URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Pomoc finansowa dla Powiatu Brzozowskiego

Uchwała  Nr XXXII/206/06
Rady  Gminy  Domaradz
z  dnia   24 maja  2006 r.

w  sprawie  udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Brzozowskiego.

 


  Na  podstawie  art.10 ust 2, 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r.
samorządzie  gminnym  (  tekst  jednolity  Dz. U. z  2001 r. Nr  142 ,  poz. 1591
z  późn. zm)  art.  175 ust. 1 i  2   ustawy  z  dnia   30 czerwca  2005 r.  o  finansach  publicznych ( tekst  jednolity  Dz. U. z  2005 r. Nr 249  poz. 2104 )

Rada  Gminy  uchwala
co  następuje :

§ 1

Udzielić pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego   na pokrycie
kosztów odnowy  nawierzchni  dróg  powiatowych
1/  Nr  2025 R   Domaradz  -   Podhyb w wys. 78.401 tys.
2/  Nr   2020 R  Barycz  -  Niebylec w wys. 52.889 tys.

§ 2

Projekt  umowy  stanowi  załącznik Nr 1 do  niniejszej  uchwały.


§ 3

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.

§ 4

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia .
 


    Załącznik  Nr  1
   do  Uchwały  Nr XXXII/206/06
    Rady  Gminy  Domaradz
    z  dnia  24 maja   2006 r.

   Umowa  Nr ........./  2006 r.

Zawarta  w  dniu  ...... 2006 r.  w  Brzozowie  pomiędzy  Gminą Domaradz  reprezentowaną  przez :

1.  mgr  Adama  Komórka " Wójta  Gminy  Domaradz
a:
Powiatem  Brzozowskim  reprezentowanym  przez:

1.  inż.  Zygmunta  Błaża -  Starostę  Brzozowskiego
2.  inż.  Janusza  Dragułę    -   Wicestarostę  Brzozowskiego

w  sprawie  wspólnego  finansowania  odnowy  nawierzchni  dróg  powiatowych
nr 2025R   Domaradz  -  Podhyb  i  nr  2020R   Barycz-Niebylec.

Na  podstawie  art. 175 ust. 2   ustawy  z  dnia   30 czerwca  2005 r.  o  finansach  publicznych ( tekst  jednolity  Dz. U. z  2005 r. Nr 249  poz. 2104 ) ustala  się  co  następuje:

§ 1

1. Strony  umowy  zobowiązują  się  do  wspólnego  finansowania  odnowy   
nawierzchni  drogi  powiatowej  nr 2025R   Domaradz  -  Podhyb w  km   
    0 +000 - 1+ 000  i nr  2020R  Barycz - Niebylec w  km  0 + 738 - 1+ 338.

2. Ustala  się  udział  środków  finansowych  na  wykonanie  zadania
określonego  w  ust 1: 
  - z  budżetu  Powiatu  Brzozowskiego  w  wysokości  131.291,23    zł
  - z  budżetu  Gminy  Domaradz  w  wysokości  131.290,00  zł

§ 2

Strony   ustalają , że  w  skład  komisji  powołanej  do  dokonania
odbioru  oraz  rozliczenia  zadania  zostanie  powołany  przedstawiciel  Gminy
Domaradz  wyznaczony  przez  Wójta  Gminy.

  § 3

Technologia  oraz  zakres  rzeczowy  do  wysokości  środków  określonych  w  § 1  ustalone  zostaną  przez  strony  w  protokole.

 § 4

W  przypadku  gdy  koszt  realizacji  zaplanowanego  zadania  będzie  niższy
niż  łączna  kwota  przekazana  na  to  zadanie  środków  finansowych  Gminy
Domaradz  i  Powiatu  Brzozowskiego  rozliczenie  zadania  nastąpi  proporcjonalnie  do  udziału  każdej  ze  stron  niniejszej umowy  w  tym  zadaniu .

§ 5

Gmina   Domaradz   przekaże   na   rzecz   Powiatu   Brzozowskiego  zadeklarowaną  kwotę  w  terminie  7  dni  od  daty  otrzymania  dokumentów
rozliczeniowych.

§ 6

Umowę  zawiera  się  na  okres od......  do 31 grudnia  2006 r.

§ 7

Każda  zmiana  umowy  dla  swojej  ważności  wymaga  formy  pisemnej
pod  rygorem  nieważności.

§ 8

Umowę  spisano  w  czterech  egzemplarzach , po  dwa  dla  każdej  ze  stron.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-10
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 13 czerwca 2024r. 08:22:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.