URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zmiany w budżecie gminy

Uchwała Nr XXXII/201/06   
Rady  Gminy  Domaradz
z dnia  2 maja  2006 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art.165, art.168, art. 174, art. 176, art.184, ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  Dz. U. Nr 249 poz. 2104.


Rada Gminy  u c h w a l a
co następuje :

    §  1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  137 411 zł.,

Dział  756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   8 444 zł
    - Podatek dochodowy od osób fizycznych   8 444 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 128 967 zł
    Część oświatowa subwencji ogólnej    128 967 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  574.438  zł

Dział   Rozdział    Treść   kwota

600    Transport i łączność    425 098 zł
  60014  Drogi publiczne powiatowe    131 290 zł
  Pomoc finansowa dla Powiatu Brzozowskiego
  na wykonanie  nawierzchni drogi powiatowej nr 2025R
  Domaradz Podhyb i 2020 R "Barycz Niebylec. 131 290 zł
60016   Drogi publiczne gminne   293 808 zł
Wydatki majątkowe 293 808 zł
   
 
 
700    Gospodarka mieszkaniowa   37.000 zł
  70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami   37.000 zł
  Wydatki bieżące   37.000 zł 
  
754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
   przeciwpożarowa 16 000 zł   
75412   Ochotnicze straże pożarne  2 000 zł
   Wydatki bieżące    2 000 zł
    Wydatki majątkowe  11.000 zł
  75414 Obrona cywilna   3.000 zł
   Wydatki bieżące    3 000 zł
 
801    Oświata i wychowanie    5.000 zł
 80101 Szkoły Podstawowe   5.000 zł
    Wydatki bieżące   5.000 zł


900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    91.340 zł
   90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg  80.000 zł
   Wydatki majątkowe    80.000 zł
  90095   Pozostała działalność  11 340 zł. 
   Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa
   na opracowanie dokumentacji przedprojektowej
   p.n. "Wariantowa koncepcja programowo-
   przestrzenna, ochrony przed powodzią zlewni
   rzeki Stobnica".   11 340 zł

§ 2

1. Wydatki zwiększone w § 1 zostaną pokryte z wolnych środków w wysokości
    437 027 zł
    § 955   Przychody z innych rozliczeń krajowych 437 027 zł
2.Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 437 027 zł, którego  źródłem finansowania ustala się wolne środki na rachunku bankowym w kwocie 437 027 zł.
3. § 1 ust.3 Uchwały XXX/185/06 z dnia 06 marca 2006 otrzymuje brzmienie:    Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie 1 019 918 zł, na który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 582 891 zł i wolnych środków w kwocie 437 027 zł.


§ 3

   
§  5  pkt4  Uchwały Nr XXX/185/06 Rady Gminy Domaradz z dnia 06 marca 2006 w sprawie budżetu gminy na rok 2006 skreśla się część zdania "dla Klubu sportowego LKS Golcowa 20.000 zł, dla Klubu Sportowego SOKÓŁ w Domaradzu 12.000 zł."

$ 4

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  


§  5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-10
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 13 czerwca 2024r. 09:23:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.