URZĄD GMINY w Domaradzu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr XXXII/ 205/06
Rady Gminy Domaradz
z dnia   24 maja  2006 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2006 r.

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm. ) oraz art.5 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873)

Rada  Gminy  u c h w a l a
co  następuje :

§ 1

Uchwala się  " Program współpracy gminy Domaradz z organizacjami pozarządowymi  na 2006 r. w brzmieniu jak  w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 
od  1 stycznia 2006 roku.
 

Załącznik do
Uchwały Nr XXXII/205/06
Rady Gminy Domaradz
z dnia   24 maja  2006 r.

Program współpracy Gminy Domaradz
z organizacjami pozarządowymi na 2006 r.

Wstęp


Celem  Programu współpracy Gminy Domaradz jest jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jej mieszkańcy.
Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego kierowania rozwojem Gminy.

Podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między innymi :
a/ umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie,
b/ budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych.
c/ wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań i rozwiązań dzięki dobremu rozpoznaniu wstępnych potrzeb.

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1

Program współpracy Gminy Domaradz z organizacjami pozarządowymi jest elementem lokalnego systemu polityki społeczno-finansowej Gminy.

§ 2

Program określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Gminy z organizacjami, a także sposoby określania priorytetów zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy.

§ 3

Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
a/ ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
b/organizacjach- rozumie się przez to organizacje pozarządowe , osoby prawne
 i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c/ programie- rozumie się przez to  Program współpracy Gminy Domaradz
    z organizacjami pozarządowymi na 2006 r.

§ 4

1.Obszar współpracy Gminy Domaradz z organizacjami obejmuje sferę zadań
    publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
2. Jako zadania publiczne samorządu gminnego na 2006 r. Określa się zadania z
zakresu:
" oświaty i wychowania
" kultury i dziedzictwa narodowego
" kultury fizycznej i turystyki
" bezpieczeństwa i porządku publicznego
3. Za priorytetowe zadania Gminy do realizacji w 2006 r. we współpracy
    z organizacjami Programu przyjmuje się:
a/ W zakresie oświaty i wychowania:
- wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Domaradz
- upowszechnianie wiedzy poprzez organizację gminnych konkursów przedmiotowych
b/ W zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego :
- organizacja festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań
- organizacja imprez kulturalnych mających istotne znaczenie dla kultury Gminy Domaradz
- wspieranie zdań związanych z kulturą i sztuką oraz ochroną dziedzictwa narodowego,
- wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego twórczości ludowej oraz ochrona unikalnych i zanikających zawodów, umiejętności artystycznych i warsztatów.
c/ W zakresie kultury fizycznej i turystyki:
- wspieranie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych,
- organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze gminnym i ponadgminnym,
- organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy,
- promocja i wspieranie rozwoju turystycznego gminy,
- wydawnictwa edukacyjne o charakterze krajoznawczo-turystycznej.
d/ W zakresie bezpieczeństwa  i porządku publicznego :
- wspieranie działań w zakresie leczenia uzależnień,
- ochrona młodzieży i dzieci przed patologia społeczną, przemocą i złym traktowaniem,
- wspieranie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy.

Rozdział II
Formy współpracy

§ 5

1. Zlecenie realizacji zadań Gminy Domaradz organizacjom odbywa się
    poprzez :
a/ powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji
    na finansowanie ich realizacji,
b/ wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na
    dofinansowanie ich realizacji.
2. Wzajemne informowanie w się o planowych kierunkach działalności i
współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków odbywa się poprzez :
a/ publikowanie ważnych informacji dotyczących zarówno działań
    podejmowanych przez Gminę, jak i przez organizacje pozarządowe na
    stronach internetowych Urzędu Gminy,
b/ przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub
    realizowanych w 2006 r. zadań sfery publicznej  o których mowa w
    rozdziale I § 4 programu), których realizacja odbywa się w oparciu o
    środki  inne niż wynikające z programu,
c/ konsultowanie listy zagadnień priorytetowych, o których mowa w Rozdziale I na kolejny rok budżetowy.
3. Konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
w  szczególności poprzez udostępnianie na stronie internetowej Gminy
projektów uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z profilem
działalności organizacji wraz z podaniem terminów, w których   
organizacje mogą składać pisemne opinie.
4. Tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym, które nastąpić może z inicjatywy organów Gminy lub organizacji, w celu :
a/ przygotowania projektów uchwał Rady Gminy w sprawach
    dotyczących działalności pożytku publicznego
    b/przygotowania opinii w sprawach związanych z Programem,
    c/ przygotowania sprawozdania z realizacji programu
5. Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności :
6. a/udzielenia pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z Programem np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych, itp.
    b/ udzielenie pomocy w pozyskaniu środków finansowych na realizację
    zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja gminy,
    c/ organizację przez Gminę lub współudział organu gminy w organizacji
   szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia
   sprawności funkcjonowania organizacji,
    d/ nieodpłatne udostępnianie materiałów związanych ze wsparciem oraz
    powierzeniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa
    się w drodze konkursu ofert,
    e/ promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji Programu na stronach internetowych Gminy, poprzez utworzenie "bazy dobrych praktyk"

Rozdział III
Zasady współpracy

§ 6

Zlecenie realizacji zadań Gminy organizacjom odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można realizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych, w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 7

Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydawane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencyjne właściwego organu Gminy

§ 8

Współpraca Gminy z organizacjami opiera się na zasadach:
1. pomocniczości
2. suwerenności stron
3. partnerstwa
4. efektywności
5. uczciwej konkurencji
6. jawności

§ 9

Wykaz zagadnień ujętych w preliminarzu w roku  2006  nie stanowi jedynego kryterium pojęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą:
Wiarygodność organizacji, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.

§ 10

Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych , które są realizowane dotychczas w inny sposób, np. przez organy administracji publicznej. Przy rozpatrzeniu takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

Rozdział IV.
Postanowienia końcowe.

§ 11

W terminie nie późniejszym nić do 31 grudnia 2006 roku Rada Gminy uchwali Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok, biorąc pod uwagę w szczególności :
a/ formy współpracy , o których mowa w Rozdziale Ii min. Programu,
b/ informację Wójta Gminy o współpracy z organizacjami,
c/ informację Wójta Gminy o realizacji zadań publicznych objętych Programem , powierzonym do wykonania w trybie wynikającym z odrębnych przepisów.

§ 12

1. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania określa ustawa.
2. Organizacja, w okresie otrzymywania dotacji, jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę Domaradz.

 


 

Podmiot publikującyURZĄD GMINY DOMARADZ
WytworzyłDomaradz Urząd Gminy - Domaradz2006-07-10
Publikujący -
URZĄD GMINY w DomaradzuDomaradz 345, 36-230 Domaradz tel. (013) 4347041 email: gmina@domaradz.pl
Wygenerowano: 13 czerwca 2024r. 08:57:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.