URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Przyjęcie planów pracy i sprawozdań
Uchwała Nr XIV/101/08
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia  08 lutego  2008r.
 
w sprawie  przyjęcia  planów pracy na 2008 r.  oraz  sprawozdań z działalności     za   2007 r. stałych komisji Rady Gminy.
 
 
  Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,. poz. 1591
z późn.zm.) oraz § 34 ust.1 Statutu Gminy Domaradz ( Uchwała Nr VI/41/03 Rady Gminy Domaradz  z dnia  28 kwietnia 2003 r.)
 
 
Rada Gminy  u c h w a l a
co  następuje :
 
§ 1
 
Przyjąć  plany  pracy na 2008 r. oraz  sprawozdania z działalności za  2007 r. stałych komisji Rady Gminy stanowiące załączniki do uchwały od Nr 1 do Nr 8.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik Nr 1
       do Uchwały Nr XIV/101/08
   Rady Gminy Domaradz
       z dnia  08 lutego  2008 r.
   
 
Plan Pracy
Komisji Rewizyjnej na 2008 r.
 
I-wszy kwartał " kontrola wykonania budżetu gminy za 2007 r
- kontrola  wydatków bieżących i inwestycyjnych.
- Opracowanie opinii z wykonania budżetu  oraz wniosku
dotyczącego absolutorium.
II kwartał    - kontrola realizacji budżetu w II kwartale br. 
- kontrola realizacji budżetu jednostek organizacyjnych
tj. GOK , GOPS
- kontrola realizacji zamówień publicznych.
III kwartał   -  kontrola realizacji budżetu za I półrocze br.
- kontrola gospodarowania mieniem gminnym
IV kwartał   -  kontrola realizacji budżetu w IV kwartale br.
- projekt budżetu na 2009 r
- sprawozdanie z pracy komisji za 2008 r
- ustalenie planu pracy na 2009 r
 
    W ciągu roku komisja będzie wykonywała inne zadania zlecone przez Radę    w zakresie kontroli.
 
 
 
  
    Załącznik Nr 2
   do Uchwały Nr XIV/101/08
       Rady Gminy Domaradz
   z dnia  08 lutego  2008 r.
 
 
 
Sprawozdanie z działalności za 2007 r.
Komisji Rewizyjnej
 
 
 
  W 2007 r. Komisja pracowała w oparciu o plan pracy przyjęty przez Radę Gminy w dniu  2 lutego  2007 r.
W miesiącu styczniu Komisja odbyła  jedno posiedzenie w dwóch częściach, podczas którego dokonano analizy projektu budżetu gminy na 2007, opracowała opinię i ją odczytano podczas VI sesji w dniu 14 marca 2007 r.     Ustaliła również plan pracy na 2007 r. Zgodnie z nim, na posiedzeniu w dniu 28 marca 2007 r.  dokonano kontroli wykonania budżetu za 2006 r. oraz realizacji ustawy o zamówieniach publicznych.
Opinia dotycząca wykonania budżetu  za 2006 r.  wraz  z  projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 r. została odczytana podczas  VII sesji  w dniu 16 kwietnia 2007 r.
  Tematyka  posiedzenia w dniu 20 września  2007 r. dotyczyła  kontroli wydatków za I półrocze oraz realizacji ustawy o zamówieniach publicznych.
Do wykonania Komisja nie miała uwag.
  Podczas  posiedzenia w dniu 31 listopada  przeanalizowano  projektu budżetu Gminy na 2008 r. Wypracowane wnioski zostały przedstawione  Komisji Budżetu , jak również na sesji Rady Gminy podczas której został uchwalony budżet Gminy na 2008 r.
  Wypracowane na   posiedzeniach  wnioski   były na bieżąco przedstawiane radnym podczas sesji.
  Założony Plan pracy  Komisji na 2007 rok został w całości zrealizowany.
 
 
 
 
 
 
    Załącznik Nr 3
   do Uchwały Nr XIV/101/08
   Rady Gminy Domaradz
  z dnia  08 lutego  2008 r.
 
Plan pracy
Komisji Bezpieczeństwa  Publicznego  na 2008 r.
 
