęcone było dyskusji, która dotyczyła działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Domaradzu. Kierownik Pani T. Ziemlińska-Siuta wyczerpująco przedstawiła stan zakładu oraz udzieliła odpowiedzi na nurtujące Komisję pytania. Głównie dotyczyły one stanu zdrowia dzieci i młodzieży na terenie gminy.
Dyrektor GOK Wiesław Walus wstępnie przedstawił plan związany z dożynkami gminnymi, jako gospodarza ustalono  wieś Barycz. Na tym posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowała plan pracy GOK na 2004 rok.
Główny wniosek Komisji dotyczył nieodpłatnego przejazdu młodzieży na basen, którego mimo usilnych starań nie udało się zrealizować.
    Trzecie posiedzenie Komisja odbyła 20 lipca 2004 r. W trakcie dyskusji Komisja wspólnie z dyrektorem GOK opracowała program "Święta Plonów".
    We wnioskach wypracowanych na posiedzeniu członek Komisji Stanisław Mikoś zwrócił uwagę o podjęciu próby zabezpieczenia w budżecie na 2005 rok środków na promocję Gminy Domaradz poprzez wstęp znanego na rynku krajowym zespołu. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie nagrody Dyrektorowi GOK.
Ostatnie posiedzenie Komisji miało miejsce 23 listopada 2004 r. Szczególnej analizie poddano projekt budżetu na 2005 r. jak również wstępny projekt Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Domaradz na lata 2004-2013.
  Wszystkie wypracowane wnioski podczas posiedzeń Komisji były odczytywane i głosowane na sesjach Rady Gminy Domaradz. Komisja w całości wykonała założony plan pracy na 2004 r. Wydaje się, że największym osiągnięciem Komisji na polu kultury był współudział w organizacji gminnych Dożynek.
  Podsumowując jako Przewodniczący Komisji chciałbym podziękować zastępcy oraz wszystkim członkom za 100 % udział w obradach, poważne podchodzenie do omawianych zagadnień, merytoryczną dyskusję, a co za tym idzie liczne wnioski z myślą o społeczeństwie Gminy Domaradz.
    Załącznik Nr 6
   do Uchwały Nr XXIV/150/05
   Rady Gminy Domaradz
   z dnia  11 kwietnia  2005 r.
Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu za 2004 r.

W roku 2004 zgodnie z planem pracy przyjętym przez Radę Gminy Komisja odbyła pięć posiedzeń.
Przedmiotem obrad Komisji  było:
- analiza projektu budżetu gminy na 2004 r. oraz opracowanie opinii
- wydanie opinii w sprawie wynajmu  mieszkań,
- analiza realizacji uchwał i wniosków
- analiza materiałów przetargowych
- analiza projektu budżetu gminy na 2005 r.
- opracowanie opinii dotyczącej wstępnego projektu Panu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013
- sprawy bieżące.

Wypracowane wnioski  podczas posiedzeń  przedstawiane były na sesjach Rady Gminy. Dotyczyły one :
1.Opinii o projekcie budżetu gminy na 2004 r.
2.Opinii  w sprawie wynajmu lokali mieszkalnych.
3.Zabezpieczenia  z wolnych środków kwoty 5 tys.  na dowóz dzieci na basen
   i zawody sportowe,
4.Przedłożenia Komisji Budżetowej wykonania budżetu za 2003 r. i planu
   jednostkowego wydatków na 2004 r. poszczególnych szkól, łącznie
    z "zerówkami'.
5.Wszczecia jak najszybciej procedury przetargowej na budowę sali sportowej
   w Baryczy
6. Ponownie wystąpić do  Powiatu o remont drogi powiatowej Barycz-Barycz
    Góra .
7. Zaopiniowanie projektu Planu Rozwoju Lokalnego.
8.  Wypracowanie opinii o projekcie budżetu Gminy na 2005 r.
   
   Załącznik Nr 5
   do Uchwały Nr XXIV/150/05
   Rady Gminy Domaradz
   z dnia  8 kwietnia  2005 r.
Sprawozdanie z działalności za 2004 r.
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego

  W 2004 r. Komisja pracowała w oparciu o plan pracy przyjęty przez Radę Gminy w dniu  9 lutego  2004 r.
  Na posiedzeniu w dniu  5 stycznia 2004 r.  dokonano analizy projektu budżetu gminy na 2004 r. i wypracowano opinię.  Ustalony został plan pracy na rok bieżący oraz  dokonano podsumowania działalności za rok 2003. Plan oraz sprawozdanie zostało przedstawione podczas XIV sesji Rady Gminy .
   W drugim kwartale  odbyło się posiedzenie w dniu 7 maja. Porządek posiedzenia   został ustalony zgodnie z planem pracy. Nie  dokonano kontroli dróg i mostów gminnych. Natomiast sprawy z  zakres remontów dróg gminnych, drogi powiatowej Domaradz -Przysietnica oraz mostów zostały omówione na tym  posiedzeniu. 
  W dniu 2 czerwca na posiedzeniu dokonano analizy fragmentów projektu budowy kanalizacji w Domaradzu  oraz przeprowadzono wizję lokalną i rozmowę z właścicielem działki na której planowana jest budowa  kolektora
w centrum Domaradza. Ustalenia zostały przedstawione na sesji Rady Gminy.
Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy. 
- bieżącego wykonania budżetu gminy
Wypracowane w roku bieżącym wnioski dotyczyły:
1.Poczynić starania ze Starostwem Powiatowym o zabezpieczenie środków na remont odcinka drogi powiatowej 800m  na 1 km drogi Domaradz-Przysietnica.
2. Wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych o czyszczenie rowów na odcinku Przysietnica -Leśniczówka i na odcinku 7-go km. drogi tj. koło Ośrodka zdrowia oraz przebudowa przepustu przy drodze powiatowej. Czyszczenie rowów przy drodze powiatowej Barycz-Niebylec od przystanku Barycz-Góra w kierunku Gwoźnicy.
3. Dokonać podziału wolnych środków i przydzielić do działu transport w zakresie remontu dróg.
4. Ponowić wniosek do Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Sanoku w sprawie uregulowania potoku Golcówka przy drodze Zagrabina i zabezpieczenia brzegu.
5.ustalic odpowiednie osoby za utrzymanie porządku przy kontenerach i przystankach na terenie gminy.
 

6. Wystąpić do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Rzeszowie w sprawie usunięcia wyrwy w drodze wojewódzkiej obok W.Więcha na Porębach oraz odkrzaczania na łuku obok kościoła w Zatylu.
7. Kontynuować prace związane z ukończeniem budowy oświetlenia w Domaradzu.
8. Przyśpieszyć wykonywanie remontów dróg gminnych w ramach posiadanych środków w sołectwach.
9. Przyśpieszyć realizację wniosku z sesji Rady Gminy "wystąpić do Starostwa Powiatowego w Brzozowie o wydanie pozwolenia na budowę zbiorników przeciwpożarowych na działkach Nr 4909 w Golcowej i Nr 5977,6042 i 6043 w Domaradzu".


 

powrot
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 15 lipca 2024r. 01:46:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.