URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Program profilaktyki problemów alkoholowych i narkomani

Uchwała Nr XXXII/199/06
Rady    Gminy   Domaradz
z  dnia  2 maja  2006 r.


w sprawie  programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz programu przeciwdziałania narkomanii  na 2006 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn.zm.),  art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn.zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485)

Rada  Gminy   u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Ustala się program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz program przeciwdziałania narkomanii na 2006 r. w brzmieniu ustalonym  załącznikiem Nr 1  do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z  mocą  obowiązującą   od 1 stycznia 2006 r.

 

 

 


Załącznik Nr 1
do Uchwały  Nr  XXXII/199/06
Rady  Gminy  Domaradz   . z dnia  2  maja  2006 r

 
PROGRAM
Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych
  i  Przeciwdziałania  Narkomanii  na   rok  2006

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
Uzależnionych od alkoholu.
Realizacja  zadania:
1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej  i prawnej, a w szczególności ochrony przed  przemocą w rodzinie.
2. Stała współpraca z Poradnią  Zdrowia Psychicznego i Poradnią Odwykową
w Brzozowie , oraz z Komendą Powiatową Policji w Brzozowie.
Termin realizacji: styczeń - grudzień
Koszt  realizacji ;7.000 zł   

II. Prowadzenie profilaktycznej działalności  informacyjnej i edukacyjnej   w zakresie rozwiązywania  problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
Realizacja zadania :
1. Organizowanie spotkań, prelekcji o tematyce antyalkoholowej  i przeciwdziałania
narkomanii.
2. Rozprowadzenie materiałów  informacyjno-edukacyjnych.
3. Współpraca z Poradnią odwykową w Brzozowie oraz ze szkołami na ternie gminy .
Termin realizacji: styczeń - grudzień
Koszt realizacji: 6.500 zł

III. Wspomaganie działalności  instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Realizacja zadania:
Dofinansowanie kółek zainteresowań
Termin realizacji: styczeń - grudzień
Koszt realizacji ; 13.500 zł

IV. Zorganizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin objętych
i zagrożonych alkoholizmem.
Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz innymi organizacjami
Pozarządowymi.
Termin realizacji : czerwiec - sierpień
 Koszt realizacji: 6.000 zł
V. Poszerzenie informacji dotyczącej problemów alkoholowych.
Realizacja zadania:
Zamieszczenie artykułów o tematyce  problemów alkoholowych w lokalnej gazetce.
Termin realizacji  :styczeń - grudzień

VI. Prowadzenie kontroli  punktów sprzedaży napojów alkoholowych przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
Termin realizacji: styczeń - grudzień

VII. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających  powyżej 4,5% alkoholu  oraz piwa z uchwałami Rady Gminy, o których mowa w art.12 ust.1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi.
Realizacja zadania - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Termin realizacji: styczeń -grudzień

VIII. Wynagradzanie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
1/ 3 %  minimalnego wynagrodzenia ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w drodze obwieszczenia Prezesa Rady
Ministrów dla przewodniczącego Komisji 
2/ 2 % dla członka Komisji za  udział w posiedzeniu.

Termin realizacji  ;styczeń -grudzień
 Koszt realizacji   1.000 zł


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-10
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 19 czerwca 2024r. 02:12:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.