URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Pomoc materialna dla uczniów

UCHWAŁA  Nr XXV/ 161/05
RADY   GMINY   DOMARADZ  
z dnia  20 maja  2005 r.


w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.5 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.Nr 281,poz.2781)

Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje:

§ 1

Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów .

Rozdział I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 2

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1) ustawie należy rozumieć przez to ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 roku Nr 256 poz.2572z póżn. zm.).
  2) szkole - należy rozumieć przez to szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkół publicznych,
  3) kolegiach - należy rozumieć przez to publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych i kolegia pracowników służb społecznych,
  4) ośrodkach - należy rozumieć przez to publiczne i niepubliczne ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży , o których mowa w art.16 ust.7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego lub nauki,
  5) uczniu - należy rozumieć przez to także słuchaczy kolegiów  i wychowanków ośrodków zamieszkałych na terenie gminy Domaradz,
  6) dyrektorze - należy rozumieć przez to dyrektora szkoły a także dyrektora kolegium i ośrodka,  do którego uczęszcza uczeń,
  7) podmiocie uprawnionym do składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej - należy rozumieć przez to odpowiednio rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia lub dyrektora,
  8) maksymalnym miesięcznym stypendium szkolnym - należy rozumieć przez to 200 % kwoty,  o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
  9) minimalnym miesięcznym stypendium szkolnym - należy rozumieć przez to 80 % kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
  10) dochodzie uprawniającym do przyznania stypendium szkolnego - należy rozumieć przez to kwotę , o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz.593 ze zm.)
  11) innych okolicznościach -  należy rozumieć przez to występujące w rodzinie bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, niepełność rodziny,
  12) wnioskodawcy - należy rozumieć przez to podmiot uprawniony do składania wniosku o przyznanie pomocy materialnej, który złożył wniosek,
  13) zdarzeniu losowym - należy rozumieć przez to nagłe wystąpienie  okoliczności powodujących przejściowo trudną sytuację materialną ucznia lub klęski żywiołowej,
  14) pełna kwota zasiłku losowego - należy rozumieć przez to pięciokrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
  15) stypendyście - należy rozumieć przez to ucznia, któremu przyznano stypendium szkolne lub zasiłek szkolny.

Rozdział II

SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI MATERIALNEJ UCZNIÓW I ICH RODZIN ORAZ INNYCH OKOLICZNOŚCI

§ 3

1. Stypendium szkolne może być przyznane w zależności od sytuacji materialnej ucznia, oraz innych okoliczności, w pełnej lub częściowej wysokości.
2. Stypendium szkolne w pełnej wysokości wynosi 100 % maksymalnego miesięcznego stypendium szkolnego.
3. Stypendium szkolne w częściowej wysokości stanowi od 40 do 80 % stypendium w pełnej wysokości.
4. W przypadku, kiedy uczeń pobiera inne stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych wysokość przyznanego stypendium szkolnego stanowi różnicę pomiędzy miesięczną wysokością ustaloną w sposób określony w ust. 2 lub 3, a sumą miesięcznych wysokości innych pobieranych stypendiów o charakterze socjalnym.

Rozdział III

FORMY W JAKICH UDZIELA SIĘ STYPENDIUM SZKOLNE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY

  § 4

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie lub w formach pożądanych przez wnioskodawcę, po uwzględnieniu opinii dyrektora, o której mowa w art. 90 n ust.2 pkt.1 ustawy.

    § 5

Opinia dyrektora powinna określać szczegółowo formy pomocy materialnej :
- rodzaj zajęć edukacyjnych organizowanych w szkole i koszt udziału w nich,
- rodzaj zajęć edukacyjnych organizowanych poza szkołą i ich organizatora a także szacunkowy koszt udziału w nich
- wskazać nazwę rzeczy o charakterze edukacyjnym będących przedmiotem pomocy w szczególności tytuły podręczników, słowników, itp.
ze szczególnym uwzględnieniem rzeczywistych indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia danej szkoły w tym zakresie.

   § 6

Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, może dotyczyć zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym wyrównawczych o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym lub turystyczno-krajoznawczym, kursów językowych, ćwiczeń dla dyslektyków, dysgrafików  organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe oraz inne placówki, które prowadzą statutową działalność w tym zakresie.

