URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Szczegółowe zasady utrzymania czystości

Uchwała Nr XXIII/134/05
Rady Gminy Domaradz
z dnia 06 stycznia 2005 r.


w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaradz

 


Na podstawie art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zmianami) oraz art. 4 pkt. 1-5 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132 poz. 622, z późn. zmianami) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie

Rada Gminy Domaradz
uchwala co następuje:


§ 1

Ustala się szczegółowe zasady utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Domaradz w formie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaradz" stanowiącego załącznik Nr 1 uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXV/141/97 Rady Gminy Domaradz z dnia 28 listopada 1997 roku
w sprawie "Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy".

 

   
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/134/05
Rady Gminy Domaradz
z dnia 6 stycznia 2005 r.


REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY DOMARADZ

Rozdział l
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin ustala:
1. szczegółowe wymagania i warunki utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się w gminie.
2. sposób obliczania górnej stawki opłat z tytułu świadczonych usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 2

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie u.c.p. - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132 poz. 622, z późn. zmianami),
2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628, z późn. zmianami),
3) ustawie prawo wodne - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z późn. zmianami),
4) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy o odpadach)
5) odpadach komunalnych drobnych - należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu ustawy o odpadach, które ze względu na swoje rozmiary i masę mogą być zbierane w pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości,
6) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane w pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości,
7) nieczystościach płynnych - należy przez to rozumieć ścieki i odpady płynne powstające w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, a także pomieszczeniach użytkowanych na cele biurowe lub socjalne przez wytwarzającego odpady, w tym nieczystości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych,
8) odpadach roślinnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w wyniku pielęgnacji i uprawiania publicznych i prywatnych terenów zieleni oraz gromadzone selektywnie odpady pochodzenia roślinnego z targowisk i cmentarzy,
9) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza (zgodnie z art. 4 pkt. 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002, z późn. zmianami)
10) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta koniowate - zwierzęta gatunków: koń lub osioł; bydło - zwierzęta gatunków: bydło domowe oraz bawoły; jeleniowate - zwierzęta gatunków: jeleń lub daniel utrzymywane w warunkach fermowych, w celu pozyskania mięsa i skór; drób, świnie, owce, kozy, pszczoły, zwierzęta futerkowe (zgodnie z art. 2 ust. l pkt. 15 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - Dz. U. z 2002 r. Nr 207 poz. 1762, z późn. zmianami)
11) przedsiębiorstwie wywozowym - należy przez to rozumieć gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorstwo upoważnione, w rozumieniu przepisów ustawy u.c.p. i ustawy o odpadach do świadczenia usług w zakresie odbierania oraz transportu odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
12) pojemnikach na odpady - należy przez to rozumieć urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych, takie jak:
- kontenery,
- kubły,
- kosze uliczne,
- szczelne worki z folii PE.
13) surowcach wtórnych - należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów komunalnych materiały nadające się do gospodarczego ich wykorzystania. Należą do nich: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale itp.
2. Pojęcia inne od zdefiniowanych w ust. l pkt. 4 - 13, są zgodne z przepisami ustaw, o których mowa w ust. l pkt. 1-3.

§ 3

Regulamin obowiązuje:
1. właścicieli nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością),
2. kierowników budów,
3. jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,
4. wszystkich korzystających z terenów, do których tytuł prawny ma gmina.


Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach

§ 4

1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania na jej terenie czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego.
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywania czystości i porządku, przez cały rok, również na chodniku bezpośrednio przylegającym do danej nieruchomości.
3. Właściciele nieruchomości lub inne podmioty wskazane ustawą u.c.p. zobowiązani są także w okresie zimowym do usuwania na bieżąco sopli i nawisów śniegu z dachu, stwarzających zagrożenie dla przechodniów.
4. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy także innych części nieruchomości służących do użytku publicznego.

§ 5

1. Obowiązek utrzymywania czystości i porządku przyległego do nieruchomości chodnika w okresie zimowym powinien być realizowany przez:
a. odgarnięcie śniegu lub lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów,
b. podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym piasek, popiół lub inne materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.
2. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.
3. Zanieczyszczenia uprzątnięte z chodników powinny być gromadzone w pojemnikach na odpady, z zachowaniem postanowień § 6.

§ 6

1. Właściciele nieruchomości służących do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu.
2. Obowiązek określony w ust. l dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58 poz. 515, z późn. zmianami) oraz, w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, przedsiębiorców korzystających z takich przystanków.
3. Właściciele nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe zobowiązani są do ustawienia odpowiedniej ilości urządzeń do gromadzenia odpadów, niezwłocznego usuwania odpadów, do doprowadzenia terenu po zakończeniu imprezy do pierwotnego stanu.