I-wszy kwartał :
  - kontrola przestrzegania  zasad usytuowania na terenie
gminy  miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
    i warunków sprzedaży tych napojów.  
 II-gi kwartał :   
    -  przegląd  dróg i mostów gminnych  z udziałem sołtysów wsi        -    analiza realizacji zadań z zakresu wodociągów i zaopatrzenia
   -  w wodę  oczyszczania ścieków, utrzymania czystości i porządku
   -  przegląd budynków mienia komunalnego
 III-ci kwartał   
-   -  gospodarowanie mieniem komunalnym, przegląd wykonania
   zadań  zaplanowanych w budżecie
  
IV- ty kwartał 
   - projekt budżetu gminy na 2009 r.
- podsumowanie pracy Komisji i ustalenie planu pracy na 2009 r.
 
 
  
    Załącznik Nr 4
  do Uchwały Nr XIV/101/08
   Rady Gminy Domaradz
 z dnia  08 lutego  2008 r.
 
 
 
Sprawozdanie z działalności za 2007 r.

Komisji Bezpieczeństwa Publicznego

 
W 2007 r. Komisja pracowała w oparciu o plan pracy przyjęty przez Radę Gminy  w dniu 02 lutego 2007 r.
W wyniku analizy projektu budżetu gminy na 2007 r , komisja wypracowała wnioski , które zostały odczytane podczas sesji w dniu 14.03.2007 r.
1. Likwidując zakład gospodarki komunalnej pozostawić 1 samochód i 2 koparki
2. Dom nauczyciela Golcowa Różanka pozostawić opinii zebrania wiejskiego
3. Ogłosić w Internecie możliwość wydzierżawienia budynku po byłej Szkole Podstawowej Nr 3 na Zatylu wraz z placem.
4. Podjąć czynności przez wójta Gminy odnośnie pozostałych kontenerów.
5.    W dziale 630 Turystyka pozostawić kwotę 60 tyś na badania geologiczne na górze Chyb.
23 listopada 2007 r komisja  analizowała:
1. Przegląd wykonania zadań zaplanowanych w budżecie oraz
2. Analiza  projektu  budżetu  na  2008 r.
 Wypracowała następujące wnioski:
   1. W Dziale 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne , wydatki bieżące   kwota 250 tyś zł powiększyć o  250 tyś zł
   2. Dział 700 Gospodarka  Mieszkaniowa
   Wymiana dachu na budynku Agronomówki kwota 10 tyś / dot. garażu/
   obniżyć o kwotę 9 tyś zł " zostawić 1000 zł.
    Z kwoty 9 tyś z wymiany dachu zabezpieczyć projekty i dokończyć
    oświetlenie we wszystkich 3 miejscowościach gminy.
Opinia została odczytana podczas sesji budżetowej w dniu 18.01.2008 r.   
 
 
 
 
 
    Załącznik Nr 5
   do Uchwały Nr XIV/101/08
   Rady Gminy Domaradz
      z dnia  08 lutego  2008 r.
 
 
 
 Plan pracy
Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia i Opieki Społecznej  na 2008 r.
 
1. I  kwartał.
  - sprawozdanie  z działalności za 2007 r. oraz zatwierdzenie planu pracy   Gminnego  Ośrodka Kultury na 2008 r.
 
 
 2.  II kwartał.
-   sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
    sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Domaradzu
 
  3. III- kwartał .
- funkcjonowanie placówek oświatowych w gminie.
-   "Dni  Domaradza ".- pomoc Komisji w organizacji.
 
4.  IV kwartał .
 analiza projektu budżetu  na 2009 r i wypracowanie opinii.,
- - sprawozdanie z wykonania planu  pracy komisji za 2008r. oraz ustalenie planu pracy na 2009 r.,
 
   
    Załącznik Nr 6
       do Uchwały Nr XIV/101/08
   Rady Gminy Domaradz
      z dnia  08 lutego  2008 r.
 
