URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Dofinansowanie opłat na kształcenie dla nauczycieli

Uchwała Nr XXV/156/05
Rady Gminy Domaradz
z dnia 29 kwietnia 2005r.

w sprawie ustalenia w 2005 roku maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli , oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem  prowadzącym jest Gmina Domaradz.


   Na podstawie  art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591
z 2001 r. z póż. zm.) oraz art.91 d, pkt. 1, art.70 a ustawy  z dnia 26 stycznia  1982 r. Karta Nauczyciela tekst jednolity : (Dz.U.z 2003 r.  Nr 118, poz. 1112, z póżn. zm.)  i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu  z dnia 29.03.2002 r. w sprawie  sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia  zawodowego  dofinansowywanych  ze środków wyodrębnionych w budżetach  organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. z 2002 r., Nr 46, poz.430)

Rada Gminy uchwala
co następuje:

  § 1

W 2005 roku dofinansowaniem obejmuje się następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli:
1.Szkolenia rad pedagogicznych i dyrektorów,
2.Studia licencjackie  dla  nauczycieli z wykształceniem magisterskim
3.Studia magisterskie uzupełniające
4.Studia podyplomowe,
5.Kursy kwalifikacyjne,
6.Wszystkie  formy  doskonalenia  zawodowego  w  zakresie  języków  obcych
  

    § 2

1.Na szkolenie rad pedagogicznych i dyrektorów szkół w 2005 r. przeznacza się maksymalnie   5000,00 PLN .
2.Maksymalna kwota dofinansowania w 2005 r. do czesnego za jeden semestr kształcenia 
 prowadzonego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia wynosi nie więcej niż  70 % opłaty   ustalonej przez jednostkę szkolącą.

  § 3

1.Ustala się specjalności, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2005 r: języki obce,  organizacje i zarządzanie, matematyka, oligofrenopedagogika, plastyka, muzyka, geografia,  informatyka, wychowanie fizyczne, język polski,  wos , technika ,  bibliotekoznawstwo  i  informacja  naukowa
a w szczególnie uzasadnionych  przypadkach wynikających z wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli,  można dofinansować  inne specjalności.
2.Ustala się tematykę szkoleń rad pedagogicznych i dyrektorów szkół :
   a)"Wewnętrzne  mierzenie jakości pracy szkoły z opracowaniem raportu"
   b)"Wykorzystanie wyników egzaminu zewnętrznego  dla podwyższenia  jakości    pracy   szkoły"
   c)"Metody rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych"
   d)"Gry i zabawy  jako środek przeciw agresji"
dopuszczając jednocześnie szkolenia na inne tematy zgłoszone przez rady pedagogiczne związane ze statutową działalności szkoły.

§ 4

   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

  § 5


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 28 maja 2024r. 06:42:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.