§ 7

Poza myjniami i warsztatami naprawczymi:
1. Mycie samochodów może odbywać się jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki nie mogą być bezpośrednio  odprowadzane  do zbiorników wodnych i gminnej sieci kanalizacyjnej.
2. Zakazuje się mycia pojazdów na brzegach rzek i innych cieków wodnych.
3. Dopuszcza się doraźne naprawy i regulacje własnych pojazdów samochodowych, pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.
4. Zabrania się prowadzenia napraw blacharsko - lakierniczych.


Rozdział 3
Gromadzenie odpadów stałych i płynnych oraz ich usuwanie

§ 8

1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości powinny być gromadzone w urządzeniach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie, natomiast nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, z późń. zmianami).
2. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, oraz inne odpady z działalności gospodarczej (rozumianej zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej - Dz. U. z 1999 r. Nr 101 poz. 1178, z późn. zmianami) nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy ustawy o odpadach.
3. Powstające na terenie nieruchomości odpady inne niż komunalne (odpady z działalności gospodarczej, pochodzące z obiektów użyteczności publicznej, niebezpieczne, grożące skażeniem oraz inne szczególnie szkodliwe dla środowiska) podlegają obowiązkowi oddzielnego gromadzenia, odbioru i unieszkodliwiania według zasad i wymagań określonych przez odrębne przepisy.

§ 9

1. Odpady komunalne drobne powinny być gromadzone w pojemnikach określonych w § 2 ust. 1, pkt. 12.
2. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości,
3. Odpady budowlane (poremontowe) - zbierane do pojemników kontenerowych dostarczanych na zgłoszenie.
4. Oznakowanie pojemników, o których mowa w pkt. l powinno być trwałe i zawierać co najmniej:
a. nazwy i rysunki odpadów dopuszczonych do zbierania w pojemniku,
b. nazwę i numer telefonu przedsiębiorstwa wywozowego.

§ 10

1. Pojemniki należy umieszczać:
1) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, z późń. zmianami), w granicach nieruchomości w miejscu:
a) trwale oznaczonym,
b) posiadającym równą i utwardzoną nawierzchnię, zabezpieczoną przed zbieraniem się wody i błota,
c) łatwo dostępnym dla ich użytkowników i dla pracowników przedsiębiorstwa wywozowego
2) w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać miejsce umieszczania pojemników w czystości i porządku.
3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca umieszczania pojemników ponosi właściciel nieruchomości.

§ 11

1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek:
1) wyposażyć nieruchomość w pojemniki, o których mowa w § 9, poprzez zakup,
    wydzierżawienie od przedsiębiorstwa wywozowego lub gminy lub w inny sposób
    ustalony w drodze umowy z przedsiębiorstwem wywozowym;
2) utrzymywać pojemniki w stanie porządkowym, sanitarnym i technicznym,
   umożliwiającym korzystanie z nich bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla   
   zdrowia użytkowników.

§ 12

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić pracownikom przedsiębiorstwa wywozowego dostęp do pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpadów, w sposób umożliwiający opróżnienie pojemników bez narażenia na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.
2. Obowiązki określone w ust. l dotyczą także dostępu do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości płynnych.

§ 13

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić taką częstotliwość opróżniania pojemników, kontenerów, czy worków na śmieci, aby w gromadzonych odpadach komunalnych nie nastąpił rozkład substancji. Opróżnianie pojemników winno następować po ich napełnieniu, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. W przypadku gromadzenia odpadów komunalnych w oznakowanych workach ustala się podstawową normę 3 worków o pojemności 120 L/osobę/rok.
2. W przypadku potrzeby wywozu dodatkowej ilości odpadów komunalnych należy zakupić od podmiotu uprawnionego do ich wywozu worki w niezbędnej ilości lub zamówić większą ilość innych pojemników albo zwiększyć częstotliwość ich wywozu.
3. Przedsiębiorstwo wywozowe ustali terminowy plan wywozów powiadamiając o tym właścicieli nieruchomości.
4. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione. Usuwanie powinno odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w roku w terminach określonych w Komunikacie Wójta Gminy lub w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym albo podmiotem prowadzącym zakład ich utylizacji.
5. Powstające na terenie nieruchomości odpady zielone należy gromadzić w pojemnikach  określonych w niniejszym regulaminie. Z obowiązku tego zwolnieni są właściciele nieruchomości dokonujący kompostowania we własnym zakresie, z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych.
6. Odpady budowlane (poremontowe) odbierane będą na zgłoszenie przedsiębiorstwu wywozowemu.