§ 7

Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym może dotyczyć zakupu podręczników do nauki, słowników ,encyklopedii stroju sportowego,  oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym w szkole do której uczęszcza uczeń .

  § 8

Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania może dotyczyć  zakwaterowania w internacie, bursie lub stancji,  zakupu posiłków, dojazdów do szkół środkami komunikacji zbiorowej .

  § 9

Stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego może być przyznane wyłącznie w sytuacji, kiedy przyznanie stypendium szkolnego w  formach określonych w § 6-8  nie jest możliwe lub nie jest celowe.

§  10

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach równocześnie.

Rozdział IV

 TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 11

1. Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek złożony przez:
a) rodziców ucznia
b) pełnoletniego ucznia
c) dyrektora
lub z urzędu.

2. Jeżeli wnioskodawcami  są rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub jeżeli stypendium przyznaje się z urzędu, to przed  przyznaniem stypendium szkolnego zasięga się opinii dyrektora.

3. Wniosek, o którym mowa w ust.1wraz z kompletem załączników i opinią dyrektora wystawioną zgodnie z treścią § 5 składa się w Urzędzie Gminy w Domaradzu w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

5. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust.2.

§ 12

1. Stypendium szkolne przyznaje wójt gminy Domaradz, w formie decyzji administracyjnej.
2. W decyzji administracyjnej określa się wysokość stypendium szkolnego (miesięcznie oraz za cały rok szkolny), jego formy oraz okres, na który stypendium jest przyznane, a także pouczenie o obowiązku poinformowania wójta Gminy Domaradz o ustaniu przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium szkolnego

§ 13

Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

§ 14

1. Stypendium szkolne przyznane w formach, o których mowa w Rozdziale III § 6-8 regulaminu udziela się poprzez refundację poniesionych kosztów.
2.  Refundacji dokonuje się w 3 ratach:
- pierwsza rata za okres od 01 stycznia do 31 marca w terminie od 25 marca - 10 kwietnia
- druga rata za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca w terminie od 25 czerwca do 10 lipca
    trzecia rata za okres od 1 września do 31 grudnia w terminie od 15 - 31 grudnia. na
    podstawie przedłożonych faktur VAT, rachunków lub innych dowodów poniesienia
    kosztów.

3. Refundacja może być dokonana w sposób uzgodniony z wnioskodawcą gotówką w kasie lub przelewem na wskazane konto bankowe .

4. Refundacja kosztów wyszczególnionych w dokumentach o których mowa w ust. 2 zostanie dokonana,  jeżeli spełniają one następujące warunki:
  a) dotyczą okresu na jaki przyznane jest stypendium,
  b) są zgodne z formami określonymi w decyzji o której mowa w § 12 ust. 1,
  c) ceny przyjęte w dokumentach o których mowa w ust. 2 są racjonalne.

5. Refundacji, o której mowa w ust. 1 dokonuje się do wysokości stypendium szkolnego określonego w decyzji o której mowa w § 12 ust. 1

§ 15

Stypendium szkolne przyznane w formie świadczenia pieniężnego wypłaca się w dwóch transzach, pierwsza - do końca kwietnia , za okres od stycznia do czerwca, a druga - do końca października, za okres od września do grudnia w sposób uzgodniony z wnioskodawcą poprzez wypłatę w kasie, przelew bankowy .

§ 16

1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego .

2. Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor są obowiązani niezwłocznie powiadomić wójta gminy Domaradz o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Rozdział V

 TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO
W ZALEŻNOŚCI OD ZDARZENIA LOSOWEGO.

§ 17

1. Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek złożony przez uprawnionych do składania wniosków w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, z tym, że w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny nie należy załączać do niego zaświadczeń o wysokości dochodów, ani zaświadczeń o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej.

