URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Regulamin określający wysokości stawek ...

UCHWAŁA  Nr XXIV/137/05
RADY  GMINY  DOMARADZ
z dnia  11 kwietnia 2005 r.


w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ,szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki  wypłacania  nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze  nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania  i wypłacania nauczycielskiego dodatku  mieszkaniowego

 


Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity  z 2001 r. Dz.U. Nr 142,poz.1591 z póź. zm.) w związku z art.30 ust. 6 , art. 49 ust. 2, art. 54 ust.7  oraz art. 91 d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela  (Dz.U.z 2003 roku Nr 118 poz. 1112 z późn.zm.)

Rada Gminy u c h w a l a
co następuje:  

§ 1

1.Ustala się regulamin określający  wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli w brzmieniu określonym w załączniku  numer 1.
 
2.Ustala się regulamin określający  wysokość  i szczegółowe zasady przyznawania  i wypłacania  nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego  w brzmieniu  określonym w załączniku nr 2.

    § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.

  § 3

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

    § 4

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2005 r.

    § 5

Traci moc regulamin stanowiący załącznik do uchwały Nr  XVIII/129/2000 Rady Gminy Domaradz z dnia 26 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość  oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz  niektórych innych składników wynagrodzenia,  a także wysokości , szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
 


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/137/05
z dnia 11 kwietnia 2005 r.

Regulamin
określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia z godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli

Rozdział I
Postanowienia wstępne

§ 1

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole - należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w art.1
ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaradz
  2) nauczycielu- należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w ust.1 pkt.1),
  3) obowiązkowym wymiarze zajęć lub pensum dydaktycznym - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela lub ustalony przez organ prowadzący na podstawie art. 42 ust.7 pkt.2) i 3) Karty Nauczyciela.
  4) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 roku Nr.118 poz.1112 ze zm.),
  5) Rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. (Dz. U. Nr 22, poz.181).

§ 2

1.  Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a także sposób dokumentowania prawa do określonej stawki  wynagrodzenia zasadniczego określa rozporządzenie.
2.  Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:
 1) dodatku za wysługę lat,
 2) dodatku za uciążliwość pracy,
 3) dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
 4) nagród jubileuszowych,
 5) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 6) zasiłku na zagospodarowanie,
 7) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
 8) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę,
określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela
3. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom dotychczasowych dodatków specjalistycznych reguluje art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie innych ustaw ( Dz.U. Nr 19 poz.239).


Rozdział II
Dodatek motywacyjny

§ 3

1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i dyrektora nie może być wyższy niż 26 %  wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym.
2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom przebywającym na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, dla poratowania zdrowia oraz w stanie nieczynnym.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 4 , ustala dyrektor, w stosunku do dyrektora Wójt Gminy Domaradz , w ramach posiadanych środków finansowych określonych w planie finansowym szkoły.
5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
6. Na wypłatę dodatków motywacyjnych przeznacza się maksymalnie do 2 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.

§ 4

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spełnienie  co  najmniej  4  z  pośród  następujących  punktów;
1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów,
2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań związanych z procesem dydaktycznym,
3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,
4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,
5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,
6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych, w tym zawodów sportowych i wycieczek szkolnych,
7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
8) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole,
9) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,
11) adaptacja i praktyczne oraz skuteczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi.
2. Dodatkowymi warunkami przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów są:
1) prowadzenie polityki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującym prawem, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, celowe i oszczędne wydatkowanie środków, racjonalne gospodarowanie majątkiem szkolnym,


2) wymierne działania zmierzające do wzbogacenia majątku szkolnego i pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych
3) skuteczne i oszczędne prowadzenie polityki kadrowej.

Rozdział III
Dodatek funkcyjny

§ 5

 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że:
1) dyrektorowi- w wysokości od 20   do  50  %
2) wicedyrektorowi - w wysokości od 10 do 30 %
otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
 2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Wójt Gminy Domaradz, a dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły, uwzględniając wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki demograficzne i geograficzne, w jakich szkoła funkcjonuje.
4. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

§ 6

1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy w wysokości 50 zł  za jedną klasę
   2)funkcję opiekuna stażu w wysokości  30 zł za jednego stażystę
 

§ 7

1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie funkcji, a jeżeli powierzenie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 6 ust. 1 nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
3. Otrzymywanie dodatku, którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku , o którym mowa w § 6 ust. 1 .
4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział IV
Dodatek za warunki pracy

§ 8

 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych warunkach, określonych w rozporządzeniu, za każdą godzinę dydaktyczną zrealizowaną w warunkach trudnych w następującej wysokości:
  1) za prowadzenie zajęć w klasach łączonych, zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (klasach) specjalnych, oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - 25 %, stawki godzinowej otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 9

1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za uciążliwe warunki pracy z tytułu pracy w uciążliwych warunkach, określonych w rozporządzeniu, za każdą godzinę dydaktyczną zrealizowaną w warunkach uciążliwych w następującej wysokości:
1) za prowadzenie zajęć,  o których mowa w § 8  ust.1   - 25 %
stawki godzinowej otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 10

1. Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy wypłaca się za godziny faktycznie zrealizowane w warunkach trudnych lub uciążliwych.
2. Dodatki  za warunki pracy, ustala dla nauczycieli dyrektor, a dla dyrektora  Wójt Gminy Domaradz .
3. W razie zbiegu prawa do dodatku za trudne warunki pracy i dodatku za uciążliwe warunki pracy wypłaca się jeden dodatek w wysokości 30 %  stawki godzinowej otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.
4. Dodatki za warunki pracy wypłaca się z dołu na podstawie ewidencji faktycznie zrealizowanych zajęć w warunkach trudnych i uciążliwych.

Rozdział V
Dodatek za wysługę lat

§ 11

1.Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
2. Okresy pracy uprawniające do dodatku za wysługę lat określa rozporządzenie.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku.
4.Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

Rozdział VI
Wynagrodzenie z godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 12

1.Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela.
2.Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa w ust.1 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela określony w art. 42 ust.3 lub określony na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 1) i pkt. 3) Karty Nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się z pełną godzinę.
3.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

§ 13

1.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa rozlicza się w okresach miesięcznych za faktycznie zrealizowane godziny.
2.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa wypłaca się z dołu.

Rozdział VII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 14

1.Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyznaje odpowiednio organ prowadzący i dyrektor szkoły  w oparciu o kryteria określone w uchwale Nr XXI/122/2004 Rady Gminy Domaradz z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia  dydaktyczno wychowawcze.
2.Środki na nagrody organu prowadzącego i dyrektora planowane są w rocznym planie
finansowym   szkoły.
3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród wypłaca się niezwłocznie po jej przyznaniu, jednak nie później niż do końca miesiąca, w którym nagroda została przyznana.

 

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/137/05
z dnia 11 kwietnia 2005 r.


Regulamin
określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

§ 1

1.Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w  szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Domaradz  i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
 1) przy jednej osobie w rodzinie  1 %.
 2) przy dwóch osobach w rodzinie 2 %.
 3) przy trzech osobach w rodzinie 3 %.
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie 4 %.
Najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników , ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zwanego dalej "najniższym wynagrodzeniem".
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust.2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

§ 2

1.Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w § 1 ust. 4, na ich wspólny wniosek
2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy Domaradz.
3.  Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
  1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
  2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
  1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
  2) pobierania zasiłku społecznego,
  3) korzystania z urlopu wychowawczego
 

§ 3

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się w okresach miesięcznych .
2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu w terminie wypłaty składników wynagrodzenia płatnych z dołu.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-07
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 17 lipca 2024r. 16:34:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.