§ 14

1. Nieczystości płynne muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiorników, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
2. Częstotliwość wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników ustala właściciel nieruchomości z przedsiębiorcą dokonującym wywozu.
3. Właściciele nieruchomości, gdzie nie ma możliwości podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe, tj. urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości płynnych w miejscu ich powstawania lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.
4. Zbiornik bezodpływowy należy wykonać jako konstrukcję szczelną: dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości oraz odpowietrzenie.
5. Właściciele nieruchomości mają zapewnić systematyczny wywóz nieczystości płynnych. Każdorazowe przyjęcie nieczystości płynnych należy udokumentować umową i dowodem opłaty i udostępnić je w przypadku kontroli odpowiednim organom kontrolującym.
6. Zabrania się odprowadzania wody zużytej na cele bytowe i gospodarcze, ciekłych odchodów zwierzęcych z gnojówki, kompostowni, silosów, ścieków z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi oraz ścieków przemysłowych do rzek, potoków, rowów, do gleb lub ziemi oraz na grunty sąsiednie.

§ 15

Właściciel nieruchomości na której mieszkają lub przebywają ludzie ma obowiązek przyłączenia jej bez zbędnej zwłoki do istniejącej kanalizacji sanitarnej nie później niż w ciągu 6-ciu miesięcy od dnia przekazania nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej do eksploatacji.

§ 16

Właściciel nieruchomości, który do oczyszczania pochodzących z jej terenu nieczystości płynnych zastosował lokalne urządzenia oczyszczające o potwierdzonej odpowiednimi atestami skuteczności działania może dla spełnienia wymogu udokumentowania legalnego usunięcia odpadów, o których mowa  w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedstawić pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie oczyszczonych w takim urządzeniu nieczystości płynnych bądź jeżeli uzyskanie takiego pozwolenia nie jest wymagane, oficjalne świadectwa jakości eksploatowanych urządzeń lub opinię biegłego tę jakość stwierdzającą.

§ 17

1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej.
2. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych.
3. Zabrania się spalania odpadów komunalnych z wyłączeniem zgrabionych traw i liści. Spalanie zgrabionych traw i liści winno odbywać się w sposób nienaruszający przepisy przeciwpożarowe.
4. Obowiązki określone w ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, ustawianych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.

§ 18

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania w należytym stanie terenów zielonych wchodzących w skład ich nieruchomości przez:
- koszenie trawników,
- usuwanie chwastów, zeschłej i skoszonej trawy,
- usuwanie innych nieczystości.
2. Właściciele nieruchomości winni dążyć do utrzymywania w należytym stanie technicznym i estetycznym ogrodzenia i wejścia na teren nieruchomości poprzez bieżącą naprawę ogrodzeń i wejść, ich modernizację i odnawianie. Są również zobowiązani do uzupełniania i utrzymywania w należytym stanie techniczno-estetycznym tabliczek numerów budynków oraz samego budynku.

§ 19

1. Surowce wtórne mieszkańcy mogą samodzielnie dostarczać do punktów zbiórki tych odpadów zorganizowanych przez różne podmioty gospodarcze na terenie gminy.
2. W celu zagospodarowania możliwie największej ilości surowców wtórnych, przedsiębiorstwo wywozowe w porozumieniu z właścicielem nieruchomości, mogą ustawiać specjalne pojemniki w odpowiednim kolorze z napisem, przeznaczone do selektywnej zbiórki surowców wtórnych wg rodzajów. Częstotliwość wywozu surowców wtórnych jest uzależniona od napełniania tych pojemników.
3. Gospodarstwa domowe mogą zostać wyposażone w kolorowe worki foliowe, w których mieszkańcy są zobowiązani segregować odpady wg rodzajów. Odbiór worków odbywać się będzie wg ustalonego harmonogramu lub po uprzednim powiadomieniu użytkowników o odbiorze przez przedsiębiorstwo wywozowe.
4. Punkty zbiórki surowców wtórnych wyposażone są w pojemniki:
1) białe - na szkło opakowaniowe białe,
2) zielone - na szkło opakowaniowe kolorowe,
3) żółte - na opakowania z plastiku i PET,
4) niebieskie - na makulaturę,
5) czerwone - na metale,
6) brązowe - na odpady organiczne.
 

Rozdział 4
Rozliczanie usług w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi oraz sposób określania górnej stawki opłaty
z tytułu świadczenia tych usług

§ 20

Rada Gminy może ustalić w drodze odrębnej uchwały, górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych, pobierane przez przedsiębiorstwa wywozowe.