§ 18

1. Zasiłek szkolny przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w formie decyzji administracyjnej.

2. W decyzji administracyjnej określa się wysokość zasiłku szkolnego i jego formy.

  § 19

1. Zasiłek szkolny może być przyznany w zależności od sytuacji losowej w pełnej lub częściowej kwocie.

2. Zasiłek szkolny w częściowej kwocie stanowi od 40 do 80 % zasiłku szkolnego w pełnej wysokości.

3. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

§ 20

1. Zasiłek szkolny przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej, wypłaca się jednorazowo do końca kwietnia, jeżeli decyzja, o której mowa w § 18 ust. 1 regulaminu wydana została do tego dnia lub do końca października, jeżeli decyzja,  o której mowa w § 18 ust. 1 wydana została do tego dnia.

2. Zasiłek szkolny realizuje się poprzez refundację poniesionych kosztów.

3. Warunkiem realizacji zasiłku szkolnego, jest przedłożenie w terminach o których mowa w ust. 1 faktur VAT, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających dokonanie wydatku.

4. Przepisy §14 ust.3 - 4  stosuje się odpowiednio.

5. Refundacji dokonuje się do wysokości zasiłku szkolnego określonego w decyzji administracyjnej o której mowa w § 18 ust. 1.

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 22

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
2. Przepisy uchwały mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2005 r.

 Przewodniczący Rady Gminy
Jan Kędra
 Załącznik Nr 1
do Regulaminu

WNIOSEK
O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM
1.Imię i nazwisko wnioskodawcy:............................................................................................
   adres zamieszkania wnioskodawcy :....................................................................................
   adres stałego zameldowania wnioskodawcy: .......................................................................
1. Imię i nazwisko ucznia: """"""""""""""""""""""""""..
    Data i miejsce urodzenia ucznia  """""""""""""".................................
    Imię i nazwisko matki ucznia:""""""""""""""""""""""""
    Imię i nazwisko ojca ucznia: """""""""""""""""""""""".
2. Miejsce zamieszkania ucznia: """""""""""""""""""""""...
"""""""""""""""""""""""""""""""""""".
3. Nazwa i adres szkoły (kolegium, ośrodka) do której uczeń uczęszcza: """"""..
    """""""""""""""""""""""""""""""""""".
    klasa........................................................................................................................................

4. Wnioskuję o przyznanie  :
 a) stypendium szkolnego
 b) zasiłku szkolnego
5. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej  :

Lp. Rodzaj formy stypendium Opis Koszty w zł
1. pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych organizowanych w szkole
(opisać rodzaj zajęć oraz wskazać szkołę, która je realizuje)


2. pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych organizowanych poza szkołą
(opisać rodzaj zajęć oraz wskazać ich organizatora)


3. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym
(wskazać nazwę rzeczy, będących przedmiotem pomocy)


 
4. pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem    zamieszkania
(wskazać rodzaj kosztów oraz miejsce ich ponoszenia)


5.  RAZEM:

6. Informacja o sytuacji rodziny ucznia.
    W rodzinie ucznia występuje :
 a) bezrobocie
 b) niepełnosprawność
 c) ciężka lub długotrwała choroba
 d) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 e) alkoholizm
 f) narkomania
 g) niepełna rodzina
7. Informacja o pobieraniu innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych
    """"""""""""""""""""""""""""""""""""...
    """"""""""""""""""""""""""""""""""""...
8. Informacja o pobieraniu innych świadczeń społecznych (np. bezpłatny posiłek i inne).
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".
8. Uzasadnienie wniosku: (opis faktycznej sytuacji majątkowej )
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


9. Imiona i nazwiska , PESEL członków rodziny ucznia .
    1)...................................................................................................
    2)...................................................................................................
    3)......................................................................................................
    4)...................................................................................................
    5)....................................................................................................
    6)....................................................................................................
    7)...................................................................................................
    8)...................................................................................................
    9)..................................................................................................
   10).................................................................................................


10. Oświadczam, że dane podane we wniosku są zgodne z prawdą.
11. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych, w bazie danych gminy """" dla potrzeb niezbędnych dla realizacji pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Dz 2001 roku Nr 101 poz..926)

 

    """"""""""""
    (czytelny podpis wnioskodawcy)
""""""""..
 (data)

Do wniosku załączam :
1. Zaświadczenia o wysokości dochodów  członków rodziny  w ilości "..  sztuk.
2.   Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
3. Opinia dyrektora


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 23 lipca 2024r. 19:35:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.