URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Budżet na rok 2006

Uchwała Nr XXX/185/06
Rady Gminy Domaradz
z dnia 06 marca 2006 r.

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit. e , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art.165, art.168, art. 174, art. 176, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249 poz. 1420.

Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1


1. Ustala się dochody budżetu na rok 2006 w wysokości 10 792 123 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2006 w wysokości 11 375 014 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt
w kwocie 582 891 zł., który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 228 696 zł.
Źródłem sfinansowania spłat w kwocie 228 696 zł ustala się kredyt bankowy.

5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 811 587 zł. i rozchody budżetu
w kwocie 228 696 zł. " zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie jak załącznik Nr 4.

§ 3

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminny programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 4

Ustala się wydatki budżetu na finansowanie zadań objętych limitem wydatków na wieloletni program inwestycyjny w 2006 r. - jak załącznik nr 6.

§ 5

Ustala się wydatki budżetu z tytułu udzielanych dotacji:
1. podmiotowej dla działającego na terenie gminy niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Siostry Służebniczki NMP
w kwocie 47 906 zł
2. podmiotowej dla instytucji kultury w kwocie 230 277 zł. w tym:
- Gminny Ośrodek Kultury kwota 81 571 zł.,
- Biblioteki kwota 148 706 zł.,
3. dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w kwocie 3 311 zł.,
4. na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom pożytku publicznego
w kwocie 32 000 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie rozgrywek
sportowych - dla Klubu Sportowego LKS Golcowa 20 000 zł,
dla Klubu Sportowego SOKÓŁ w Domaradzu 12 000 zł.
5. dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie 10 944 zł.

§ 6

Ustal się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego - zgodnie
z załącznikiem Nr 7.

§ 7

Ustala się plany przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8

Ustal się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się roczne limity dla:
1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300 000 zł.
2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 582 891 zł.
3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
do kwoty 228 696 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy
i termin zapłaty upływa w 2007 roku na łączną kwotę 50 000 zł.,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 300 000 zł.,
3. dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu i między paragrafami w ramach rozdziałów.

§ 11

Upoważnia się Kierownika Zakładu Budżetowego do:
1. Dokonywania innych niż określone w ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych zmian w planie finansowym w ciągu roku, pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 12


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2006 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

W dołączonym pliku znajdują się załączniki do Budżetu Gminy Domaradz na 2006 rok.
 

Załączniki:

82_zalaczniki.doc Plik doc 118.00 KB
Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-10
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 23 lipca 2024r. 18:59:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.