 
Sprawozdanie z działalności
Komisji Oświaty , Kultury , Zdrowia i Opieki Społecznej za 2007 r
 
 
    W 2007 r Komisja Oświaty , Kultury , Zdrowia i Opieki Społecznej pracowała na czterech posiedzeniach w oparciu o roczny plan pracy przyjęty przez Radę Gminy.
Pierwsze posiedzenie komisja odbyła 15 stycznia 2007 r, na którym przyjęto sprawozdanie z wykonania planu pracy komisji za 2006 r.
Komisja również ustaliła plan pracy na 2007 r oraz analizowała projekt budżetu,    w którym dokonała zmian.
Drugie posiedzenie odbyło się 7 maja 2007 r , na którym to przyjęto sprawozdanie z Gminnego Ośrodka Kultury , które przedstawił dyrektor Pan Wojciech Walus , przeczytał on również kalendarz imprez sportowych i kulturalnych w naszej gminie. Drugie zagadnienie dotyczyło sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Domaradzu.
Kierownik Zakładu Pani Teresa Ziemlińska " Siuta  przedstawiła stan opieki zdrowotnej.
Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności SPZOZ za 2006 r.
09 sierpnia 2007 r odbyło się trzecie posiedzenie komisji , gdzie Pani Kierownik Grażyna Błażko przedstawiła sprawozdanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej . Sprawozdanie zostało przyjęte.
Następnie na posiedzeniu dyskutowano na temat współpracy z GOK w organizacji ,,święto plonów"", które odbyło się 26.08.2007 r , były to dożynki gminne.
Czwarte posiedzenie komisji odbyło się 07 grudnia 2007 r , gdzie komisja pracowała nad projektem budżetu. 
Wszystkie opinie wypracowane na posiedzeniach komisji były przyjmowane na sesjach Rady Gminy.
 
 
 
   Załącznik Nr 7
  do Uchwały Nr XIV/101/08
   Rady Gminy Domaradz
z dnia  08 lutego  2008 r.
 
 

Plan

Pracy Komisji Budżetu na 2008 r
 
 
I-wszy kwartał :
1. Wykonanie budżetu za 2007 r.
 II-gi kwartał :
1. Analiza realizacji uchwał i wniosków.
2. Analiza materiałów przetargowych .
 III-ci kwartał :
1. Analiza bieżącego wykonania budżetu gminy.
2. Ocena realizacji inwestycji.
IV-ty kwartał :
1. Analiza  bieżącego  wykonania  budżetu.
2. Podsumowanie pracy komisji za 2008 r.
3. Ustalenie planu pracy na 2009.
  4. Analiza i wypracowanie opinii do budżetu gminy na 2009 r.
 
Komisja w miarę potrzeb będzie odbywała dodatkowe posiedzenia.
 
 
    Załącznik Nr 8
    do Uchwały Nr XIV/101/08
    Rady Gminy Domaradz
    z dnia  08 lutego  2008 r.
 
 
 
Sprawozdanie
z pracy Komisji Budżetu  za 2007 r.
 
   W  2007 r  Komisja Budżetowa pracowała w oparciu o przyjęty plan pracy    na sesji Rady Gminy. 
   Zgodnie z planem pracy przyjętym przez Radę Gminy Komisja odbyła cztery posiedzenia.
Pierwsze posiedzenie komisji odbyło się w dniu 29 stycznia 2007 r i dotyczyło:
1. analizy projektu budżetu gminy na 2007 r. oraz
2. opracowanie opinii do projektu budżetu.
W wyniku analizy projektu budżetu gminy na 2007 r , komisja wypracowała opinię  , która została przedstawiona  Radzie Gminy  podczas sesji w dniu 14.03.2007 r.
Drugie posiedzenie odbyło się 31 sierpnia 2007 r
Tematyka posiedzenia dotyczyła:
1. analizy bieżącego wykonania budżetu  oraz
2. analizy materiałów przetargowych za I półrocze 2007 r.
W wyniku analizy budżetu komisja przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu.
Trzecie posiedzenie odbyło się w dniu 17 października 2007 r dotyczyło
1. wydania opinii dotyczącej wynajmu mieszkania. -
gdzie komisja  pozytywnie zaopiniowała wynajem mieszkania w Ośrodku Zdrowia  w Domaradzu.
Czwarte posiedzenie komisji odbyło  się 21 grudnia 2007 r.
Porządek posiedzenia obejmował:
1. Analizę  projektu budżetu na 2008 r
2. opracowanie opinii do projektu budżetu na 2008 r.
Opinia została przedstawiona  podczas sesji budżetowej w dniu 18.01.2008 r.
natomiast wypracowane wnioski  podczas posiedzeń  przedstawiane były na sesjach Rady Gminy.
 
 
powrot
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłTomasz Bober - inspektor2008-04-16
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 22 lutego 2024r. 18:13:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.