URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zmiany w budżecie gminy

Uchwała Nr XXIX/ 184/05  
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych tekst jednolity z 2003 Dz.U.Nr 15 poz. 148 z późn.zm.   
 
Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :   

§  1

W związku z:
-  Porozumieniem Nr 3890 z dnia 26 sierpnia 2005 w sprawie
  udzielenia dotacji celowej na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem   
  państwa w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa
  Priorytet I na rozwój bibliotek zawartym z Ministrem Kultury
- Otrzymane środki na System Informatyczny POMOST dla GOPS.
- Porozumieniem z Gminą Niebylec w sprawie przekazania środków finansowych na realizację zadania własnego związanego z prowadzeniem przedszkoli .

1.  Zwiększyć dochody budżetu gminy  o kwotę   37 618,00 złotych

Dz.  700   Gospodarka mieszkaniowa   15 343,00 zł
    - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych    15 343,00 zł
Dz.  756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznychi od innych
jednostek  nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 3 699,00 zł 
    -  Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  3 699,00 zł
Dz..801    Oświata i wychowanie    4 326,00 zł
    - dotacja dla przedszkola niepublicznego na podstawie
  porozumienia z gminą Niebylec    4 326,00 zł
Dz.  852   Pomoc społeczna 2 000,00 zł
   - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących   2 000,00 zł 
Dz.  921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    12 250,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
    bieżące realizowane przez gminę. 12 250,00 zł

2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę  77 105,00 zł.

Dz.  600    Transport i łączność    10 000,00 zł
Rozdział   60016   Drogi publiczne gminne  10 000,00 zł
   Wydatki bieżące 10 000,00 zł
Dz.  801    Oświata i wychowanie 49 156,00 zł
Rozdział   80101  Szkoły podstawowe  33 090,00 zł
  Wydatki bieżące  33 090,00 zł
Rozdział   80110  Gimnazja  11 740,00 zł
Wydatki bieżące   11 740,00 zł 
Rozdział   80104  Przedszkola 4 326,00 zł
  Wydatki bieżące    4 326,00 zł
  W tym:
  Dotacja   4 326,00 zł 
  (dla Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP)

Dz. 851   Ochrona zdrowia  3 699,00 zł   
Rozdział   85154   Przeciwdzialanie alkoholizmowi   3 699,00 zł
  Wydatki bieżące    3 699,00 zł

Dz.  852   Pomoc społeczna    2 000,00 zł
Rozdział   85295   Pozostała działalność    2 000,00 zł
   Wydatki bieżące   2 000,00 zł

Dz.  921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    12 250,00 zł
Rozdział  92116  Biblioteki   12 250,00 zł
    Wydatki bieżące    12 250,00 zł
W tym:
Dotacja  12 250,00 zł

3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę  184 060,00 zł.

Dz.  600    Transport i łączność   126 060,00 zł
Rozdział   60078  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 126 060,00 zł
   Wydatki bieżące 41 470,00 zł
   Wydatki majątkowe    84 590,00 zł


Dz.  900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 58 000,00 zł
Rozdział  90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód    58 000,00 zł
Wydatki majątkowe  58 000,00 zł

§  2


W związku ze zmniejszeniem wydatków w § 1 zmniejsza się kredyt długoterminowy.

1. §  952  Przychody z zaciągniętych  pożyczek i kredytów
  na rynku krajowym  144 573,00 zł


§ 3


1. Dokonać przeniesień wydatków budżetowych:

Dział   Rozdział    Treść   Zwiększenia    Zmniejszenia
  
700  Gospodarka mieszkaniowa   5 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   5 000
    Wydatki majątkowe  5 000   

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
  przeciwpożarowa    1 000
   75412 Ochotnicze straże pożarne  1 000
  Wydatki bieżące  1 000

801  Oświata i wychowanie    4 000
    80101  Szkoły podstawowe    4 000
    Wydatki bieżące  4 000
   
 851    Ochrona zdrowia  1 500    1 500
    85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 1 500    1 500
   Wydatki bieżące   1 500    1 500
    W tym:
    Dotacja  1 500 
 

§ 4

  
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 20 kwietnia 2024r. 05:10:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.