§ 21

1. Liczbę i wielkość pojemników, stanowiących wyposażenie nieruchomości, musi zapewniać dwutygodniowe składowanie odpadów i być adekwatna do liczby mieszkańców oraz odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Ustala się normatywną ilość stałych odpadów komunalnych produkowaną przez jedną osobę w gospodarstwie domowym w ciągu miesiąca na poziomie 30 litrów jako ilość podstawową.
3. Normatywną ilość odpadów komunalnych płynnych wylicza się według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70). 

§ 22

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy z przedsiębiorstwem
    wywozowym w zakresie wywozu odpadów stałych i płynnych.
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uzyskania, przechowywania i okazywania,
   na zasadach określonych w ustawie u.c.p., dowodów usunięcia odpadów komunalnych oraz
   dowodów opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych, w sposób zgodny
   z postanowieniami Regulaminu.
3. Dopuszcza się okazanie na żądanie wójta lub osób przez niego upoważnionych dowodów
    opłacania za składowanie odpadów na składowisku odpadów komunalnych.
4. Dowody, o których mowa w pkt. 2 i 3 właściciel nieruchomości obowiązany jest
    przechowywać przez okres 2 lat.
5. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje korzystania z usług,
    o których mowa w pkt. 2, obowiązki te przejmuje gmina w trybie wykonania zastępczego
    pobierając opłatę na podstawie ceny wolnorynkowej za daną usługę.
6. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do udzielania przedsiębiorstwu wywozowemu
    informacji niezbędnych dla ustalenia treści umowy na odbieranie odpadów w sposób
    zgodny z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie.

§ 23

1. Stawki opłat za odbieranie odpadów wielkogabarytowych ustalane są ryczałtowo w ramach opłat za odpady zmieszane, na podstawie umowy z przedsiębiorstwem wywozowym.
2. Stawki opłat za odbieranie odpadów budowlanych (poremontowych) są określane i pobierane na podstawie odrębnej umowy z przedsiębiorstwem wywozowym.

Rozdział 5
Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

§ 24

1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego.
2. Zakazuje się postępowania ze zwierzętami w sposób niehumanitarny, jak bicie, głodzenie, okaleczanie, porzucanie, itp.

§ 25

1. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
2. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp.
3. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.
4. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki lub obiektu).

§ 26

1. W zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich psy bez dozoru nie mogą przebywać poza terenem nieruchomości.
2. Nieruchomość powinna być oznakowana przy wejściu do niej odpowiednią tabliczką np.: "Uwaga! Pies!" lub "Uwaga! Zły pies".
3. Właściciel utrzymujący psa winien stosować zabezpieczenia przeciwdziałające niekontrolowanemu wyjściu psa poza granice pilnowanej nieruchomości.

§ 27

1. Do obowiązków właścicieli psów należy bez wezwania:
1) zgłoszenie psa w Urzędzie Gminy w Domaradzu i opłacanie podatku od posiadanych
psów,
2) poddawanie obowiązkowym szczepieniom psy, które ukończyły dwa miesiące życia -
    raz w roku kalendarzowym,
2. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt.
3. W przypadku pogryzienia przez psa poszkodowany powinien niezwłocznie udać się do lekarza pierwszego kontaktu, a właściciel psa zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii i zastosować się do zaleceń służb weterynaryjnych.

§ 28

Właściciele psów uznanych za agresywne według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77 poz. 687) zobowiązani są uzyskać zezwolenie na ich utrzymywanie.


Rozdział 6
Warunki i wymagania dla utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach gminy wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 29

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie.
2. Zabrania się wyprowadzania zwierząt gospodarskich na wypas, wybieg na tereny przeznaczone do użytku publicznego.
3. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić:
1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszego Regulaminu i nie powodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
2) nie powodowanie przez prowadzoną hodowlę, wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odory, czy podobne,
3) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno - weterynaryjnych.
§ 30
Padłe sztuki dużych zwierząt gospodarskich usuwane będą przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej S.A. w Brzozowie na koszt gminy.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 31

Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów niniejszego regulaminu pełnią: Wójt Gminy Domaradz, Policja, służby sanitarne. Wykonanie tych obowiązków podlega egzekucji administracyjnej.

§ 32

Właściciele nieruchomości mają obowiązek zawarcia pierwszych umów, o których mowa w § 22 pkt. 1 w terminie do 1 miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu.

§ 33

Naruszenie obowiązków zawartych w niniejszym Regulaminie podlega postępowaniu w sprawach o wykroczenia i zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy u.c.p., a prace zostaną wykonane w trybie wykonania zastępczego.

§ 34

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem stosuje się ustawy: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o ochronie zwierząt, o odpadach, prawo ochrony środowiska.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 17 lipca 2024r. 14:23:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.